Český národní zájem v EU? Anketa mezi europoslanci


Petr Zenkner, Euroskop, 20.1. 2015

Jaké priority považují čeští poslanci Evropského parlamentu za zásadní. A kolik by jich mělo být? Přečtěte si odpovědi v anketě Euroskopu.

OTÁZKY EUROSKOPu:

1. Jaké priority považujete Vy osobně za takový český národní zájem, že by neměly chybět v připravované koncepci působení ČR v EU?

2. Jaký maximální počet priorit je podle Vás ještě efektivní?


Miroslav Poche (ČSSD)

1. Návrh Koncepce působení ČR v EU považuji za poměrně vyvážený. Předkládané priority skutečně představují hlavní oblasti zájmů naší země v nadcházejících letech. Za klíčová považuji několik témat. V první řadě je to naplnění podmínek pro přistoupení k eurozóně. Jsme silně hospodářsky provázáni se zeměmi platícími eurem. Vývoj v eurozóně se nás velmi úzce dotýká. V našem zájmu je proto vstoupit do tohoto klubu. Za důležité považuji také prohlubování spolupráce v oblasti energetiky. Nejedná se pouze o fungování vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem, ale také rozvoj energetické infrastruktury nebo podpora výzkumu v této oblasti. Mezi prioritami ČR by rozhodně měl být také proces rozšiřování EU, který byl bohužel na následujících pět let prakticky zastaven. Členství v EU byl a stále je pro naši zemi přínosem. Podporovat přistoupení dalších zemí, například států bývalé Jugoslávie, proto považuji za jeden z našich úkolů v EU. V koncepci jsou tato témata obsažena, což jednoznačně vítám. Jednou z mála oblastí, kterou do jisté míry postrádám v předkládaném materiálu, je průmyslová politika EU. ČR by měla aktivně podporovat snahy EU o větší spolupráci v této oblasti s cílem nastartovat reindustrializaci Evropy a posílení konkurenceschopnosti našich průmyslových podniků.

2. Klíčových priorit může mít Česká republika podle mého názoru nanejvýše deset. Takový počet je schopna účinně prosazovat na půdě EU. Více priorit by naši pozici činilo méně přehlednou jak pro naše partnery mezi ostatními členskými zeměmi, tak i v evropských institucích.

Pavel Telička

Pavel Telička (ANO)

1. Za prvé, mělo by jít o priority spíše krátkodobého až střednědobého charakteru, nikoliv o koncepci, která má získat za každou cenu širokou podporu, aby přežila volební období. Jinak bude vágní, široká a stejně nepřežije. Určitě bychom měli mít akcent na další rozvoj vnitřního trhu, avšak včetně institucionální stránky, jinak půjde jen o rétoriku. To také znamená se soustředit na Junckerův plán a všechny jeho tři pilíře. ČR by měla mít svůj vlastní investiční plán, jinak budeme s využitím fondu na štíru. Rozhodně lepší regulace a snížení administrativní zátěže. Sektorově – digitální ekonomika či trh, energetická unie a její trh, dopravní trh. Měli bychom se zaměřit i na hodnotové stránky a na zahraniční a bezpečnostní politiku. V neposlední řadě, podpořme naše občany v pracovním uplatnění v institucích EU.

2. Viděl bych to na omezený počet priorit, mnohem nižší, než ten, se kterým koncepce pracuje.


Pavel Svoboda (KDU-ČSL)

1. Rozdělení priorit do 4 oblastí (viz níže) zohledňuje přesně to, co je pro náš stát zásadní. Cíle uvedených oblastí jsou dobře vymezeny – nedovedu si představit, že by bylo možné kterýkoliv z nich jednoznačně prioritizovat na úkor dalších, nebo že bylo možné jakýkoliv z cílů vypustit. Posuďte sami:

