Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2015

08.05.2015
Euroskop

Nezaměstnanost v EU postupně klesá, rozdíly jsou stále velké, EP schválil 1 mld. € na podporu zaměstnanosti mladých lidí, Rada přijala nová pravidla týkající se fondu pro dlouhodobé investice (ELTIF)

  • Eurostat zveřejnil údaje o klesající nezaměstnanosti v EU
  • EP souhlasí s vyčleněním 1 mld. € pro Iniciativu na podporu mladých
  • Rada podpořila vznik Fondu pro dlouhodobé investice

Nezaměstnanost v EU postupně klesá, rozdíly jsou stále velké

  • Eurostat vydal v průběhu dubna 2015 dvě zprávy, ve kterých hodnotil vývoj zaměstnanosti v EU.

Pozadí

Eurostat pravidelně monitoruje nejen vývoj zaměstnanosti, ale i další aspekty fungování EU. V rámci nezaměstnanosti jsou hodnoceny data za jednotlivé regiony Unie a za členské státy.

Klíčové a sporné body

Zpráva hovoří o tom, že více než polovina regionů NUTS 2 zaznamenala v roce 2014 pokles nezaměstnanosti o více než 0,5 p. b. regionální míry nezaměstnanosti oproti roku 2013. Stále ovšem zůstávají velké rozdíly mezi jednotlivými regiony. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v roce 2014 detekována v Praze, kde dosahovala 2,5 %. Stejné úrovně nezaměstnanosti jako Praha dosáhnul také region Oberbayern v Německu. Za těmito dvěma následují regiony Tübingen, Oberpfalz, Niederbayern a Unterfranken (všechny se nacházejí v Německu a všechny měly míru nezaměstnanosti pod 3,0 %). Na konci seznamu se nacházejí španělské regiony, kde byla registrována nejvyšší míra nezaměstnanosti: Andalucía (34,8%), Canarias (32,4%), Ceuta (31,9%), Extremadura (29,8%) a Castilla-La Mancha (29,0%).

Zdroj: Eurostat

Míra nezaměstnanosti u mladých se pohybovala od 3,7 % až téměř k 70 % v regionu Ipeiros. V roce 2014 průměrná míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU ve věku mezi 15 a 24 lety dosahovala 21,9 %. Regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti mladých lidí jsou však výraznější než u celkové nezaměstnanosti. Nejnižší nezaměstnanost mladých byla zaznamenána v německých regionech Oberbayern (3,7%), Stuttgart (4,7%), Karlsruhe (4,8%) a Freiburg (5,0%), a nejvyšší naopak v Ipeiros (69,8%) v Řecku a v regionu Ceuta (67,5%) ve Španělsku. V polovině regionů EU byla míra nezaměstnanosti mladých lidí nejméně dvakrát vyšší než celkové procento nezaměstnaných. EU proti nezaměstnanosti mladých bojuje např. pomocí Iniciativy na podporu nezaměstnanosti mladých (více v příspěvku „EU bojuje proti nezaměstnanosti mladých“, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2014).

Zdroj: Eurostat

Eurostat hodnotil také rozdíly v nezaměstnanosti jednotlivých členských států za březen 2015 oproti únoru 2015 a březnu 2014. Ze zprávy vyplývá, že míra nezaměstnanosti v EU–28 činila 9,8 % v březnu 2015, což nebyl výrazný rozdíl oproti únoru 2015, ale výraznější pokles lze zaznamenat oproti březnu 2014, kdy míra nezaměstnanosti dosáhla 10,4 %. Vetší míru nezaměstnanosti leze zaznamenat v eurozóně (EU–19), kde bylo v březnu 2015 11,3 % nezaměstnaných.

Mezi členskými státy byla nejnižší nezaměstnanost zaznamenána v Německu (4,7 %) a naopak nejvyšší v Řecku (25,7 % v lednu 2015) a ve Španělsku (23,0 %). Ve srovnání s rokem 2014 míra nezaměstnanosti v březnu 2015 klesla u 22 států a vzrostla v 5 případech, stabilní zůstala v Rakousku. Největší pokles byl zaznamenán v Irsku (z 12,0 % na 9,8 %), ve Španělsku (z 25,1 % až 23,0 %) a v Polsku (z 9,6 % na 7,7 %). V Chorvatsku byly zaznamenány rostoucí tendence a míra nezaměstnanosti se zvýšila z 17,3 % na 18,2 %. Dále byl růst registrován ve Finsku (z 8,4 % na 9,1 %), v Itálii (z 12,4 % na 13,0 %), Francii (z 10,1 % na 10,6 %) a v Belgii (z 8,4 % na 8,5 %). Pro srovnání v březnu 2015 míra nezaměstnanosti ve Spojených státech byla 5,5 % stejně jako v únoru 2015, což je pokles oproti březnu 2014, kdy nezaměstnanost dosáhla 6,6 %.

