Institucionální záležitosti v únoru 2016

08.03.2016
Euroskop

EIB otevřela pobočku v Praze, Komise žaluje ČR u SD EU kvůli notářství, EP schválil své hospodářské, sociální a priority jednotného trhu pro rok 2016, Komise zveřejnila zprávy o stavu ekonomiky jednotlivých zemí

  • Praha se stala dalším městem, kde má své zastoupení Evropská investiční banka

  • ČR čelí žalobě ze strany Komise

  • EP schválil svoje představy o naplňování Paktu stability a růstu

  • Komise zhodnotila jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru

Krátce…

EIB otevřela pobočku v Praze

EIB 22. 2. 2016 otevřela svoji kancelář v Praze. Vedoucím úřadu EIB v Praze bude paní Hana Kaloudová. Pražská pobočka byla otevřena v 19. členském státě. Banka těmito kroky chce podporovat politický dialog a obchodní politiku. EIB také podepsala smlouvu o úvěru ve výši 95 mil. € pro Komerční banku, jehož prostřednictvím by měly být financovány SME a podpora zaměstnanosti mladých. Přibližně 80 % z 95 mil. € by mělo plynout právě na iniciativu mládeže, jejímž cílem je poskytování úvěrů malým a středním podnikům, které by následně měly přispět k zaměstnanosti mladých lidí. Podpora by se měla vztahovat také na prohlubování vztahů mezi zaměstnavateli a školami nabízejícími programy odborného vzdělávání nebo stáže a také na vztahy mezi zaměstnavateli a vysokými školami. Prezident EIB Werner Hoyer uvedl, že by EIB měla pomoci zintenzivnit kontakty s veřejnými a soukromými investory a podpořit přibližování trhů. Celkový závazek úvěrů EIB v ČR by měl činit 18,4 mld. €.

Komise žaluje ČR u SD EU kvůli notářství

Komise se 25. 2. 2016 rozhodla podat žalobu na ČR kvůli tomu, že povolání notáře může vykonávat pouze občan s českým státním občanstvím. Tím, že ČR vylučuje z tohoto povolání občany ostatních členských států, poručuje normy EU a může být žalována k SD EU. Komise je přesvědčena, že podmínka státní příslušnosti je v rozporu s pravidly o svobodě usazování a nelze ji odůvodnit čl. 51 Smlouvy o fungování EU, který se týká činností spjatých s výkonem veřejné moci. Komise se v podobné věci již na SD EU několikrát obrátila. SD EU v květnu 2011 rozhodl, že notáři v Belgii (C-47/08), Francii (C-50/08), Lucembursku (C-51/08), Německu (C-54/08), Rakousku (C-53/08) a Řecku (C-61/08) veřejnou moc nevykonávají, a proto se na ně článek nevztahuje. Dne 1. 12. 2011 SD EU tento závěr potvrdil, pokud jde o notářskou činnost v Nizozemsku. SD EU tedy již dříve rozhodl, že podmínka státní příslušnosti, kterou uvedené země stanovily pro přístup k výkonu povolání notáře, není v souladu s právem EU. Na základě rozsudků dotčené státy změnily své právní předpisy a umožnily vykonávat povolání i jiným státním příslušníkům. V nedávné době (v září 2015) SD EU v podobné věci rozhodl také v Lotyšsku (C-151/14). Taktéž lotyšské právní předpisy byly z důvodu rozhodnutí soudu změněny. ČR trvá na tom, že neporušuje předpisy. Proto se Komise rozhodla věc postoupit SD EU.

EP schválil své hospodářské, sociální a priority jednotného trhu pro rok 2016

EP 25. 2. 2016 přijal priority ve 3 oddělených usneseních. Poslanci se zaměřili na provádění Paktu stability a růstu, jeho sociální aspekty a jak dále využít ekonomický potenciál jednotného trhu. První ze schválených rezolucí zdůrazňuje, že Pakt stability a růstu by měl být proveden v plné míře a že jeho prostor pro flexibilitu by měl být použit na investice a strukturální reformy a na vypořádání se s uprchlíky a bezpečnostními výzvami. Poslanci obhajují odklon od zdanění práce, lepší národní kroky následující doporučení pro jednotlivé země, více domácích investic v zemích s vysokými přebytky běžného účtu a opatření proti agresivnímu firemnímu daňovému plánování. Druhá rezoluce zdůrazňuje význam ukazatelů zaměstnanosti zahrnutých v roční analýze růstu pro monitorování vývoje v sociální oblasti v členských státech. Poslanci chtějí v rámci celé EU definovat pojem „sociální spravedlnost“, na němž by měly stát pracovní a sociální politiky. Národní vlády by měly postupně přesouvat daně z práce na jiné zdanitelné zdroje. V poslední rezoluci poslanci zopakovali výzvu, aby byl v rámci Evropského semestru zahrnut pilíř jednotného trhu se systémem pro pravidelné monitorování, identifikací specifických překážek na jednotném trhu a zhodnocení jeho integrace a konkurenceschopnosti.

Komise zveřejnila zprávy o stavu ekonomiky jednotlivých zemí

Komise 26. 2. 2016 zveřejnila každoroční analýzu hospodářských a sociálních výzev, s nimiž se potýkají členské státy EU, tzv. zprávy o jednotlivých zemích. Tyto zprávy slouží v rámci zjednodušeného evropského semestru k monitorování politických reforem a včasnému upozorňování na problémy, které by členské státy měly řešit. Poté, co byla v listopadu 2015 vydána roční analýza růstu za rok 2016 a doporučení týkající se eurozóny, které stanoví priority na celoevropské úrovni, se evropský semestr začíná zaměřovat na vnitrostátní otázky. Zprávy budou představovat základ pro diskusi s členskými státy o jejich vnitrostátních politických rozhodnutích před tím, než v dubnu předloží své národní programy. Časné zveřejnění zpráv o jednotlivých zemích je součástí snahy zefektivnit a posílit evropský semestr v souladu se zprávou pěti předsedů a kroky, které oznámila Komise k dokončení HMU (více v příspěvku „Zpráva 5 předsedů navrhuje jak posílit HMU“, Institucionální záležitosti v červnu 2015). V rámci semestru naváže Komise v nadcházejících měsících na úzký dialog s členskými státy. V březnu 2016 uspořádá dvoustranné schůzky s členskými státy, na nichž se bude diskutovat o zprávách o jednotlivých zemích. Členské státy mají v dubnu 2016 předložit své národní programy reforem a své programy stability/konvergenční programy, které se týkají veřejných financí. Komise poté na jaře představí své návrhy nového souboru doporučení pro jednotlivé země, které se zaměří na hlavní hospodářské a sociální priority v každé z nich.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.