 • Ukotvení ČR v Evropě: Příprava ČR na vstup do eurozóny, Vybudování kvalitního dopravního napojení na ostatní členské státy EU, Veřejná debata o směřování EU a roli ČR;
 • Udržitelný hospodářský vývoj: Dokončení vnitřního trhu EU (zde bych ze svého pohledu zdůraznil harmonizaci smluvního práva), Silná kohezní politika EU;
 • Mír a bezpečnost: Stabilizace politiky sousedství a proces rozšiřování EU (i ochrana vnějších hranic a společný boj s terorismem bude nyní velké téma);
 • Solidarita a spravedlnost: Společný postup proti daňovým únikům (poschovávané peníze ve Švýcarsku a na všelijakých ostrovech mimo EU jsou závažný rozpočtový problém);
 • Zachování volného pohybu osob v EU a vyvážená migrační politika (netýká se nás jen dočasně, terorismus neuznává hranice států a my musíme ostatním pomáhat, pomáháme tím i sami sobě).

2. Evropská integrace je velmi komplexní proces zahrnující celou řadu politik. Nelze si říci, že se soustředíme jen na dvě, které nám přinášejí prospěch, a zbytek nás nezajímá. To by byla chyba. Musíme se soustředit na všechny zásadní oblasti evropské integrace paralelně. V opačném případě by nám totiž jako členskému státu teoreticky hrozily „infringementy“ za nedodržování smluv a hlavně bychom byli ostatními členskými státy vnímáni jako prospěcháři, kteří se soustředí pouze na politiky, v rámci kterých do svých ekonomik napumpují evropské finance.

Shrnuto v kostce – žádný počet priorit v oblasti Evropské integrace nelze stanovit jako maximální, nebo „ještě efektivní“. Chápu, že je pragmatické se soustředit na priority, kde se nám nejvíc nedaří a které potřebují v našem prostředí „kick“, tedy postrčit. Naším tématem například není bezpečnost a volný pohyb osob (Češi se nikam nestěhují a problém s terorismem nemají). To neznamená, že se o tato témata nebudeme zajímat a budeme čekat, jak si to vyřeší ti ostatní. Když se zajímat nebudeme, problém si automaticky vyrobíme. Právě díky globálnímu propojení (kapitál a zločin nerespektují hranice), nás musí zajímat i problémy těch druhých, hranice mezi námi je osmotická.


Pavel Poc (ČSSD)

1. Za klíčové považuji především následující body:

 • propojení dopravní a energetické infrastruktury (TEN-T, TEN-E) – digitální agenda a jednotný trh telekomunikací (konec roamingu);
 • posílení české přítomnosti v unijních strukturách (zejména větší angažmá Čechů v Evropské komisi);
 • posílení české účasti na špičkových vědeckovýzkumných evropských projektech (Horizont 2020);
 • posílení výuky jazyků a výměnných a stipendijních programů (ERASMUS+).

2. Nejde vůbec o počet, ale o směry, na kterých se shodne co nejširší část politického spektra tak, aby koncepce přežila déle než jedno volební období.


Petr Ježek (ANO)

1. I historie potvrdila, že našim základním zájmem je bezpečné, stabilní a prosperující prostředí, tedy Evropa a její okolí. K tomu by naše činnost v EU měla směřovat především. To zároveň znamená – a nechceme-li hrát roli periferie – že našimi prioritami musejí být všechna zásadní a aktuální evropská témata. V Radě EU postup vůči terorismu, tzv. Islámskému státu, Rusku atd. Ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro se zabýváme vnitřní bezpečností a migrační politikou, která by ustála vzrůstající tlaky a zároveň pomáhala řešit problém stárnutí populace. Ve Výboru EP pro hospodářství a měnu přijímáme legislativu s cílem stabilizovat finanční prostředí a předcházet krizím. V oblasti prosperity je zásadní dotváření volného trhu a tedy i zvyšování konkurenceschopnosti EU. To jsou dle mého příklady evropských a zároveň českých priorit. Jestli se i podaří z evropských peněz třeba vylepšit naši infrastrukturu, uvítám, ale vidím to jako otázku nižšího řádu.

