Výchova, vzdělání a mládež v květnu 2016

09.06.2016
Euroskop

EP schválil nová pravidla pro výzkumníky a studenty ze třetích zemí, Všechny evropské vědecké články mají být volně přístupné do roku 2020, Rada jednala o posílení integrity, transparentnosti a řádné správy při významných sportovních akcích

  • Unie má nová pravidla pro studenty a vědce ze třetích zemí

  • Výsledky výzkumu v EU by měly být dostupné všem už od roku 2020

  • EU se chce zabývat principy organizování velkých sportovních akcí

EP schválil nová pravidla pro výzkumníky a studenty ze třetích zemí

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (KOM(2013)151)

  • EP 10. 5. 2016 schválil nová pravidla, která mají přilákat výzkumné pracovníky a studenty ze třetích zemí a vyjasnit a zlepšit podmínky pro stážisty mimo EU, dobrovolníky, žáky a au-pair.

Pozadí

EU usiluje o vysoce kvalifikované pracovníky a studenty ze třetích zemí z důvodu nedostatku kapacity vysoce kvalifikované pracovní síly v EU. EP se společně s Radou v listopadu 2015 neformálně dohodl na nových pravidlech, která by měla usnadnit přístup studentů a vědců ze třetích zemí. Vzájemná dohoda by měla také usnadnit a zlepšit podmínky pro stážisty mimo země EU.

Dohodou Unie usiluje o to stát se konkurenceschopnějším prostorem v rámci globálního světa, který by byl žádaný pro vysoce vzdělané lidi. Dohody mezi Radou a EP bylo symbolicky dosaženo během mezinárodního dne studenstva (více v příspěvku „Unie usiluje o vědce ze třetích zemí“, Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2015). Rada následně v březnu 2016 přijala postoj v prvním čtení.

Klíčové a sporné body

Revidovány a následně sloučeny by měly být dvě stávající směrnice. Jedná se o směrnici č. 114/2004 týkající se studentů a druhá směrnice č. 71/2005 se věnuje výzkumným pracovníkům. Nová pravidla by měla obě směrnice sloučit a mělo by dojít k následujícím změnám:

  1. Studenti a výzkumní pracovníci by měli mít nově právo pobývat alespoň 9 měsíců po ukončení studia nebo výzkumu na území EU s cílem hledat zaměstnání nebo založit firmu. Unie by prostřednictvím nich mohla využívat jejich dovednosti. V současné době mohou jednotlivé členské státy rozhodnout o tom, zda a jak dlouho mohou studenti a výzkumní pracovníci ze třetích zemí zůstat po skončení studia nebo výzkumu.
  2. Nová iniciativa by měla také usnadnit studentům a výzkumným pracovníkům pohyb v rámci EU během jejich pobytu. Výzkumníci by se měli moci rovněž pohybovat v rámci EU po delší dobu než nyní.
  3. Výzkumní pracovníci by měli mít také právo dovézt s sebou své rodinné příslušníky. Tito rodinní příslušníci by měli mít během svého pobytu v EU právo pracovat.
  4. Studenti by měli získat právo pracovat alespoň 15 hodin týdně.

Kromě pravidel týkajících se studentů a výzkumných pracovníků by měla nová směrnice upravit také pravidla pro stážisty a dobrovolníky v rámci Evropského dobrovolnického programu. Ti by měli mít z jednotných podmínek prospěch, protože by jim měly poskytnout větší ochranu. Nová právní úprava by se měla týkat také au pair, což by bylo poprvé, kdy by byly au pair zahrnuty do unijního práva.

Předpokládaný další vývoj

Směrnice vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku a členské státy pak budou mít 2 roky na to, aby provedly její ustanovení do svých vnitrostátních právních předpisů.

Odkazy

Krátce…

Všechny evropské vědecké články mají být volně přístupné do roku 2020

Rada EU pro konkurenceschopnost zasedala 27. 5. 2016 a jejím výsledek je kromě jiného dohoda na zpřístupnění vědeckých dat. Zástupci členských států se shodli na tom, že všechny vědecké články v Evropě musí být volně přístupné od roku 2020. Tímto krokem chtějí státy dosáhnout optimálního opětovného využití výzkumných dat. Hlavním cílem má být maximalizace dopadu výzkumu a jeho následné hospodářské využití. Otevřený přístup znamená, že by vědecké publikace o výsledcích výzkumu podporovaných z veřejných a veřejně-soukromých fondů měly být volně přístupné všem. V současné době nejsou výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů přístupné osobám mimo vysoké školy a znalostní instituce. Výsledkem je, že učitelé, lékaři a podnikatelé nemají přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům. Univerzity jsou naopak nuceny uzavírat drahé předplatné s vydavateli, aby měly možnost získat přístup k novým publikacím. Dle Rady od roku 2020 musí být volně k dispozici veškeré vědecké publikace o výsledcích výzkumu, nejsou-li opodstatněné důvody pro jejich nezveřejnění, např. právo duševního vlastnictví nebo bezpečnostní otázky.

Rada jednala o posílení integrity, transparentnosti a řádné správy při významných sportovních akcích

Dne 31. 5. 2016 proběhlo zasedání Rady věnující se otázkám řádné správy významných sportovních akcí. Rada ve svých závěrech vyzvala členské státy např. k tomu, aby podporovaly integritu, transparentnost a řádnou správu ve všech fázích příslušné akce (studie proveditelnosti, předkládání nabídek, příprava, organizace, hodnocení, přínos), včetně období po skončení akce a to vše také vyžadovaly od svých partnerů. Komise by dle Rady měla zahájit studii týkající se pořádání sportovních akcí a zohlednit přitom možné administrativní a legislativní překážky na národní i evropské úrovni. Dále by měla v rámci programů financování EU, jako jsou Erasmus+ a Horizont 2020, podporovat nadnárodní projekty a případně nezávislý výzkum v oblasti integrity, transparentnosti a řádné správy významných sportovních akcí, včetně aspektů udržitelnosti a přínosu. Mezinárodní sportovní hnutí by měla v rámci svých akcí podporovat sociální soudržnost a základní hodnoty sportu.

Poskytnutá podpora ukrajinským uprchlíkům

V červnu 2022 udělilo Polsko mezi členskými státy EU, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší počet statusů dočasné ochrany Ukrajincům prchajícím z Ukrajiny (60 125) v důsledku ruské invaze. Po Polsku následovalo Rumunsko (10…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.