Regionální politika v červnu 2011

04.07.2011
Euroskop

EP chce efektivní a pružnou kohezní politiku

EP chce efektivní a pružnou kohezní politiku

Zpráva o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013

Návrh usnesení Evropského parlamentu o evropské městské agendě a její budoucnosti v politice soudržnosti

Zpráva ke zprávě za rok 2010 o provádění programů politiky soudržnosti na období 2007-2013

Zpráva o současné situaci a budoucí součinnosti mezi EFRR a ostatními strukturálními fondy v zájmu větší účinnosti

Zpráva k cíli 3: výzva k územní spolupráci: budoucí program přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce

Plénum EP 23. 6. 2011 přijalo 4 nelegislativní usnesení týkající se budoucnosti politiky soudržnosti. Ta by měla i nadále fungovat na bázi stávající architektury strukturálních fondů.

Pozadí

Komise každé 3 roky zveřejňuje zprávu o pokroku učiněném v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Komise prezentovala v listopadu 2010 již 5. zprávu. Věnovala se jednak evaluaci stávajícího stavu z hlediska přetrvávajících rozdílů na regionální úrovni, jednak tomu, jak kohezní politika přispívá k cílům stanoveným ve strategii „Evropa 2020.

Ještě důležitější však bylo plánované zaměření zprávy na budoucnost kohezní politiky po roce 2013, kdy se počítá s omezeným počtem priorit a zaměřením i na nové problémy, kterým regiony v rámci EU čelí.

Rada na svém zasedání v únoru 2011 ke společné pozici k hlavním bodům zprávy nedospěla více zde). EP vypracoval návrh své zprávy k dané otázce v březnu 2011.

Klíčové body a stav projednávání

Komisař pro regionální politiku hovořil před plenárním zasedáním s poslanci výboru REGI o přípravě balíku legislativních návrhů, které by měly obsahovat pravidla pro všechny fondy určené pro teritoriální spolupráci (Komise je patrně předloží v září 2011). Strategie by se měla zaměřit na investice a úzce souviset se strategiemi inovativní politiky.

Komisař představil myšlenku zřídit nový fond infrastruktury, který by nevycházel z regionální politiky. Jeho fungování by úzce souviselo s TEN-T. Komise také hájí zavedení nové kategorie přechodných regionů. Tyto regiony, s HDP ve výši 75-90 % průměru EU) by měly získat podporu, ať jsou bohatší (a tedy vyčleněny z podpory konvergence), nebo chudší. Podle Komise by do nové kategorie mohlo spadat 51 regionů. Komise nepodpořila myšlenku vytvořit jakési „subregiony, které by braly v potaz rozdíly mezi určitými oblastmi velkých metropolí, jako je Londýn nebo Paříž.

Podporu zavedení přechodných regionů poslanci stvrdili již na plenárním zasedání 6. 6. 2011 v rámci hlasování o zprávě o budoucím rozpočtu EU.

Poslanci potvrdili záměr, aby regionální politika získala v dalším finančním období (2014-2020) alespoň tolik peněz jako dnes, a to proto, aby chudší regiony mohly „dotahovat ty bohatší.

Poslanci se vyslovili proti navrhovanému přenesení kohezní politiky na národní úroveň i proti jejímu rozdělení podle sektorů souvisejících s novými tématy (klima, energetika a doprava; více v příspěvku REGI přijal zprávu o budoucnosti regionální politiky EU, více zde).

Poslanci potvrdili záměr posílit přeshraniční spolupráci a zvýšit alokaci prostředků ze současných 2,5 % na 7 % z rozpočtu politiky tak, aby se zlepšila dopravní infrastruktura. Zpráva Oldřicha Vlasáka pak navrhuje posílení spolupráce mezi regiony, městy a venkovskými oblastmi tak, aby se dosáhlo více rovnovážného vývoje v regionech. Města by podle Vlasáka měla přímo a snadněji získávat peníze ze strukturálních fondů a sama rozhodovat o tom, kam je investují.

EP se také zasazuje o zefektivnění a urychlení alokace prostředků, což by mělo posílit hlavně malé a střední podniky. Užší spolupráce by měla probíhat mezi ERDF a ostatními strukturálními fondy.

Předpokládaný další vývoj

Zpravodaj Markus Pieper (EPP) předloží zprávu k 5. zprávě Komise plénu EP až v červenci 2011. Na konci září 2011 by měla Komise předložit balík legislativních návrhů, které by obsahovaly obecná pravidla pro sociální, kohezní a regionální rozvojové fondy a pro teritoriální spolupráci. Na konci roku tato iniciativa vyústí v předložení společné rámcové strategie pro všechny fondy.

Odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

☄️🔭🚀 Zajímá vás, co se za poslední měsíc událo v oblasti evropského vesmírného výzkumu? Přečtěte si náš přehled evropských vesmírných aktivit ➡ https://euroskop.cz/2022/09/30/prehled-evropskych-vesmirnych-aktivit-za-zari-2022/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.