Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2013

06.12.2013
Euroskop

Nový program ERASMUS+ bude plně funkční od roku 2014, Instituce potvrdily nový program Horizont 2020 a COSME

Nový program ERASMUS+ bude plně funkční od roku 2014

European Parliament legislative resolution of 19 November 2013 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing „ERASMUS FOR ALL“ The Union Programme for Education, Training, Youth and Sport (COM(2011)0788)

Nové nastavení programu, který ponese název ERASMUS+, bude zahrnovat dosavadní programy podporující např. zahraniční studijní pobyty nebo odborné vzdělávání a školení. Plénum EP 19. 11. 2013 potvrdilo (poměrem 632:29:30) navýšení rozpočtu a další nová opatření. Následně o něm hlasovala Rada.

Pozadí

Komise předložila svůj původní návrh v listopadu 2011. Výše finančních prostředků pro pokračování programu Erasmus, který funguje již od roku 1987, byla součástí vyjednávání o nové víceleté finanční perspektivě (více v příspěvku „Evropská rada se dohodla na podobě finanční perspektivy pro období 2014–2020“, Institucionální záležitosti v únoru 2013, a v příspěvku „EP přijal usnesení týkající se finanční perspektivy 2014–2020“, Institucionální záležitosti v červenci 2013).

Spor probíhal mezi institucemi i ohledně názvu samotného programu, zatímco EP prosazoval název „Ano, Evropo“ (angl. Yes, Europe), Komise a Rada navrhovala „Erasmus pro všechny“. Výbor CULT potvrdil nový program pro vzdělávání, školení, mládež a sport po sérii třístranných jednání 5. 11. 2013.

Klíčové a sporné body

Erasmus+ shrnuje pod sebou dosavadní programy podpory vzdělávání a školení Comenius (školní vzdělávání), Erasmus (vysoké školství), Erasmus Mundus (mezinárodní spolupráce), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání) a Grundtvig (další vzdělávání). Poprvé rovněž zahrnuje oblast sportu, kde se zaměřuje mimo jiné na přeshraniční hrozby populárních sportů, jako je např. doping nebo korupce. Jeho celkový rozpočet bude 14,7 mld. €, což je o cca 40 % více než ve stávajícím finančním období 2007–2013. Komise však navrhovala původně ještě o 2,6 mld. € více. Podle odhadů budou z programu čerpat více než 4 mil. lidí.

Jedním z nových opatření je možnost magisterských studentů čerpat levné půjčky na studium v zahraničí, a to od 12 tis. € pro studenty jednoletého magisterského studia do 18 tis. € pro studenty studia dvouletého (prostřednictvím finančních zprostředkovatelů určených EIB). Maximální výdaje tohoto instrumentu, který bude přehodnocován v roce 2017, mohou být však pouze 3,5 % celkového rozpočtu programu. Největší část rozpočtu bude určena na vzdělávání a školení (77,5 %, z toho téměř polovina na vysoké školství), 10 % pro nově samostatnou kapitolu mládeže, 1,9 % pro program vzdělávání specializovaného na evropskou integraci Jean Monnet Chair apod. V rámci programu také budou podporována partnerství mezi vzdělávacími institucemi a firmami za účelem intenzivnějšího získávání praktických dovedností studentů.

Předpokládaný další vývoj

Po schválení oběma institucemi může program začít fungovat od ledna 2014.

Odkazy

Instituce potvrdily nový program Horizont 2020 a COSME

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020) (COM(2011)809)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in ‚Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020)‘ (COM(2011)810)

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more innovative Europe (COM(2011)822)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 294/2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology (COM(2011)817)

Proposal for a Council Decision establishing the Specific Programme Implementing Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020) (COM(2011)811)

Proposal for a Council Regulation on the Research and Training Programme of the European Atomic Energy Community (2014–2018) complementing the Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (COM(2011)812)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Programme for the Competitivenness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (2014-2020) (COM(2011)834)

EP schválil 21. 11. 2013 legislativní návrhy týkající se Horizontu 2020, nového komplexního programu sjednocujícího dosavadní evropské programy v oblasti vědy, výzkumu a inovací pro léta 2014-2020. Současně schválil i program COSME pro malé a střední podniky. Program Horizont 2020 i COSME vzápětí podpořila Rada.

Pozadí

V rámci víceleté finanční perspektivy přijaté Evropskou radou měl program pro posílení výzkumu, vývoje a inovací Horizont 2020 získat 70,96 mld. €. Komise původně navrhovala rozpočet 80 mld. €. Komise balík 6 návrhů, které mají pod označením Horizont 2020 podpořit investice do výzkumu a inovací v období 2014–2020, předložila v listopadu 2011.

Představuje to 46 % nárůst v porovnání se sou­časným obdobím 2007–2013 (více v příspěvku „ITRE schválil nový rámcový program pro výzkum Horizont 2020“, Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2012). EP vyjádřil se snížením nesouhlasný postoj, neboť investi­ce do výzkumu považuje za hnací motor celé evrop­ské ekonomiky. Trojstranná jednání o novém rámci začala v lednu 2013.

