Vnitřní trh v říjnu 2015

08.11.2015
Euroskop

Neúspěšné projekty z Horizontu 2020 mohou dostat druhou šanci, Komise usiluje o prohloubení jednotného trhu

  • Komise by chtěla kvalitní projekty, které nezískaly financování z Horizontu 2020, prosadit ve členských státech prostřednictvím udělení pečetě excelence

  • Komise se chce dále věnovat prohlubování jednotného trhu, např. v on-line obchodování

Neúspěšné projekty z Horizontu 2020 mohou dostat druhou šanci

  • Komise 12. 10. 2015 zahájila novou iniciativu, která by měla zlepšit synergii mezi výdaji na regionální politiku a výzkum. Komise by chtěla zavést pečeť excelence, která by mohla být udělována dobrým návrhům projektů, které však nedosáhly na financování z Horizontu 2020, a tím jim zajistit alternativní zdroje financování.

Pozadí

Program Horizont 2020, který je určen na financování výzkumu v letech 2014–2020, má k dispozici 80 mld. €. Asi jedna pětina prostředků by měla plynout malým a středním podnikům. Nová pravidla, která byla schválena v roce 2013 pro financování z ESIF, vyzývají k lepšímu využívání evropských prostředků.

Každý rok usiluje o financování z programu Horizont 2020 tisíce organizací, které investují svůj čas a nemalé prostředky na přípravu projektových žádostí. Hodnocení projektů je velice náročné. Komise provozuje jeden z nejvíce kompletních hodnoticích systémů na světě, při kterém využívá nezávislé mezinárodní odborníky. Pouze některé z kvalitních programů nakonec získají podporu z Horizontu 2020. Projekty, které nezískají podporu z programu Horizont 2020, by mohly obdržet navrhovanou pečeť excelence, která by jim mohla zajistit alternativní zdroje financování. Komise chce ocenit kvalitní projekty, které nedosáhnou na financování z Horizontu 2020.

Klíčové a sporné body

Návrhy pro získání podpory z Horizontu jsou hodnoceny dle tří kritérií: (1) excelence, (2) dopad a (3) kvalita a efektivnost realizace. Návrhy jsou rozděleny na ty, které nejsou způsobilé pro financování (kvalitativně nevyhovující návrhy), a na ty, které si podle hodnotitelů financování zasluhují (vyhovující návrhy). Z vyhovujících návrhů však finanční prostředky získá jen několik návrhů projektů. Právě pro ty, které jsou ohodnoceny jako vyhovující, ale podporu nezískají, je připraven návrh Komise, který zahájili Corina Creţuová, komisařka pro regionální politiku, a Carlos Moedas, komisař pro výzkum, vědu a inovace.

  • Projekty s pečení excelence ovšem nezískají žádnou záruku, že alternativní podporu získají. Oceněním tedy projekty nezískají žádnou záruku jiného financování. Navrhovaná iniciativa by se ve své počáteční, pilotní fázi měla týkat jen návrhů, jejichž předkladatelé se ucházejí o prostředky z nástroje pro malé a střední podniky. Později by se iniciativa mohla rozšířit na více oblastí Horizontu 2020.

Oceněné projekty a pečeť excelence nabízí jedinečnou příležitost pro regiony a členské státy EU. Ty by totiž mohly využívat hodnocení Komise a díky pečeti rozpoznat kvalitní návrhy, které pouze nedosáhly na prostředky z exkluzivního programu Horizont 2020. Projekty by mohly dostat druhou šanci, mohly by být podporovány z jiných zdrojů a členské státy by zároveň mohly ušetřit čas i peníze vynakládané na vlastní hodnoticí mechanismy.

Předpokládaný další vývoj

Komise plánuje zavést pečeť excelence do vybraných oblastí programu Horizont 2020. Nabízí se např. stipendia Marie Curie-Skłodowska, ověřovací projekty Evropské rady pro výzkum a další části programu Horizont 2020 (především ty, které jsou určeny jednotlivým příjemcům). Po zhodnocení pilotní iniciativy a dle reakcí dotčených orgánů bude rozhodnuto o dalším vývoji.

Odkazy

Komise usiluje o prohloubení jednotného trhu

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic ans Social Committee ant the Committee of the regions – Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business (KOM(2015)550)

  • Komise 28. 10. 2015 předložila plán, jehož prostřednictvím usiluje o prohloubení jednotného trhu a lepší postavení malých a středních podniků.

Pozadí

Komise Jeana-Clauda Junckera si v rámci svého pracovního programu stanovila několik priorit. Jednou z nich je rozvinutí potenciálu jednotného trhu. Fungující jednotný trh by měl sloužit jako odrazový můstek pro celou EU a měl by zajistit, aby se stala úspěšnější ve světové ekonomice.

