Vnitřní trh v září 2016

09.10.2016
Euroskop

Komise požaduje rychlé dokončení unie kapitálových trhů, Komise chce upravit kontrolu vývozu zboží dvojího užití, EFSI by mohl fungovat i po roce 2018,

 • Komise chce urychlit budování unie kapitálových trhů, a to dokončením první vlny iniciativ

 • Komise navrhuje modernizaci a posílení kontroly vývozu zboží dvojího užití

 • EIB schválila nové úvěry pro EFSI a podpořila diskuzi o jeho prodloužení

 • EU zaznamenala v loňském roce nárůst dovozu padělků

Komise požaduje rychlé dokončení unie kapitálových trhů

Capital Markets Union – Accelerating Reform (COM(2016)601)

 • Komise 14. 9. 2016 vymezila další kroky k urychlenému dokončení unie kapitálových trhů jakožto stěžejního projektu Junckerovy Komise na podporu zaměstnanosti a růstu v Evropě. Přijaté sdělení vytyčuje kroky nutné k tomu, aby se unie kapitálových trhů co nejdříve hmatatelně projevila v praxi.

Pozadí

Komise přijala v září 2015 akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů (více v příspěvku „Komise položila základy unie kapitálových trhů“, Vnitřní trh v září 2015). Tento plán obsahuje program opatření, jejichž cílem je do roku 2019 položit základy integrovaného kapitálového trhu a vychází z těchto hlavních zásad: vytváření více příležitostí pro investory; propojení financování s reálnou ekonomikou; podpora silnějšího a odolnějšího finančního systému; prohloubení finanční integrace a intenzivnější hospodářská soutěž.

Komise vyzývá EP a Radu k urychlenému dokončení první vlny navrhovaných opatření a ona sama se také zavázala zrychlit provádění dalších kroků.

Klíčové a sporné body

Komise požaduje rychlé dokončení prvních opatření navrhovaných v akčním plánu.

 • Provedení balíku právních aktů týkajícího se sekuritizace má rychle vytvořit další finanční prostředky v reálné ekonomice. Rada již dosáhla dohody ohledně jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace (JTS sekuritizace) a nyní by v této věci měl urychleně pokročit i EP. JTS sekuritizace má uvolnit kapacitu v rozvaze bank a investorům nabídnout investiční příležitosti (více v příspěvku „Akční plán CMU přivítala Rada“, Vnitřní trh v listopadu 2015 a příspěvku „Unie v rekordním čase projednala regulační rámec pro sekuritizaci“, Vnitřní trh v prosinci 2015).

 • Komise vyvine maximální úsilí, aby EP a Radě pomohla dosáhnout dohody o modernizaci pravidel pro vydávání prospektů cenných papírů do konce roku 2016. Tato modernizace má zlepšit přístup na kapitálové trhy, zejména pro menší podniky.

 • EP a Rada mají do konce roku 2016 dokončit návrh na posílení trhů rizikového kapitálu a sociálních investic. Tento krok má stimulovat investice do rizikového kapitálu a sociálních projektů a investorům zjednodušit financování malých a středních inovativních podniků. Dále chce Komise předložit program na podporu rozvoje celostátních a regionálních kapitálových trhů v členských státech.

Komise chce urychleně provézt další fázi činností klíčových pro unii kapitálových trhů. Dlouhodobou překážku pro rozvoj kapitálových trhů v EU dle Komise představují rozdíly v insolvenčních režimech. Proto předloží návrh týkající se restrukturalizace a insolvence, který má zrychlit zpětné získávání aktiv a dát druhou šanci společnostem, pokud napoprvé neuspěly.

V plánu je také zrušit daňové překážky, které brzdí rozvoj kapitálových trhů, a podpořit členské státy v odstraňování překážek v souvislosti se srážkovými daněmi a v prosazování osvědčených daňových postupů na podporu rizikového kapitálu, jako je například větší financování vlastním kapitálem namísto dluhového financování. Tímto způsobem má dojít k podnícení investic a podpory finanční stability. V listopadu 2016 chce Komise předložit návrh, který by omezil zvýhodnění zadlužování podniků, a vyzývá Radu, aby tento právní akt přijala co nejrychleji. Do konce roku 2016 Komise také reviduje právní předpisy pro pojištění a bankovnictví s cílem ještě více uvolnit soukromé investice do infrastruktury a malých a středních podniků.

Předpokládaný další vývoj

Vedle projednávání již předložených aktů EU Radou a EP předloží Komise do konce roku výše uvedené iniciativy.

Odkazy

Komise chce upravit kontrolu vývozu zboží dvojího užití

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) (KOM(2016)616)

 • Komise 28. 9. 2016 navrhla nařízení, které má zavést společný režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití, tj. civilního a vojenského.

Pozadí

V květnu roku 2009 přijala Rada nařízení č. 428/2009, kterým se zavedl režim EU pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

V roce 2011 Komise vydala Zelenou knihu a vyzvala zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory na režim EU pro kontrolu vývozu. Komise informovala o výsledku tohoto procesu v pracovním dokumentu „Strategické kontroly vývozu: zajištění bezpečnosti a konkurenceschopnosti v měnícím se světě“. Výsledkem bylo, že zúčastněné strany požadují úpravy systému EU pro kontrolu vývozu s cílem přizpůsobit jej měnícím se technologickým, ekonomickým a politickým aspektům.