2. Záleží, jak důležitou roli chceme v EU hrát a tedy kolik osob a prostředků na to chceme vyčlenit. Z mého pohledu bychom měli být aktivní ve všech zásadních evropských tématech.


Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)

1. Zásadní jsou tyto priority:

 • ČR by měla prosazovat v Evropě zodpovědnou rozpočtovou politiku a efektivní využívání kohezních fondů;
 • společný postup a zpřísnění v azylové a imigrační politice;
 • zachování stávající míry subsidiarity, nerozšiřovat regulace tam, kde to není nezbytné, snižovat byrokracii a administrativu;
 • podporovat finanční nástroje pro rozvoj vzdělávání, výzkumu a kultury (ERASMUS +, HORIZONT 2020, Kreativní EVROPA), požadovat hodnocení výsledků programů – zjišťovat to, zda programy plní svoji roli; zvýšit uplatnění občanů ČR v orgánech a strukturách EU;
 • pokud jde o zahraniční politiku a vnější vztahy, myslím, že ukrajinská krize jasně ukázala, že musíme mít jednotný postoj k Rusku, k podpoře Ukrajiny a společnou energetickou politiku, včetně důkladného propojení našich přenosových soustav a solidarity mezi členskými státy. Jenom tak bude Evropa skutečně nezávislá a silná.

2. S příliš velkým počtem stanovených priorit hrozí, že žádná z nich skutečnou prioritou nebude. Myslím, že ty zásadní priority ČR, na kterých se shodnou hlavní politické strany a aktéři, by se měly dát spočítat na prstech jedné ruky a hlavně by se měly skutečně naplňovat, aby nezůstaly jen na papíře.


Olga Sehnalová

Olga Sehnalová (ČSSD)

1. Posílit v České republice vědomí, že evropská agenda je agendou domácí, nikoliv zahraniční, osobně považuji za hlavní prioritu jakýchkoliv snah o koncepčnější přístup působení ČR v rámci EU. Diskuze o dalších prioritách proto musí probíhat zejména na domácí scéně, nicméně se znalostí evropského kontextu a politických trendů, ve kterých se pohybujeme. Izolovaná česká debata nemá valného smyslu, pokud nebude brát v úvahu to, co se děje kolem nás. České priority nelze stanovit bez reflexe evropských souvislostí. Proto za prioritu, která by v nové koncepci neměla chybět, považuji nastavení systému koordinace politických aktérů v České republice a europeizaci českého politického prostředí, ale de facto i celé společnosti. Mám na mysli politické strany, zákonodárné sbory, úroveň krajskou i lokální, ale také například mediální scénu.

2. Stanovení konkrétního počtu priorit je vždy ošidné, zejména pokud se bude jednat o priority nadřazené prioritám sektorovým. V tomto ohledu si představuji určitou návaznou hierarchii priorit, na jejímž vrcholu bude maximálně pětice hlavních. Podle mého názoru je českým národním zájmem plně využít nabízených příležitostí členství v EU a současně jejím prostřednictvím zabránit dvěma vzájemně propojeným hrozbám, kterým je Česká republika v současnosti vystavena. Těmi jsou hospodářské zaostávání a izolace s jejich sociálními dopady a bezpečnostní destabilizace kontinentu s následky, které dnes stěží můžeme dohlédnout.


Martina Dlabajová (ANO)

1. Českým národním zájmem v EU musí být především zvýšení naší konkurenceschopnosti. K jejímu růstu může nejvíce napomoci modernizace infrastruktury, zejména té dopravní, která i vzhledem ke geografické poloze naší země ve středu Evropy rozhodně není v ideálním stavu. Druhý, neméně důležitý aspekt představují inovace a kreativita ve všech odvětvích a oblastech. A v neposlední řadě je důležité, aby všechny významné instituce fungovaly transparentně, poskytovaly kvalitní servis a potřebné služby bez zbytečných administrativních průtahů. To jsou tři hlavní priority, které povedou k větší konkurenceschopnosti ČR v EU.