Zdroj: Eurostat

Předpokládaný další vývoj

Eurostat bude ve své monitorovací činnosti pokračovat a všechny zprávy jsou dostupné na jeho stránkách.

Odkazy

EP schválil 1 mld. € na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (KOM(2015)46)

  • EP 29. 4. 2015 schválil poměrem 632:30:31 návrh nařízení, který počítá s finanční podporou 1 mld. €, která by měla vést k větší podpoře zaměstnanosti mladých lidí.

Pozadí

  • Komise v dubnu 2015 navrhla, aby byla z prostředků Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) již letos uvolněna 1 mld. €. Tato změna by měla vést až k 30násobnému navýšení předběžného financování, které by měly členské státy obdržet na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Podpora by měla plynout až k 650 tis. mladých lidí, kterým by měla pomoci najít práci.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative, YEI) byla přijata na základě politické výzvy na vysoké úrovni, kterou v únoru 2013 předložila Evropská rada. Cílem YEI je řešit tíživou situaci mladých lidí (do 25 let) v oblasti zaměstnanosti. Iniciativa se primárně soustředí na nezaměstnanost mladých lidí, kteří se nachází ve zvláště obtížné situaci.

  • Hlavním úkolem YEI je zajistit dodatečné financování podpory zaměstnanosti mladých lidí v regionech, kde je nezaměstnanost této skupiny nejvyšší. Podpora poskytovaná v rámci YEI se může zaměřit pouze na mladé lidi, kteří nemají zaměstnání, nestudují nebo se neúčastní odborné přípravy, a na rozdíl od Evropského sociálního fondu (ESF) nemůže být použita na podporu systémů a struktur.

YEI je zahrnuta do programování ESF, přičemž programová opatření mohou mít formu specifického operačního programu, specifické prioritní osy v rámci operačního programu nebo být částí jedné nebo více prioritních os. Vzhledem k naléhavosti situace okolo nezaměstnanosti mladých lidí navrhovala Komise již od počátku zvláštní ustanovení, která měla zajistit, aby celkový objem zdrojů přidělených pro YEI byl přednostně uvolněn (předfinancován) během prvních dvou let programového období 2014–2020. To mělo umožnit rychlou a výraznou mobilizaci opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí a dosažení okamžitých výsledků. Operace prováděné v rámci YEI by měly proto být v zásadě provedeny do konce roku 2018.

Členské státy připravují v rámci systému záruk pro mladé lidi národní prováděcí plány. Komise zemím zprostředkovává výměnu osvědčených postupů zejména pomocí programu vzájemného učení v oblasti evropské strategie zaměstnanosti. ČR zveřejnila svůj Program záruky pro mladé na stránkách MSPV (více v příspěvku „EU bojuje proti nezaměstnanosti mladých“, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2014).

Rok po přijetí nařízení o ESF a YEI výsledky nesplňují původní očekávání. Předfinancování závazků YEI a další specifická opatření nevedla k rychlému uvolnění zdrojů a k zlepšení situace. Jako hlavní příčiny lze identifikovat probíhající vyjednávání týkající se příslušných operačních programů, omezenou kapacitu orgánů na zahajování výzev k předkládání projektů a nedostatečné předběžné financování.

Stávající úroveň počátečního předběžného financování stanovená v nařízení o společných ustanoveních není dostačující pro vyrovnání současného rozdílu ve financování. V situaci, kdy roste počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, Komise hledá doplňková opatření, která by zohledňovala specifika YEI. Komise se rozhodla předložit návrh, který by umožňoval, aby se počáteční předběžné financování dostupné ze zvláštního přídělu pro YEI, mohlo v roce 2015 zvýšit přibližně na 1 mld. €. Urychlené provedení záruk pro mladé lidi bylo označeno jako klíčová priorita v politických směrech předsedy Komise Jean-Clauda Junckera.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí cílí zejména na navrácení mladých do práce nebo do odborné přípravy. Všechny členské státy se zavázaly k provedení „záruk pro mladé lidi“, aby nabídly lidem mladším 25 let kvalitní zaměstnání, učňovskou přípravu nebo odbornou přípravu do čtyř měsíců po ukončení školní docházky nebo ztrátě zaměstnání (více v příspěvku „Komise poskytne 1 mld. € na podporu zaměstnanosti mladých“, Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2015).