Komise v říjnu 2013 předložila EP a Radě komplexní zprávu o provádění nařízení z roku 2009. Zpráva dospěla k závěru, že systém poskytuje solidní právní a institucionální základy, musí být ale modernizován. V dubnu 2014 přijala Komise sdělení stanovující konkrétní možnosti politiky pro přezkum režimu EU pro kontrolu vývozu.

V roce 2015 provedla Komise posouzení dopadů možností přezkumu popsaných v uvedeném sdělení s cílem určit nejvhodnější regulační a neregulační opatření. Přezkum politiky kontroly vývozu byl identifikován jako iniciativa v rámci programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). Nařízení č. 428/2009 bylo několikrát změněno, a proto by mělo být vhodnější je komplexnější přepracování.

Klíčové a sporné body

Primárně by měl návrh zjednodušovat a harmonizovat stávající pravidla pro kontrolu vývozu. Tyto kontroly vývozu mimo jiné odráží závazek EU k mezinárodní bezpečnosti. Předkládané nařízení by mělo přinést výhody v podobě snížení administrativní zátěže jak pro hospodářské subjekty, tak pro veřejnou správu. Také se očekává, že tento návrh umožní snížení administrativní zátěže v rámci jednotného trhu, zejména díky tomu, že počet výrobků, které by podléhaly kontrole na transfery v rámci EU, by se měl snížit přibližně o 40 %.

Konkrétně Komise navrhuje:

 • zjednodušení správy kontrol prostřednictvím optimalizací licencování procesů, zavedení všeobecných vývozních povolení EU a zjednodušení kontroly transferu technologií;
 • omezení rozdílných úrovní kontrol v celé EU
 • zavedení zvláštních ustanovení, která brání zneužívání zboží dvojího užití v souvislosti s terorismem.

Předpokládaný další vývoj

Návrh Komise bude v rámci řádného legislativního postupu projednán v Radě a EP.

Odkazy

Krátce…

EFSI by mohl fungovat i po roce 2018

Představenstvo Evropské investiční banky (EIB) 23. 9. 2016 schválilo více než 7,3 mld. € nových úvěrů na investice do strategické infrastruktury, životního prostředí a znalostní ekonomiky. Celkově 18 z těchto úvěrů v hodnotě 2,8 mld. € bude podpořeno z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Na setkání v maltské Vallettě se diskutovaly také otázky prodloužení EFSI do roku 2020 navrhovaného Komisí. Evropský fond pro strategické investice je 1 ze 3 pilířů investičního plánu EU pro Evropu, který se snaží uvolnit 315 mld. €. EFSI byl po prvním roce svého fungování ze strany Komise hodnocen pozitivně a z toho důvodu se uvažuje o jeho prodloužení. Komise proto 14. 9. 2016 předložila návrh nařízení o prodloužení doby trvání EFSI a o zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství Komise. Předložený návrh byl předán k přezkoumávání v Radě a EP. Schválení návrhu nařízení se nepředpokládá dříve, než bude publikováno nezávislé hodnocení dosavadního fungování EFSI, které Komise přislíbila předložit v polovině listopadu 2016. Cíl návrhu obecně podporuje i Vláda ČR.

Počet padělků zabavených na vnějších hranicích EU v roce 2015 vzrostl

Podle údajů zveřejněných 23. 9. 2016 Komisí zabavily celní úřady EU v roce 2015 odhadem o 5 mil. padělků více než v předchozím roce. Oproti roku 2014 vzrostlo množství zajištěného zboží o 15 %. Na vnějších hranicích EU bylo zadrženo více než 40 mil. produktů v hodnotě téměř 650 mil. €. Nejvíce zadržovanou kategorií výrobků jsou cigarety (27 %), zatímco produkty denní potřeby, jako jsou potraviny a nápoje, toaletní potřeby, léky, hračky a spotřebiče pro domácnost, společně představují 25,8 % z celkově zabaveného zboží. Hlavní zemí původu padělaného zboží byla opět Čína (41 %), za níž následovaly Černá Hora, Hongkong, Malajsie a Benin. Z Beninu pocházelo velké množství padělaných potravin, zatímco Mexiko se stalo hlavním zdrojem padělků alkoholických nápojů a Maroko ostatních nápojů. Nejvíce padělků toaletních potřeb bylo dovezeno z Malajsie, oděvů z Turecka a mobilních telefonů s příslušenstvím, paměťových karet, počítačového vybavení, CD, DVD a zapalovačů z Hongkongu. Z Černé Hory pocházelo nejvíce padělků cigaret, zatímco Indie vedla v padělcích léků.

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👥🇪🇺 Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise se v pátek setkaly s občany z celé Evropy za účelem výměny informací o opatřeních navazujících na výsledky Konference o budoucnosti Evropy. Přečtěte si shrnutí tzv. feedback eventu ⤵️
https://euroskop.cz/2022/12/05/konference-o-budoucnosti-evropy-feedback-event-s-obcany/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.