2. Naším cílem není v žádném případě vytváření dlouhých seznamů priorit, které mají za cíl alibisticky potěšit každého. Kvalita je v tomto případě důležitější než kvantita, zvláště pokud chceme koncepce nejen formálně vymýšlet, ale také skutečně realizovat. Priority jsou ze své podstaty výběrem toho nejdůležitějšího, proto musí být vhodně zvolené na základě předchozí diskuse a argumentace. Musí mít návaznost na střednědobou vizi a směřování státu. Pokud se dohodneme na několika skutečně principiálních prioritách a budeme ve své práci vycházet ze zodpovědnosti a přirozeného vývoje potřeb, které ve vztahu EU a ČR existují, pak bude ČR vystupovat aktivně a srozumitelně vůči EU i svým občanům. K tomu je nezbytná také systematická informační aktivita a spolupráce médií.


Tomáš Zdechovký (KDU-ČSL)

1. Za klíčové pro Českou republiku považuji zejména tři oblasti: Jedná se konkrétně o dopravu, energetiku a vnitřní bezpečnost. Pokud jde o dopravu, tak ČR je obklopena ze všech stran členskými státy EU. Nedostatečná dopravní infrastruktura však brání většímu využití této nesporné výhody, protože ČR má mnoho co zlepšovat v železničním i dálničním spojení se sousedními zeměmi. Potřebujeme vysokorychlostní spojeni s našimi sousedy na dálnici i na železnici, abychom se mohli stát skutečným dopravním uzlem Evropy. Energetická nesoběstačnost je problémem celé Evropy. Proto by se měla ČR soustředit právě na oblast energetiky. Evropa se musí v případě potřeby umět chovat flexibilně a být schopná měnit směr toků energie. Navíc jednotný trh v rámci EU není možný bez dobudování kvalitní energetické infrastruktury. K otázce vnitřní bezpečnosti: Zhoršení bezpečnostní situace v bezprostředním okolí EU dává podnět k většímu zaměření se na bezpečnostní politiku. Nedávné události ve Francii ukázaly, jak neodlučitelně jsou spojeny otázky vnitřní i vnější bezpečnosti. Česká republika by proto měla prosazovat a aktivně spoluutvářet takovou politiku Evropské unie, která povede ke stabilitě jak vnitřních poměrů, tak bezprostředního sousedství EU.

2. Dle mého by bylo pro Českou republiku optimální vytyčit si maximálně deset oblastí, na které by se měla soustředit. Více bych považoval za neefektivní a kontraproduktivní při prosazování českých priorit v rámci EU.

Luděk Niedermayer (TOP 09)

1. Viděl bych dvě hlavní priority. Jednu v ekonomické oblasti – tou je silná ekonomika Unie a evropský trh bez překážek (konkrétně jde třeba o volný pohyb služeb, jasně negativní stanovisko vůči snaze omezovat trh třeba pomocí “boje proti sociálnímu dumpingu”, energetická unie, společná politika proti změnám klimatu etc). Druhá je bezpečná a silná Unie, jasně a účinně reagující na dnešní hrozby, tedy více soudržná, nepřipouštějící odstředivé tendence typu úvah o oslabení Schengenského systému a podobně, či stojící jasně za adekvátní reakcí na novou politiku Ruska. Toto fakticky znamená vyšší roli Unijní politiky a menší pro politiky národní v některých oblastech.

2. Těch priorit by nemělo být mnoho, ale ty, které budou stanoveny, by měly být jasně respektovány v jednotlivých vládních politikách. Z tohoto pohledu předložený dokument je tak trochu “vánoční stromek”, kam jednotlivé části vlády “věší” své partikulární priority. Což vede k tomu, že priority v praxi nebudou respektovány.

Stanislav Polčák (STAN)

1.-2. Dle mého názoru netřeba přemítat nad škálou možností, nýbrž se cíleně zaměřit na jednu konkrétní problematiku, a tou je rozvoj dopravní infrastruktury. To je z mého pohledu ta nejdůležitější priorita, „národní zájem“. Vzhledem k poloze naší země můžeme být hlavní dopravní křižovatkou celé Evropy, musíme však nejdříve zásadně akcelerovat rozvoj vysokorychlostní železniční sítě, kvalitní stavbu nových dálnic a v neposlední řadě se zasadit o realizaci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.


Jiří Maštálka (KSČM)

1. Z mého pohledu určitě tyto věci:

 • posilování sociálního rozměru EU – Unie je tu přece pro lidi, ne jen pro zájmy nadnárodních firem nebo bank;
 • rozumná energetická politika, zohledňující suverenitu rozhodování členských zemi o její konkrétní národní podobě;
 • Evropa bez zvýhodňování tzv. silnějších a bohatších na úkor ostatních – nikoli tedy „dvou či více rychlostní“ unie;
 • co nejefektivnější čerpání finančních zdrojů, poskytovaných unií;
 • rovnoprávné fungování vnitřního unijního trhu;
 • evropská integrace, ovšem nikoli na úkor omezování národních suverenit;
 • osilování zaměstnanosti, důraz na rozvoj vzdělání, vědy a výzkumu – nikoli na zbrojení.

2. Jsou priority podle mého strategicky dlouhodobé a pak priority, které se formulují s ohledem na vývoj událostí a reagující na aktuální procesy a dění – viz například stoupající vlna imigrace a také nebezpečí terorismu. Těžko říkat počty, musí se přizpůsobovat, příliš priorit vede k rozmělnění a ztrátě efektu priority…

Jan Keller

Jan Keller (ČSSD)

1. Maximální zájem o ochranu klimatu, přírody a krajiny. Dále odmítnutí všech snah revidovat výsledky druhé světové války, za třetí spolupráci se středně velkými zeměmi naší velikosti.

2. Domnívám se, že více než tři priority vedou k rozmělnění úsilí a energie, které by bylo záhodno jim věnovat.


Evžen Tošenovský (ODS)

1. V návrhu koncepce, který jsem viděl, postrádám zejména důraz na velké evropské a současně české téma – energetiku. Viděno ve střednědobém horizontu by Česká republika měla čerpat z výhod vnitřního trhu, zejména digitálního, snažit se o bezpečnou energetickou politiku EU a jak dál v Schengenském prostoru v souvislosti s imigrační politikou.

2. Hlavní priority by měly být maximálně tři. Myslím, že v tomto by měla být koncepce nekompromisní. Zatím vláda předložila spíše delší nákupní seznam.


Miroslav Ransdorf (KSČM)

1. Prioritou číslo jedna je průmyslová a energetická politika. K nim bych přidal ještě spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

2. Priorit může být tak zhruba pět (musíme například vzhledem ke své poloze hlídat i dopravní balíček a také společnou zemědělskou politiku.


Petr Mach (Svobodní)

1. V koncepci mi chybí důležitá priorita – aby kvóty EU na obnovitelné zdroje energie neohrožovaly ekonomický rozvoj ČR.

2. Maximálně dvě.

Autor: Petr Zenkner, Euroskop

V Brně začalo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čeká čtyřdenní program skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního procesu EU, ale také diskusí s odborníky na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️ V Brně začalo modelové zasedání institucí EU ➡️ Celkem 50 středoškolských studentů z ČR a Slovenska čeká čtyřdenní program skládající se ze simulace legislativního procesu EU a diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi 🇪🇺

https://euroskop.cz/2023/01/26/v-brne-zacalo-modelove-zasedani-instituci-eu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.