Doprava v květnu 2011

03.06.2011
Euroskop

EU dosáhla dlouho očekávaného kompromisu týkajícího se euroviněty, TRAN souhlasí s trestáním dopravních přestupků spáchaných v jiném členském státě EU

EU dosáhla dlouho očekávaného kompromisu týkajícího se euroviněty

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008)436)

Zástupci Rady, EP a Komise dospěli na trojstranném jednání 23. 5. 2011 ke kompromisu ve věci tzv. euroviněty. Návrh by měl být schválen plénem v EP v červnu 2011 a poté i Radou.

Pozadí

Revize se týká zavedení poplatků za užívání některých pozemních komunikací kamiony v souvislosti s jejich hlučností, znečišťováním ovzduší a vytvářením dopravních zácp.

Rada přijala společný postoj v únoru 2011 (více zde). V dubnu 2011 se vedla neformální trojstranná jednání mezi zainteresovanými institucemi. Výbor TRAN projevil odhodlání zavést princip „znečišťovatel platí do nákladů na dopravu, když rovněž v dubnu 2011 přijal kompromisní návrh své zprávy. Vzhledem k několika problematickým bodům návrhu revize směrnice probíhala trojstranná jednání mezi zainteresovanými institucemi, které se snažily nalézt kompromis a vyhnout se tak dohodovacímu řízení (více zde).

Klíčové body a stav projednávání

První z trojstranných jednání (ve sledovaném období) se uskutečnilo 9. 5. 2011, avšak nepřineslo kýžené výsledky. Další proběhlo 23. 5. 2011 a bylo již úspěšné. Coreper jeho výsledek formálně potvrdil na svém zasedání 25. 5. 2011.

Největší překážkou bylo to, zda bude pro členské státy povinné reinvestovat získané peníze z poplatků zpět na zlepšení kvality infrastruktury nebo omezení jejího vlivu na životní prostředí. EP nakonec ustoupil a se získanými prostředky si budou moci členské státy nakládat podle uvážení.

Aby byla zachována „transparentnost, budou členské státy sdělovat Komisi, kolik financí vybraly a jak je hodlají investovat. Komise vypracuje seznam doporučených oblastí, které považuje za potřebné rozvíjet.

Kompromis nicméně neuspokojil dopravce, kteří vyjádřili silné znepokojení. Apelovali na EP, aby před hlasování ve druhém čtení zvážil prosazení povinnosti investovat vybrané prostředky zpět do infrastruktury.

Dohoda také obsahuje klauzuli, že členské státy investují minimálně 15 % vybraných peněz za užívání silnic (kombinace klasických poplatků za užívání silnic a poplatků za externality) v rámci prioritních projektů transevropských sítí. Není ale jasné, zda bude tato klauzule závazná: Rada říká, že ne, EP opak.

IRU tento krok považuje za nejhorší možný scénář – nepovede to k „zelenější dopravě, ale penalizování dopravy. To podle IRU ohrozí malé a střední podniky a povede ke snížení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a trhu EU.

Z analýzy Komise vyplývá, že poplatky zdraží většinu dopravy založené na těžkých nákladních vozech. Do konce roku 2013 budou z povinnosti platit vyloučeny vozy třídy Euro 5 a do konce roku 2017 třídy Euro 6. Poplatky se budou s rostoucím číslem třídy snižovat. Pro nejvíce znečišťující vozy tříd Euro 1, 2, 3 bude největší navýšení při průjezdu horskými oblastmi, čímž chce EU přinutit provozovatele používat v těchto lokalitách šetrnější vozidla.

Aby nákladní vozidla volila cestu mimo čas dopravních zácp, budou moci členské státy navýšit na max. 5 hodin denně obvyklou sazbu za použití silnic na 175 % průměru.

Rada také prosadila, že vozidla do 12 tun budou ze směrnice vyňata. EP zajistil, že státy, které tuto výjimku uplatní, o tom zpraví Komisi a podají vysvětlení.

Předpokládaný další vývoj

Text směrnice bude předložen plénu EP do druhého čtení, které proběhne 7. 6. 2011. Rada bude návrh schvalovat po EP. Irsko a Nizozemsko avizovaly, že se hlasování zdrží, Španělsko a Itálie budou patrně proti. K přijetí návrhu je potřeba kvalifikovaná většina.

Odkazy

TRAN souhlasí s trestáním dopravních přestupků spáchaných v jiném členském státě EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (KOM(2008)151)

Výbor TRAN 24. 5. 2011 prakticky zcela (poměrem 38:1:2) akceptoval pozici Rady k návrhu směrnice o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V praxi by se tak mohla otevřít cesta k trestání dopravních přestupků spáchaných v jiném členském státě i tehdy, pokud řidič nebyl pokutován na místě.

Pozadí

Komise svůj návrh mající usnadnit přeshraniční postih dopravních přestupků v případech, že se jich dopustí řidič s vozidlem registrovaným v jiném členském státě než v tom, kde byl dopravní přestupek spáchán, předložila v březnu 2008.

V pozadí návrhu lze číst dlouhodobou tendenci Komise ospravedlňovat vlastní legislativní iniciativy v oblasti dopravy posilováním bezpečnosti na silnicích.

V roce 2001 byl zveřejněn „závazek snížit do 10 let počet úmrtí na silnicích o polovinu, což se ovšem nepodařilo (fakt, že Komise v červenci 2010 předložila obdobný plán na dalších 10 let, na tom nic nemění). Stejně tak neúspěšné bylo uveřejnění nezávazného doporučení č. 2004/345 týkajícího se osvědčených postupů při kontrole uplatňování dopravních předpisů.

