Vnitřní trh v únoru 2016

08.03.2016
Euroskop

Poslanci vydali speciální doporučení k mnohostranné dohodě o obchodu službami (TiSA), Rada přijala nová celounijní pravidla pro ochranné prostředky, plynové spotřebiče a lanové dráhy, Komise o 1 rok prodlouží nabytí účinnosti balíku MiFID II

  • Poslanci vydali doporučení k TiSA

  • V EU by měly být bezpečnější osobní ochranné prostředky, plynové spotřebiče a lanové dráhy

  • Členské státy nestíhají implementaci balíku MiFID II, lhůta bude posunuta

Poslanci vydali speciální doporučení k mnohostranné dohodě o obchodu službami (TiSA)

Návrh směrnice pro jednání o mnohostranné dohodě o obchodu službami 6891/13

  • Poslanci 3. 2. 2016 schválili poměrem 532:131:36 doporučení k mnohostranné dohodě se službami (TiSA).

Pozadí

Jednání byla formálně zahájena v březnu 2013 a doposud proběhlo 11 kol jednání. Nyní probíhá jednání, kterého se účastní 24 členů WTO včetně EU. Společně tyto země tvoří 70 % světového obchodu se službami a patří mezi nejrozvinutější státy světa. EU je jedním z největších exportérů služeb, a proto pro ni má dohoda vysoký význam.

TiSA – Dohoda o obchodu v oblasti služeb – navazuje na starší dohodu Světové obchodní organizace (WTO) nazvanou GATS (General Agreement on Trade in Services), přijatou v roce 1995. Ačkoliv cíl obou dohod je shodný, tedy liberalizace mezinárodního obchodu v oblasti služeb, mezi dohodami je podstatný rozdíl. Zatímco dohoda GATS byla přijata všemi členskými státy WTO, dohodu TiSA vyjednává pouze část členských států.

Od září 2013 probíhala veřejná konzultace, která měla za cíl získat konkrétní informace o obchodu se službami ze strany firem, asociací a dalších zainteresovaných aktérů. V březnu 2015 byl zveřejněn mandát k jednání.

Klíčové a sporné body

Dohoda by konkrétně měla usilovat o zavedení autonomní úrovně liberalizace a poskytnout prostřednictvím jednání možnost lepšího přístupu na trh. Dohoda by rovněž měla být komplexní a být v souladu s požadavky článku V. GATS, pokud jde o zahrnutí sektorů dodávek. Během jednání by měly být na základě návrhů zúčastněných stran vyvinuta nová a zdokonalená legislativní pravidla.

EP ve svém usnesení z června 2013 odmítl přijetí i další vyjednávání dohody TiSA. A to zejména z toho důvodu, že mezi účastníky těchto jednání nejsou žádné země BRICS, žádní členové Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) ani žádné africké země.

Při předchozích vyjednáváních nebyly mandáty známy, ale Komise dospěla k závěru, že zveřejnění mandátu nenaruší vyjednávací pozici EU a nepoškodí tím tedy své zájmy. Důležité dokumenty týkající se vyjednávání byly zveřejněny na internetové stránce TiSA.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström, která vyžádala zveřejnění mandátu, poznamenala: „Jsem ráda, že se vlády členských států EU dohodly, aby dle mého návrhu zveřejnily jednací mandát TiSA. Je to další krok v úsilí zlepšit transparentnost obchodních jednání EU. Tato dohoda je důležitá pro všechny z nás, protože EU je největším světovým vývozcem služeb. V tomto odvětví působí několik milionů pracovníků. Naším cílem je, zajistit firmám v EU možnost vyvážet služby, které přispějí k růstu a zaměstnanosti.

Dohoda by měla obsahovat účinný mechanismus pro řešení sporů, aby se zajistilo, že strany budou dodržovat vzájemně dohodnutá pravidla. Další jednání by se měla zaměřit na legislativní pravidla vztahující se k transparentnosti, domácí legislativě, státním podnikům, telekomunikačním službám, službám v oblasti počítačů, elektronickému obchodování, přeshraničnímu předávání údajů, finančním službám, poštovním a kurýrním službám, mezinárodním službám námořní dopravy, vládním zakázkám v oblasti služeb a subvencím.

Dohoda by neměla mít na ČR příliš velké nároky, protože již v současné době je trh liberalizován (více v příspěvku: „Mandát k jednání o mnohostranné dohodě o obchodu se službami byl zveřejněn“, Vnější obchodní vztahy v březnu 2015).

V rezoluci EP vydali poslanci své doporučení, kde zdůraznili, že by TiSA měla přinést více příležitostí evropským firmám poskytujícím služby, jako je doprava a telekomunikační služby, do zemí mimo EU.

Autorka Viviane Redingová řekla v rozhovoru: „Rozhodně nechceme, aby TiSA mohla narušit naše veřejné služby, kulturu, pracovní zákony, standardy ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele, ochrany dat – jinými slovy způsob, jakým žijeme v Evropě.“ Redingová varovala EP, aby nebyla dohoda schválena za každou cenu. EU by podle ní neměla podřizovat svoje standardy nějaké obchodní dohodě. Přestože Komise vyjednává jménem celé EU, musí být konečná dohoda schválena jak Radou, tak EP. Bez tohoto souhlasu nemůže dohoda vstoupit v platnost. To je důvod, proč se poslanci TiSA intenzivně věnují. EP se do vyjednávání zapojuje prostřednictví vyjednávačů, aby mohl mít informace dříve, než bude dohodnuto konečné znění.

Předpokládaný další vývoj

Jakmile bude text dokončen, EP jej buď jako celek schválí, nebo odmítne. Pozměňovací návrhy nebudou možné.

