Veřejné zdraví v červnu 2016

09.07.2016
Euroskop

Komise předložila vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v oblasti pesticidů a biocidů, Dohoda o zdravotnických prostředcích potvrzena Coreperem, ENVI bojuje proti energetickým nápojům

  • EU by měla být první na světě, kdo stanoví kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů

  • Coreper potvrdil dohodu s EP týkající se zdravotnických prostředků a prostředků in vitro

  • Konzumace energetických nápojů dětmi by měla být omezena, říká ENVI

Komise předložila vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v oblasti pesticidů a biocidů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Draft Commission regulation (EU) setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties and amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 (C(2016)3751)

Draft Commission delegated regulation (EU) setting out scientific criteria for the determination of endocrine-disrupting properties pursuant to Regulation (EU) No 528/2012(C(2016)3752)

Screening of available evidence on chemical substances for the identification of endocrine disruptors according to different options in the context of an Impact Assessment

Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation – Roadmap

Commission staff working document impact assessment defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the plant protection products regulation and biocidal products regulation main report accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament and the Council on endocrine disruptors and the draft commission acts setting out scientific criteria for their determination in the context of the eu legislation on plant protection products and biocidal products (SWD(2016)211)

  • Komise 15. 6. 2016 předložila návrhy dvou právních aktů obsahujících vědecká kritéria, jež by měla umožnit přesnější identifikaci chemických látek, které jsou endokrinními disruptory, v oblasti přípravků na ochranu rostlin a biocidů.

Pozadí

Endokrinní disruptory jsou přírodní a chemické látky, které mohou měnit funkci hormonálního systému a mohou mít velice nepříznivé účinky jak na lidi, tak na zvířata. Komise se věnovala endokrinním disruptorům již v roce 1999, kdy vydala sdělení „Strategie pro endokrinní disruptory“.

V rámci unijních právních aktů jsou endokrinní disruptory často řešeny v konkrétních souvislostech (přípravky na ochranu rostlin, biocidní přípravky, registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, právní předpisy pro kvalitu vody) nebo prostřednictvím obecné metodiky posuzování rizika, čímž má být zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí.

Mnoho chemických látek používaných v přípravcích na ochranu rostlin nebo biocidních přípravcích právě z důvodu nepříznivých účinků bylo již v minulosti zakázáno.

Klíčové a sporné body

Komise v rámci balíku schválila dva samostatné návrhy opatření, která mají za cíl upřesnit kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů, a konkrétně způsoby, jak by měla být identifikace endokrinních disruptorů prováděna:

  1. akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o biocidních přípravcích,
  2. nařízení Komise, které obsahuje kritéria platná pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a které bude muset být přijato regulativním postupem s kontrolou.

Navrhovaná opatření doplňuje ještě sdělení týkající se endokrinních disruptorů a zpráva o posouzení dopadů. Komise se k předložení kritérií pro identifikaci látek vyvolávajících narušení endokrinní činnosti v minulosti zavázala a předložením tedy splnila svůj závazek.

Komise při vypracování kritérií vycházela z definice endokrinních disruptorů vypracované Světovou zdravotnickou organizací (WHO). WHO definuje endokrinní disruptor jako „exogenní látku či směs, která mění funkci (funkce) endokrinního systému, a má tak nepříznivý účinek na zdraví intaktního organismu, jeho potomků nebo (sub)populací“.

Navrhovaná kritéria by měla upřesnit postup, jak by se měla provádět identifikace endokrinních disruptorů, a to zejména prostřednictvím:

  • využití všech relevantních vědeckých důkazů
  • za použití přístupu založeného na průkaznosti důkazů
  • uplatňováním důkladného systematického přezkumu

Předpokládaný další vývoj

Pokud bude regulační systém EU přijat, stane se celosvětově prvním regulačním systémem, který definuje vědecká kritéria pro endokrinní disruptory v právních předpisech. Komise by měla předložit oba texty současně EP i Radě. Oba návrhy by měly být také oznámeny WHO, aby se k nim mohly vyjádřit třetí země, protože by kritéria měla být uplatňována také na produkty dovážené do EU.

Odkazy

Krátce…

Dohoda o zdravotnických prostředcích potvrzena Coreperem

Coreper 15. 6. 2016 potvrdil dohodu s EP týkající se nových nařízení o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro, jíž bylo dosaženo v květnu 2016. Oba návrhy by měly zajistit, aby zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro byly bezpečné, a zároveň umožnit pacientům, aby mohli včas využívat nových možností v oblasti zdravotní péče. Zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro zahrnují širokou škálu výrobků od náplastí po náhrady kyčelních kloubů a od těhotenských testů až po testy na HIV. Nová pravidla by se měla týkat i různých výplní a barevných kontaktních čoček pro kosmetické účely (více v příspěvku „Rada po dlouhém jednání našla shodu ve věci zdravotních prostředků a prostředků in vitro“, Veřejné zdraví v květnu 2016). Nyní by měl dohodu potvrdit výbor ENVI a schválit Rada na úrovni ministrů. Ke schválení má dojít v září 2016. V případě zdravotnických prostředků by se měla nová pravidla uplatňovat 3 roky po zveřejnění a v případě diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 5 let po zveřejnění.

ENVI bojuje proti energetickým nápojům

ENVI 15. 6. 2016 schválil usnesení, ve kterém vyzývá k omezení konzumace energetických a nápojů dětmi a mladistvými. Ve svém usnesení poslanci poukazují na to, že sama Komise se domnívá, že kofein, který přispívá ke zvýšení bdělosti a koncentrace, by neměl být používán v potravinách, které mohou konzumovat děti a mladiství. Plechovka o objemu 250 ml může obsahovat až 27 g cukru a 80 mg kofeinu, a to i přesto, že Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby dospělí a přijímali cca 25 g cukru za den. Dalším argumentem je, že energetické nápoje jsou spojeny s bolestmi hlavy, poruchami spánku a poruchami chování u dětí a dospívajících, kteří je pravidelně konzumují.

Nově vypsané výběrové řízení v agentuře Frontex

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (zkráceně Frontex) hledá vhodné kandidáty na post „vedoucího pracovníka v logistické jednotce“ („Heads of Sector in Logistics Unit“). Informace o náplni práce, požadavcích na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Evropu již dlouhé týdny sužuje extrémní sucho spojené s vysokými teplotami. Jedním z nejviditelnějších dopadů nízkých srážek je snížení průtoků hlavních evropských řek. Problémy zaznamenávají řeky ve Francii, Rýn, Dunaj či italský Pád. Více najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/18/vysychajici-evropske-reky-vice-nez-polovina-uzemi-eu-se-potyka-s-extremnim-suchem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.