Plénum EP návrh Komise poprvé podpořilo v prosinci 2008 přijetím zprávy Inés Ayala Senderové. Rada se na (celkově „benevolentnějším) znění návrhu předběžně dohodla v prosinci 2010 (více v příspěvku „Rada: Trestejme dopravní přestupky spáchané v jiném členském státě EU, Doprava v prosinci 2010). První čtení završila v březnu 2011 (více v příspěvku „Rada souhlasí s trestáním dopravních přestupků spáchaných v jiném členském státě EU, Doprava v březnu 2011).

Klíčové body

Výbor TRAN spolu s Radou souhlasí s elektronickou výměnou údajů o přestupcích mezi jednotlivými členskými státy, resp. o jednotlivých provozovatelích registrovaných motorových vozidel.

Přestože Komise původně předpokládala, že přes hranice „přenositelnými přestupky budou nepřiměřená rychlost, nezastavení vozidla na červenou, nezapnuté bezpečnostní pásy a řízení pod vlivem alkoholu (podle Komise z těchto příčin vznikají 3/4 dopravních nehod), katalog by nakonec měl být rozšířen o další 4 položky: řízení pod vlivem návykových látek, nepoužití ochranné přilby, nezákonné použití pruhu pro průjezd vozidel s přednostním právem jízdy a nezákonné použití mobilního telefonu při řízení.

Směrnice by se měla vztahovat na všechny řidiče. Data o provozovatelích registrovaných motorových vozidel by si měly členské státy vyměňovat skrze systém Eucaris.

Mělo by nicméně vždy záležet na tom, zda stát, v němž byl přestupek spáchán, bude výměnu iniciovat, resp. bude požadovat sankcionování přestupku. V daném případě by měl být povinen zformulovat oznámení s popisem přestupku v jazyce toho, kdo přestupek spáchal (rozhodný bude jazyk země, v němž bylo zaregistrováno příslušné motorové vozidlo).

Pokud dotčený řidič pokutu neuhradí, neměla by směrnice stanovovat žádný konkrétní mechanismus.

Ten by měl být závislý na existujících (mezi)národních normách a/nebo bilaterálních dohodách mezi příslušnými členskými státy, popř. na tom, zda řidič se svým vozidlem navštíví stát, v němž přestupek spáchal, znovu. V tom případě by tamější orgány pochopitelně měly mít možnost pokutu vymáhat.

Stav projednávání

TRAN se (oproti Radě a obdobně jako v prvním čtení) postavil za vypracování zprávy Komise po 3 letech od chvíle, kdy bude směrnice implementována, aby bylo možné zvážit potenciální meritorní rozšíření dané normy. Poněkud nekonzistentně poslanci do textu vložili mj. i doporučení týkající se zvýšení silničních kontrol či kontrol na přítomnost alkoholu v krvi ze strany členských států.

Rada zase v prvním čtení (za nesouhlasu Itálie) změnila právní bázi návrhu z čl. 91 Smlouvy o fungování EU týkajícího se dopravy na čl. 87 odst. 2 téhož dokumentu týkající se policejní spolupráce. To znamená, že výslednou normu nebudou povinny implementovat Velká Británie a Irsko (plus Dánsko, jež by pro uplatnění směrnice na svém území muselo přijmout separátní mezinárodní smlouvu). Norma by podle Rady také neměla přesně specifikovat operační podmínky policejní spolupráce. V daném případě by musela být založena na čl. 87 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a namísto kvalifikované většiny by musela být schválena jednomyslně. TRAN ale i přesto (fakticky) požaduje opak.

Komise již dříve připustila, že výměna relevantních informací bude pro členské státy minimálně zpočátku znamenat zvýšenou finanční zátěž.

Přitom podíl přestupků spáchaných cizozemci se standardně pohybuje pouze v řádu jednotek procent (s výjimkou zemí, které patří mezi oblíbené turistické destinace, např. Francie). Komise navíc ve svých materiálech tvrdí, že zamýšlené opatření nemusí nutně zajistit větší bezpečnost na silnicích, ač pohnutky k předložení příslušného textu byly právě tyto.

Rovněž je možný konflikt s platným rámcovým rozhodnutím č. 2005/214 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut. Podle Komise by měla směrnice rámcové rozhodnutí pouze doplnit a umožnit, aby otázka dopravních přestupků byla vyřešena přímo mezi příslušnou státní autoritou a provozovatelem vozidla, nikoliv mezi dvěma státy, jak to předpokládá právě rámcové rozhodnutí. Viděno z druhé strany, nová směrnice sice nebude zakládat žádnou povinnost s výjimkou výměny informací o přestupcích mezi jednotlivými členskými státy, resp. o jednotlivých provozovatelích registrovaných motorových vozidel (nebude harmonizovat ani povahu přestupků, ani tresty uložené za jejich spáchání), nicméně na základě platného rámcového rozhodnutí by mělo být možné vymáhat stanovené pokuty. Tuto interpretaci připouští i Komise.

Předpokládaný další vývoj

Plénum EP by mělo o návrhu hlasovat v červenci 2011. Ústupky výboru TRAN by měly umožnit, aby nová norma byla (ve druhém čtení) přijata.

Potvrzují to i trojstranné negociace zástupců Komise, Rady a EP. Další jednání by se mělo uskutečnit 7. 6. 2011.

Implementační lhůta nové normy by měla činit 24 měsíců. Po 3 let od vstupu směrnice v platnost by měla Komise prozkoumat možnost rozšíření seznamu „přenositelných dopravních přestupků.

Odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.