Doprava v listopadu 2016

08.12.2016
Euroskop

EP schválil pozici k chystané novele bezpečnostních norem pro letectví

  • TRAN se zabýval novými pravidly pro provoz dronů a pro leteckou bezpečnost

EP schválil pozici k chystané novele bezpečnostních norem pro letectví

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (KOM(2015)613)

  • Výbor TRAN 10. 11. 2016 schválil pozici EP pro interinstitucionální vyjednávání o nových pravidlech pro leteckou bezpečnost.

Pozadí

Navrhovaná revize nařízení je součástí plnění Letecké strategie pro Evropu, kterou Komise vydala 7. 12. 2015 (více v příspěvku „Komise představila letecký balík”, Doprava v prosinci 2015). Jedná se o komplexní strategický dokument pro letecké odvětví EU, který má zahrnovat všechny související oblasti, projektem Jednotného evropského nebe počínaje a ochranou práv pasažérů konče, a to jak ve stádiu nových iniciativ, tak implementace již existující legislativy EU. Podle Komise je jejím hlavním cílem připravit regulační rámec v oblasti bezpečnosti letectví na příštích 10–15 let, a to i za předpokladu zhruba 50 % nárůstu objemu letecké dopravy a nástupu nových technologií, jakými jsou například bezpilotní letouny. EP vyzval k regulaci dronů již v říjnu loňského roku (více v příspěvku „EP chce regulovat drony na úrovni EU“, Doprava v říjnu 2015).

Klíčové a sporné body

Podle vyjádření zpravodaje výboru Marian-Jeana Marinesca jsou dnešní standardy letectví již dostatečně vysoké, nicméně nová pravidla si vyžaduje vzrůst využití dronů, nové hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti a s nimi související riziko teroristických útoků. Zpráva výboru proto zdůrazňuje zejména opatření v oblasti brzké identifikace a prevence nových hrozeb, přísnější regulaci dronů či rozšíření pravomocí Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

Pro zajištění brzké identifikace nových hrozeb by měl být připraven celoevropský program posuzování bezpečnosti, který by měl být doplněn také programy národními. Podle poslanců by přitom měly být brány v úvahu také socioekonomické faktory, jako jsou například důsledky těchto opatření na zaměstnanost v oboru.

  • Klíčovým bodem zprávy je zpřísněná regulace dronů. V současné době spadají bezpilotní letouny o váze do 150 kg do pravomoci jednotlivých států, podle navrhované úpravy by však pod jednotný evropský rámec měly přejít všechny přístroje těžší než 250 gramů. Za účelem zajištění větší bezpečnosti a ochrany soukromí by tak Komisi měla být svěřena pravomoc vytvářet nová pravidla pro výrobu a používání dronů, jako je například omezení jejich pohybu v citlivých oblastech (elektrárny, letiště). Poslanci dále navrhují, aby byly všechny drony těžší než 250 g registrovány.

Rozšířeny by měly být i pravomoci Evropské agentury pro bezpečnost letectví, která by měla nově stanovovat pravidla pro pohyb letadel v oblastech válečných konfliktů a také se více podílet na vytváření bezpečnostních pravidel pro návrh nových strojů.

Pozměňovací návrhy představené TRAN byly pozitivně uvítány například organizací reprezentující piloty ze zemí EU (European Cockpit Association), jejíž ředitel Dirk Polloczek zdůraznil zejména důležitost nových pravidel pro využívání dronů a také nové pravomoci EASA v oblasti prevence socioekonomických rizik. Ze strany členských států, a to zejména Itálie, však zaznívá kritika toho, že navrhovaná legislativa neobsahuje pravidla pro udělování licencí provozovatelů dronů a nemá tedy žádnou přidanou hodnotu pro členské státy.

Pozice ČR

Vláda ČR návrh celkově podporuje, nicméně bude v dalších jednáních požadovat vyjasnění některých dílčích otázek, jako je stanovení navrhovaných výjimek z působnosti nařízení či přesnější vymezení jednotlivých kategorií bezpilotních letadel.

Předpokládaný další vývoj

Finální podoba nařízení bude nyní dohodnuta v interinstitucionálních vyjednáváních. Pozicí EP se bude 1. 12. 2016 zabývat Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU