10 důležitých změn pro kuřáky


Euroskop, 23. 5. 2016

Jaké nejdůležitější změny můžeme čekat v oblasti prodeje tabákových výrobků? Přečtěte si přehld deseti nejvýraznějších opatření v evropské legislativě.

1) Grafická zdravotní varování musí být větší a povinná

Grafická zdravotní varování v podobě fotografií, textu a informací o odvykání budou pokrývat 65 % přední a zadní strany balíčku cigaret a balení tabáku k ručnímu balení cigaret. Tato varování mají odradit lidi od kouření nebo je povzbudit k tomu, aby přestali kouřit, tím, že budou zobrazovat sociální a zdravotní důsledky kouření. Zmíněná varování jsou seskupena do tří souborů, které se budou každoročně střídat, aby jejich dopad měl co nejdelší vliv. Vzhled varování na cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret je stanoven v prováděcím rozhodnutí Komise.

2) Zákaz cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret s charakteristickými příchutěmi

Cigarety ani tabákové výrobky pro ruční balení cigaret již nesmí mít charakteristickou příchuť, jako je mentol, vanilka nebo cukrovinky, která překrývá chuť a vůni tabáku. V případě výrobků, které mají podíl na trhu vyšší než 3 % (například mentol), bude zákaz platit od roku 2020.

Byl stanoven postup pro určování toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť, a bude zřízena nezávislá poradní skupina, aby v tomto ohledu pomáhala Komisi a členským státům.


3) Nahrazení označení o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého

Označení o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého (TNCO) na cigaretách a tabáku pro ruční balení cigaret bude nyní nahrazeno informačním sdělením, které bude spotřebitele informovat o tom, že „Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu.“ Výzkum prokázal, že označení o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého (TNCO) je pro spotřebitele zavádějící a ti pak následně věří tomu, že některé výrobky pro jejich zdraví představují menší riziko. Nové informační sdělení bude přesněji odrážet skutečné zdravotní důsledky kouření.

Cigareta

4) Už žádná propagační nebo zavádějící balení

Balení cigaret musí mít tvar kvádru, aby byla zajištěna viditelnost kombinovaných zdravotních varování. Balení obsahující tenké cigarety a balení jiných nestandardních tvarů již nebudou povolena. Balení s méně než 20 cigaretami budou rovněž zakázána. Balení po 10 kusech, která jsou velmi atraktivní pro mladé věkové skupiny s omezenou kupní sílou, také zcela zmizí z trhu.

Na obalech tabákových výrobků nesmějí být žádné propagační a/nebo zavádějící prvky. Nebude již nadále možné uvádět informace o přínosech pro životní styl, o chuti nebo aromatech, speciální nabídky, informace o tom, že je daný produkt méně škodlivý než jiný nebo má lepší biologickou rozložitelnost či jiné výhody pro životní prostředí.


5) Povinný systém elektronického ohlašování o složení

S cílem získat více informací o složení tabákových výrobků a vlivu jednotlivých složek na zdraví a vznik závislosti se po výrobcích a dovozcích tabákových výrobků vyžaduje, aby ohlašovali složení všech výrobků, které uvádějí na trh EU, prostřednictvím standardizovaného elektronického formátu. U některých často používaných látek, u nichž se objevují první náznaky toho, že přispívají k toxicitě, návykovosti nebo vytváří charakteristické příchutě v cigaretách a tabáku pro ruční balení cigaret, bude vyžadováno podrobnější ohlašování o složení.


6) Požadavky na kvalitu a bezpečnost elektronických cigaret

Směrnice o tabákových výrobcích nezakazuje elektronické cigarety. Viz zde pro nápravu veškerých mylných představ o tom, co bude změněno. Namísto toho byly pro elektronické cigarety s obsahem nikotinu poprvé zavedeny určité bezpečnostní a kvalitativní požadavky.

Především proto, že je nikotin toxickou látkou, stanoví směrnice maximální koncentrace nikotinu a maximální objemy patron, nádob a lahviček s nikotinovou náplní. Elektronické cigarety by měly být zabezpečené proti nežádoucí manipulaci, odolné proti otevření dětmi a mít mechanismus zajišťující opětovné plnění bez úniku náplně, aby byli spotřebitelé ochráněni před potřísněním. Elektronické cigarety musí obsahovat pouze vysoce čisté složky a měly by dávkovat stejné množství nikotinu po potáhnutí téže intenzity a doby.


7) Obaly a označování elektronických cigaret

Zdravotnické varování ohledně elektronických cigaret budou povinná a musí spotřebitele informovat o tom, že elektronické cigarety obsahují nikotin a neměly by být používány nekuřáky.

Na obale musí být také uveden seznam všech složek obsažených ve výrobku, informace o obsahu nikotinu ve výrobku a příbalový leták, který poskytne návod k použití a informace o nežádoucích účincích, rizikových skupinách, návykovosti a toxicitě.

Propagační prvky nejsou na balení elektronických cigaret povoleny a přeshraniční reklama a propagace elektronických cigaret je zakázána.


8) Sledování a ohlašování vývoje elektronických cigaret

Elektronické cigarety jsou poměrně novým výrobkem, pro který se informace teprve začínají shromažďovat, a z tohoto důvodu směrnice stanoví požadavky na sledování a ohlašování pro výrobce a dovozce, členské státy a Komisi:

  • Výrobci elektronických cigaret musí informovat členské státy o všech výrobcích, které uvádějí na trh, a každoročně jim podávat zprávy ohledně objemů prodeje, preferencí spotřebitelů a trendů.
  • Orgány členských států budou sledovat trh s cílem odhalit důkazy o tom, že používání elektronických cigaret vede k závislosti na nikotinu nebo k zahájení konzumace tabákových výrobků, zejména u mladých lidí a nekuřáků.
  • Komise rovněž podá informace Evropskému parlamentu a Radě o vývoji v oblasti elektronických cigaret ve své zprávě o plnění požadavků, kterou představí po pěti letech.


9) Možnost zákazu přeshraničního prodeje na dálku

Členské státy EU mohou zakázat přeshraniční prodeje tabákových výrobků na dálku, které poskytují spotřebitelům – včetně těch ve velmi mladém věku – přístup k produktům, které nejsou v souladu s danou směrnicí. Pokud si některý členský stát EU tuto možnost zvolí, maloobchodní prodejny, kterých se zákaz týká, nebudou moci své produkty spotřebitelům v dané zemi dodávat. I když členský stát výše uvedený zákaz nebude vyžadovat, maloobchodní prodejny se budou muset registrovat u příslušných orgánů jak v zemi, ve které mají sídlo, tak v zemi, ve které chtějí své výrobky prodávat.


10) Opatření pro boj proti nezákonnému obchodu

Nová opatření určená k boji proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky zahrnují celoevropský systém pro sledování a dohledávání určený pro legální dodavatelský řetězec a bezpečnostní prvky tvořené viditelnými a neviditelnými elementy (např. hologramy), což by mělo pomoci donucovacím orgánům, vnitrostátním orgánům a spotřebitelům odhalit nelegální výrobky.

Tato opatření budou zavedena pro cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret v roce 2019 a pro tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret v roce 2024.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.