Jednotný trh, který bývá označen také jako vnitřní trh, se týká řady segmentů. Jedná se jak o volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, tak i osob. Zásadním prvkem, který umožňuje obchodovat bez překážek, je vzájemné uznávání norem a rušení vnitřních překážek. Lidé v EU díky jednotnému trhu mohou studovat, žít, nakupovat a pracovat v kterékoli zemi EU. V citlivých oblastech ovšem existuje stále řada překážek, které brání skutečně fungujícímu jednotnému trhu. EU se postupně snaží svými normami jednotlivé překážky odstraňovat a jednotný trh více uvolnit, ale tento proces není stále u konce. Komise chce své aktivity směřovat k posilování a prohlubování jednotného trhu EU, který je také nejdůležitější částí investičního plánu pro Evropu (více v příspěvku „Komise učinila poslední kroky ke spuštění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) na podzim“, Vnitřní trh v červenci 2015).

Klíčové a sporné body

Komise představila plán, který by měl odstranit omezování investic a pro spotřebitele, odborníky a podniky vytvářet nové příležitosti. Komise by chtěla prostřednictví plánu dosáhnout pozitivních výsledků v následujících oblastech:

  • Spotřebitelé

Komise chce přijmout opatření, která by zajistila, že se spotřebitelé, kteří chtějí kupovat služby nebo výrobky v jiném členském státě, nebudou muset potýkat s rozdílnými cenami, prodejními podmínkami nebo možnostmi doručení, pokud k tomu ovšem neexistují objektivní a ověřitelné důvody. Motivem pro tento krok byla řada stížností, ve kterých si spotřebitelé často stěžují na neodůvodněné rozdíly v zacházení na základě státní příslušnosti nebo bydliště.

  • Malé a střední podniky a začínající podniky

Komise je přesvědčena, že malé a střední podniky v rámci EU nemají možnost snadného přístupu k financím. Komisi by chtěla zamezit tomu, aby podnikatelé Unii opouštěli. Odchodu společností by EU chtěla zabránit tím, že by podnikům umožnila lepší využití inovativních nápadů. EU v rámci investičního plánu a unie kapitálových trhů usiluje o to, aby byl malým a středním podnikům umožněn snadnější přístup k financování. Kromě toho Komise hodlá zjednodušit právní předpis o DPH, snížit náklady na registraci společnosti, předložit návrh týkající se platební neschopnosti společností a zpřístupnit veškeré informace o regulatorních požadavcích v rámci jednotného digitálního portálu. Komise by také ráda pracovala na jasných pravidlech duševního vlastnictví, díky kterým by se jednotný patent stal pro evropské společnosti včetně MSP atraktivním a dostupným prostředkem k využití jejich nápadů.

  • Inovativní služby

Komise by chtěla také vytvořit evropskou agendu pro kooperativní ekonomiku. Nové obchodní modely by měly být přínosné jak pro občany, tak i pro společnosti, a měly by přispívat k optimalizaci využívání stávajících zdrojů. Komise by v této oblasti chtěla zhodnotit situaci a v případě potřeby by měla přijmout nová pravidla.

  • Odborníci

V oblasti přeshraniční mobility by měla Komise nabídnout podnikům a odborníkům lepší příležitosti. Mělo by také dojít ke zlepšení uznávání odborných kvalifikací a usnadnění přeshraničního poskytování podnikatelských, stavebních a dalších služeb podněcujících růst.

Všechna opatření, která chce Komise provést, by měla usnadnit společnostem a odborníkům přístup na nové trhy a zároveň jim umožnit jejich vlastní růst a rozvoj. Komise by kromě vydání nových legislativních aktů ráda spolupracovala s členskými státy, čímž by chtěla podpořit lepší dodržování pravidel jednotného trhu.

Plán, který Komise představila, je všeobecně přijímán i v rámci EP. Také Skupina Evropských konzervativců a reformistů vítá snahu o vyplnění mezer, které brání efektivnímu fungování jednotného trhu. Daniel Dalton (ECR) ovšem upozornil na to, že je nutné všechny kroky pečlivě hodnotit, aby skutečně odstraňovaly překážky a nepřidávaly další byrokracii. Dle něj nepotřebujeme balík nových pravidel, ale je nutné dodržovat ta stávající. Dle Vicky Fordové je důležité o možných nových pravidlech diskutovat se všemi zúčastněnými stranami a doufá, že se poslanci z výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele aktivně zapojí do hodnocení případných návrhů.

Předpokládaný další vývoj

Komise vyzvala EP a členské státy, aby její ambiciózní strategii projednali co nejdříve.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.