Výbor ITRE přijal kompromis z jara 2013 mezi Radou a Komisí v září 2013 (více v příspěvku „Výbor ITRE schválil programy Horizont 2020 a COSME“, Výchova, vzdělání a mládež v září 2013). Horizont 2020 převezme agendu 7. rámcového programu pro vědu a výzkum od 1. 1. 2014.

Klíčové a sporné body

Program s rozpočtem 70 mld. € (o 12 % méně, než původně navrhovala Komise) za cíl pokrýt celý proces od základního výzkumu po inovativní produkty a procesy. Program Horizont 2020 stanovuje 3 základní prioritní pilíře: excelentní vědu, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy.

Rada podpořila návrh Komise na významné zjednodušení administrativy pro příjemce podpory, podle které budou financovány přímé náklady výzkumného projektu ze 100 % (bez nutnosti spolufinancování členských států, 70 % v případě inovativních projektů) a nepřímé náklady fixně ve výši 20 % přímých nákladů (např. provoz budov). To znevýhodňuje velké výzkumné instituce, které mají vyšší podíl nepřímých nákladů a které je doposud financovaly metodou tzv. „full-cost“. V rámci vyjednávání s EP, který obhajoval stávající metodu výpočtu, tak byla fixní sazba nepřímých nákladů nakonec zvýšena na 25 %.

Komise navíc bude hledat způsob, jak převést část nepřímých nákladů velkých výzkumných institucí do kategorie přímých. Průmyslový sektor však toto opatření kritizuje, neboť pro ně znamená naopak zvýšení administrativní zátěže vzhledem k nastavení jejich účetních systémů v režimu „full-cost“.

Výměnou za ústupek EP ohledně režimu financování byl schválen požadavek EP na vytvoření samostatného nástroje zaměřeného na podporu malých a středních podniků, který obdrží finanční prostředky ve výši 4 % rozpočtu.

Inovační cyklus se bude skládat ze 3 částí – analýza proveditelnosti a komerčního potenciálu projektu, jeho realizace a následné uvedení na trh. Současně bude 20 % celkového rozpočtu Horizontu 2020 určeno na podporu malých a středních podniků, které se mohou účastnit všech programů podpory.

Největší část rozpočtu na vědu a výzkum bude určena pro Evropský technologický institut – 2,7 mld. €, tj. 3,5 %. Úkolem EIT založeného v roce 2008 s centrálou v Budapešti (s rozpočtem 300 mil. € do roku 2013) je posílit vazby mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými centry a soukromými firmami za účelem přenosu vědeckých poznatků z výzkumu do praxe.

Spolupráce probíhá prostřednictvím zakládání znalostních a inovačních společenství (KICs). Současné 3 KICs zaměřené na zmírňování změny klimatu, ICT a udržitelnou energii mají být rozšířena o dalších 5 – zdravý životní styl a aktivní stárnutí v roce 2014, potraviny pro budoucnost a výroba s přidanou hodnotou v roce 2016 a urbánní mobilita v roce 2018.

EP za podpory „nových“ členských států rovněž prosadil, aby byla část rozpočtu vyčleněna na zjednodušení přístupu výzkumných subjektů ze znevýhodněných regionů, které měly nižší míru úspěšnosti ve stávajícím programu FP7 kvůli nedostatečné výzkumné infrastruktuře.

Ta je však podporována v rámci strukturálních fondů, zatímco Horizont 2020 je zaměřen na vědeckou excelenci, na jejich podporu proto bude vyčleněno pouze 1,06 % (namísto 5 % žádaných „slabšími“ státy) v rozpočtu Horizontu 2020. Infrastrukturní projekty budou podpořeny pouze v synergii se strukturálními fondy.

Komise již zvolila členy nezávislých poradních expertních skupin Horizontu 2020 na základě výzvy k projevení zájmu. Celkem se jedná o 400 odborníků v 15 skupinách zastupujících veřejný i soukromý výzkumný sektor a občanskou společnost vybraných na dobu 2 let s možností jednoho znovuzvolení. Téměř 40 % z nich se nepodílelo na předchozích programech EU (FP7). Jejich úkolem bude přispět k implementaci Horizontu 2020 z hlediska stanovení priorit pro výzvy v jednotlivých podprogramech.

Program COSME je plně věnován malým a střed­ním podnikům. Poslanci zajistili snížení byrokratic­ké zátěže a 60 % alokovaného rozpočtu 2,3 mld. € má fungo­vat k zajištění rizikového kapitálu a garancí půjček malým a středním podnikům.

Předpokládaný další vývoj

Rada bude hlasovat o balíku k Horizontu 2020 na začátku prosince 2013. Očekává se, že Komise zveřejní první výzvy již 11. 12. 2013. V roce 2017 je naplánována evaluace nastavených parametrů.

Odkazy

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.