Odkazy

Rada přijala nová celounijní pravidla pro ochranné prostředky, plynové spotřebiče a lanové dráhy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (KOM(2014)258)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (KOM(2014)186)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách (KOM(2014)107)

  • Rada 12. 2. 2016 schválila aktualizovaná pravidla vnitřního trhu pro osobní ochranné prostředky, plynové spotřebiče a lanové dráhy s cílem zvýšit bezpečnost spotřebitelů a zajistit spravedlivou soutěž mezi společnostmi.

Pozadí

Všechny 3 oblasti, ve kterých byly návrhy vypracovány, byly již dříve upraveny evropskou legislativou (směrnicí č. 686/89, směrnicí č. 142/2009, směrnicí č. 9/2000). Rada tedy aktualizovala a částečně rozšířila pravidla vnitřního trhu pro osobní ochranné prostředky, plynové spotřebiče a lanové dráhy s cílem zvýšit bezpečnost spotřebitelů a zajistit spravedlivou soutěž mezi společnostmi.

Přijetí 3 návrhů nařízení Radou navazuje na dohody v prvním čtení mezi Radou a EP dosažené v říjnu 2015.

Klíčové a sporné body

  • Osobní ochranné prostředky

Dle návrhu patří mezi osobní ochranné prostředky ty prostředky, které poskytují ochranu před všemi druhy nebezpečí (např. vysokými teplotami, plameny, chemickými látkami, odlétávajícími částečkami, mechanickými nárazy atd.) v řadě různých prostředí, ať už doma, v práci nebo při sportu. Konkrétně návrh nařízení upravuje ochranu hlavy/uší/očí (přilby, chrániče sluchu, brýle), ochranu dýchacích cest (plynové a prachové masky), ochranu těla (oděvy poskytující ochranu před chemickými látkami, výstroj pro motorkáře a vesty s vysokou viditelností), ochranu rukou/nohou/chodidel (zahradnické rukavice, nákoleníky, bezpečnostní boty). Návrh nařízení neupravuje všechny druhy ochranných prostředků – do oblasti působnosti návrhu nařízení patří ohnivzdorné rukavice, ovšem rukavice pro mytí nádobí určené pro soukromé použití nikoli. Nařízení by mělo zajistit jasné zdravotní a bezpečnostní požadavky pro výrobce a postupy na posouzení shody. Ochranné prostředky, které podléhají normám, mohou být označeny CE.

  • Plynové spotřebiče

Návrh nařízení by měl zjednodušit vstup na trh v oblasti plynových zařízení pro malé a střední podniky, protože pomocí nového právního aktu by mělo dojít k odstranění 28 různých legislativních opatření, která by měla být nahrazena jediným. Příklady plynových spotřebičů a zařízení, kterých se návrh dotýká, mohou být sporáky, kamna, sálavé panely, průtokové ohřívače teplé vody, plynová osvětlení a ústřední vytápění. Návrh stanovuje stejná pravidla, která by měla zajistit snížení nákladů na dodržování předpisů pro jednotlivé podniky. S tím souvisí také stanovení jednotné terminologie, která by měla usnadnit fungování jednotného trhu a vstup na něj. Pomocí nového nařízení by měla být také zajištěna vyšší míra bezpečnosti, neboť by mělo dojít k snazšímu sledování výrobků a k odhalení vadných nebo nebezpečných výrobků. Úřady by měly získat větší pravomoci – měly by mít možnost rychleji stáhnout vadné nebo nebezpečné výrobky z trhu a možnost efektivněji kontrolovat výrobky dovážené ze třetích zemí.

  • Lanové dráhy

Dle návrhu nařízení hlavními druhy lanových drah jsou pozemní, kabinové, sedačkové a visuté lanové dráhy, funitely, lyžařské vleky a kombinovaná zařízení, sestávající z několika druhů lanových drah. Nové nařízení by mělo zajistit zejména větší konzistentnost pravidel v celé EU. Platné legislativní akty dle Komise zajištují vysokou bezpečnost, nový návrh byl předložen zejména z důvodu zjednodušování unijní legislativy.

Předpokládaný další vývoj

Přijetí Radou bylo konečným krokem v legislativním procesu a návrh vstoupí v platnost. Poté budou nařízení zveřejněna v Úředním věstníku EU.

Odkazy

Krátce…

Komise o 1 rok prodlouží nabytí účinnosti balíku MiFID II

Důvod pro prodloužení doby spočívá ve složité technické infrastruktuře, kterou je třeba nastavit pro balík MiFID II, aby efektivně fungoval. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) musí sesbírat data z asi 300 obchodních míst o asi 15 mil. finančních nástrojů. K dosažení tohoto výsledku ESMA musí úzce spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány a obchodními místy. Komise byla informována od ESMA, že ani příslušné orgány, ani účastníci trhu nebudou mít potřebné systémy připravené do 3. 1. 2017, což je datum, ke kterému měl být balík MiFID II uveden do provozu. Z důvodu těchto okolností, a aby se předešlo právní nejistotě a možnému narušení trhu, bylo odsunuto datum účinnosti o 1 rok na 3. 1. 2018. Nová právní úprava by měla zajistit vyšší transparentnost akciového trhu, navíc usiluje o transparentnost i v oblasti dluhopisů a derivátů. Zavádí nový rámec, který by měl zajistit, aby obchodovaní v případech, kdy je to vhodné, probíhalo na regulovaných platformách (více v příspěvku „Rada podpořila vznik MiFID II“, Vnitřní trh v květnu 2014).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU