Daně v březnu 2016

08.04.2016
Euroskop

Rada se dohodla na postoji k výměně informací v daňové oblasti, Rada jednala o dani z tabákových výrobků

  • Členské státy našly shodu nad způsobem výměny informací o daních nadnárodních společností v EU

  • Spotřební daň u tabákových výrobků by měla být změněna

Rada se dohodla na postoji k výměně informací v daňové oblasti

Proposal for a Coucil directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (COM/2016/025)

  • Rada se 8. 3. 2016 dohodla na postoji k návrhu směrnice Rady o automatické výměně informací v daňové oblasti týkajících se činnosti nadnárodních společností.

Pozadí

Jedná se o první prvek z balíku návrhů, které v lednu 2016 vydala Komise za účelem posílení pravidel EU, jež mají podnikům zabránit ve vyhýbání se daňovým povinnostem (více v příspěvku „Boj Komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem“, Daně v lednu 2016). V říjnu 2015 se země OECD dohodly na opatřeních proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Junckerova Komise přislíbila uskutečnit komplexní program boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem obchodních společností, zajistit spravedlivější jednotný trh a podporovat v Evropě zaměstnanost, růst a investice. V roce 2015 předložila iniciativy s cílem posílit transparentnost daní zavedením automatické výměny daňových informací o podnicích (více v příspěvku „Komise prosazuje automatickou výměnu informací týkajících se zdanění podniků“, Daně v březnu 2015) a reformovat základ daně z příjmů právnických osob (více v příspěvku „Komise se pokusí znovu prosadit společný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)“, Daně v červnu 2015).

Daňové plánování nadnárodních společností je v posledních letech stále sofistikovanější a přesouvá zdanitelné zisky do států s příznivými daňovými režimy. Agresivní daňové plánování může využívat technických detailů určitého daňového systému nebo nesouladu mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňových povinností nebo vyhnutí se jim.

Klíčové a sporné body

V zájmu posílení transparentnosti má navržená směrnice nadnárodní společnosti přimět k tomu, aby odváděly daně v zemi, v níž své zisky vytvářejí. Informace, které mají být v předkládaných zprávách v členění podle jednotlivých zemí obsaženy, mají zahrnovat výnosy, zisky, odvedené daně, kapitál, kumulované zisky, hmotná aktiva a počet zaměstnanců.

Navrhovaná směrnice Rady má provést doporučení OECD týkající se podávání zpráv podle jednotlivých zemí do právně závazného nástroje EU. Vztahuje se na nadnárodní společnosti, jež na úrovni skupiny dosahují celkových konsolidovaných výnosů ve výši 750 mil. € či více. Tím by se tento režim vztahoval pouze na 10-15 % skupin nadnárodních podniků, avšak na tyto skupiny připadá 90 % výnosů celkově generovaných podniky.

  • Podle daného návrhu směrnice Rady by měly být nadnárodní společnosti povinny předložit zprávu rozčleněnou podle jednotlivých zemí daňovému orgánu toho členského státu, ve kterém je společnost daňovým rezidentem, a to již za účetní rok 2016. Pokud mateřská společnost skupiny není daňovým rezidentem EU a zprávu nepodává, učiní tak prostřednictvím svých dceřiných společností v EU.

Daňové orgány si budou muset tyto zprávy automaticky vyměňovat, aby bylo možné posoudit případná rizika v oblasti vyhýbání se daňovým povinnostem související s převodními cenami (ceny hrazené za zboží a služby vyměňované mezi subjekty, které tvoří skupinu společností). Za tímto účelem má nová směrnice stavět na stávajícím rámci EU pro automatickou výměnu informací mezi daňovými orgány zřízeném směrnicí č. 16/2011.

Předpokládaný další vývoj

Rada návrh směrnice Rady přijme, jakmile EP vydá své stanovisko a budou staženy výhrady přezkumu vnitrostátními parlamenty.

Odkazy

Krátce…

Rada jednala o dani z tabákových výrobků

Rada 8. 3. 2016 přijala závěry o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Rada konstatovala, že daňové právní předpisy EU, které se týkají tabákových výrobků, musí zajistit řádné fungování vnitřního trhu a zároveň vysoký stupeň ochrany lidského zdraví. Struktura stávajících spotřebních daní z tabákových výrobků by měla být zjednodušena. Měly by být stanoveny jasné kategorie nebo definice tabákových výrobků v rámci právních předpisů o spotřební dani, aby se případně zabránilo nesrovnalostem ohledně klasifikace pro účely spotřební daně. Například elektronické cigarety nespadají do žádné z kategorií výrobků podléhajících spotřební dani. Vzhledem k tomu, že Komise bude muset před předložením příslušného legislativního návrhu provést studie, technické analýzy, veřejné konzultace a posouzení dopadů, Rakousko, Irsko, Finsko, Francie a Švédsko se domnívají, že je nutné neprodleně zahájit práci na budoucí revizi minimálních sazeb.

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.