Klíčové a sporné body

  • Na základě návrhu by mělo dojít k navýšení předběžného financování YEI ze zvláštní částky vyčleněné na YEI pro rok 2015 z 1–1,5 % až na 30 %. Členské státy, které YEI využívají, by měly mít možnost obdržet až 1/3 z vyčleněných 3,2 mld. € bezprostředně po schválení příslušných operačních programů. Členské státy by měly tyto finanční prostředky ihned vyplatit příjemcům formou záloh na projekty.

Komise předpokládá, že by díky včasnějšímu předběžnému financování mohlo dojít k rychlejší a efektivnější podpoře pro 350–650 tis. mladých lidí. Pokud by nedošlo k navýšení, podpora by měla plynout pouze k 14–22. tis. mladých osob.

  • Rada se s EP dohodla na navýšení prostředků 21. 4. 2015, čímž urychlila přijímání návrhu.

Jānis Reirs, lotyšský ministr financí a předseda Rady, řekl, že zvýšení záloh odráží odhodlání bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě. Ve skutečnosti je nedostatek předběžného financování v současné době jednou z hlavních překážek, které brání mobilizovat prostředky z Iniciativy zaměstnanosti mládeže.

Mezi země, které jsou součástí Iniciativy pro mladé lidi a mohou tedy využívat podporu, patří Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

  • Pokud návrh vstoupí v platnost, členské státy budou moci zahájit své projekty. Operace YEI musí být ovšem zahájeny do roku 2018.

Návrh byl napříč frakcemi přijat víceméně pozitivně, o čemž svědčí i schválení vysokým poměrem členů EP.

Jana Žitňanská, ze skupiny ECR, v rámci rozpravy k návrhu poznamenala, že souhlasí s důležitostí podpory zaměstnanosti pro mladé lidi. Zdůraznila, že bude velmi záležet na tom, jak státy prostředky využijí a zda bude mít podpora dlouhodobý efekt nebo za nějakou dobu přinese další zklamání. Její skupinová kolegyně Anthea McIntyre poznamenala, že skupina ECR vždy požadovala rozpočtovou disciplínu a u Iniciativy pro mladé nesmí být žádné výjimky. Z toho důvodu musí být v průběhu její činnosti podrobně monitorovány výsledky. Aby byla Iniciativa účinná, musí spolu členské státy úzce spolupracovat a navrhovat řešení, která jsou jim šitá na míru. Ve Velké Británii by měly být prostředky využity jako doplněk k vládním programům.

Michaela Šojdrová z EPP uvítala výrazné zvýšení prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Dle ní rychlá dohoda o uvolnění prostředků prokazuje, že Unie bere boj s nezaměstnaností mládeže velmi vážně. Stejně jako ostatní zdůraznila potřebu efektivního využití prostředků. Poslankyně poznamenala, že ČR je připravena na čerpání mimořádných prostředků v regionech s nejvyšší nezaměstnaností. Šojdrová také vyzvala k podpoře odborného vzdělávání z prostředků Iniciativy.

Martina Dlabajová z ALDE uvítala přijetí Iniciativy, avšak poznamenala, že pracovní místa vhodná pro mladé absolventy musí vznikat v souladu se skutečnými potřebami ekonomiky, a proto považuje za důležité, aby byly programy jako Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí doplněny reformami trhu práce na národních úrovních.

Předpokládaný další vývoj

Aby návrh vstoupil v platnost, musí jej ještě formálně schválit Rada.

Odkazy

Ve zkratce…

Rada přijala nová pravidla týkající se fondu pro dlouhodobé investice (ELTIF)

Rada přijala 20. 4. 2015 návrh nařízení, který má za cíl zvýšit zásobu kapitálu dostupného pro dlouhodobé investice do unijního hospodářství. Nařízení, jehož cílem je stimulovat investice vytvořením nové formy finančního nástroje – evropských fondů dlouhodobých investic („ELTIF“ – Long Term Investment Funds) bylo schváleno EP v březnu 2015 (více v příspěvku „EP dosáhl dohody týkající se fondu dlouhodobých investic“, Vnitřní trh v březnu 2015). Návrh by měl pomocí jasně definovaných pravidel řešit překážky dlouhodobých investic. Fondy ELTIF by mohly investovat pouze do podniků, které vyžadují dlouhodobé investice. EFLTIF by se měly také týkat pouze alternativních investic. Nařízení vstoupí v platnost 20. den po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.