Doprava v únoru 2011

05.03.2011
Euroskop

EP potvrdil kompromis týkající se práv cestujících autobusy, Revize směrnice o tzv. eurovinětě postupuje do druhého čtení

EP potvrdil kompromis týkající se práv cestujících autobusy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)817)

Plénum EP 31. 1. 2011 poměrem 504:63:89 (zdrželi se liberálové) potvrdilo kompromis ve věci posílení práv cestujících autobusy.

Pozadí

Komise svůj návrh předložila v prosinci 2008 s cílem sladit pravidla uplatňovaná v oblasti autobusové dopravy s pravidly v dopravě železniční a letecké (nařízení č. 1371/2007, resp. nařízení 261/2004). Paralelně byl projednáván (z hlediska ČR spíše irelevantní) návrh týkající se cestujících loděmi (více v příspěvku Doprava v červenci 2010). Projednávání textu bylo relativně komplikované, ale dohodovací výbor EP a Rady nakonec dospěl ke kompromisu hned napoprvé v listopadu 2010 (více v příspěvku Doprava v prosinci 2010). Rada jej schválila v lednu 2011 (více v příspěvku Doprava v lednu 2011).

Klíčové body a stav projednávání

Nové nařízení bude upravovat práva cestujících autobusy v případech zpoždění nebo zrušení spoje. Cestující také budou muset být o všem relevantním a/nebo nečekaném, co souvisí s jejich cestou, zevrubně informováni. To vše nicméně jen na pravidelných linkách, které jsou jako celek delší než 250 km (což z rámce směrnice fakticky vylučuje min. Lucembursko, Maltu a Kypr; v případě železnic se toto kritérium neuplatňuje). Situaci cestujících se sníženou mobilitou norma zohlední bez jakýchkoli kilometrových omezení.

V případě zpoždění spoje o min. 2 hodiny (a v případě jeho přeložení nebo zrušení) budou přepravní společnosti povinny nabídnout cestujícím refundaci, jež bude navýšena o polovinu ceny jízdenky, pokud linka nebude moci pokračovat do cílové stanice. Cestující by také měli obdržet občerstvení (jídlo a pití), pokud plánovaná (min. 3hodinová) cesta bude zrušena nebo zpožděna o 90 minut a více. S tím také souvisí požadavek zajistit cestujícím v případě potřeby i ubytování, a to nanejvýš po dobu 2 nocí v ceně 80 € za osobu a noc. (Daný požadavek se nicméně neuplatní, pokud zpoždění vznikne v důsledku vis maior – krutých povětrnostních podmínek a/nebo velkých přírodních katastrof).

V případě nehod budou cestujícím vyplaceny kompenzace jak za zranění či smrt (min. 220 tis. € za cestujícího), tak za poškození či ztrátu zavazadel (min. 1200 € za kus). Opět vzniká i nárok na ubytování po dobu 2 nocí v ceně 80 € za osobu a noc.

Pokud jde o cestující se sníženou mobilitou, nesmějí se na ně vztahovat žádné dodatečné poplatky, oznámí-li svou cestu nejpozději 36 hodin předem. Rovněž mohou být doprovozeni blízkou osobou, která bude přepravena zdarma. V případě poškození či ztráty např. invalidního vozíku bude přepravní společnosti odpovědny v plné výši.

Důležité je, že norma nestanoví, kdo bude kompenzace hradit, to ponechává na národních úpravách.

Celkově lze konstatovat, že Rada dokázala řadu původních požadavků EP s ohledem na reálné fungování autobusové dopravy omezit.

Organizace zastupující zájmy železničních dopravců (např. CER) nicméně kritizovaly skutečnost, že nová norma se bude vztahovat jen na autobusové linky čítající nejméně 250 km – a ty navíc budou moci být „beztrestně zpožděny až 120 minut (vlaky bez kilometrového omezení a jen 60 minut) -, což z jejich hlediska údajně znamená, že budou v porovnání s autobusovou dopravou (ale i dopravou leteckou, na niž se požadavek na finanční kompenzace za zpoždění nevztahuje vůbec) předmětem „nespravedlivé regulace. Na druhou stranu i nařízení č. 1371/2007 týkající se práv cestujících po železnici umožňuje v případě vnitrostátních linek nastavení určitých přechodných období, a to až v délce 10 let.

Předpokládaný další vývoj a pozice ČR

Nařízení bude v dohledné době uveřejněno v Úředním věstníku EU. Poté by mělo být během 2 let implementováno. Členské státy z něj nicméně mohou získat výjimku, a to až 2krát po dobu 4 (tedy celkově 8) let, primárně na pravidelné linky se zeměmi mimo EU.

ČR toho podle MD patrně využije, podobně jako když v roce 2009 požádala o 5letou výjimku z nařízení č. 1371/2007 týkajícího se práv cestujících po železnici.

Reálně se tak mohou nová pravidla začít uplatňovat až od roku 2021.

Komise mezitím v tiskové zprávě sdělila, že „připraví sdělení, v němž přezkoumá povahu ochrany cestujících, aby u ní mohla zvýšit jednotnost a účinnost. Je tedy možné očekávat, že právě přijatá norma dozná ve střednědobém horizontu dalších změn.

Odkazy

Revize směrnice o tzv. eurovinětě postupuje do druhého čtení

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008)436)

Rada přijala 14. 2. 2011 svůj společný postoj ke směrnici o tzv. eurovinětě.

Pozadí

Rada společný postoj přijala podle očekávání. Formalizovala tak politickou dohodu z října 2010. Revize se týká zavedení poplatků za užívání některých pozemních komunikací kamiony v souvislosti s jejich hlučností, znečišťováním ovzduší a vytvářením dopravních zácp (více zde a zde).

Klíčové body

Návrh rozlišuje mezi mýtným/poplatkem za užívání vycházejícím z nákladů na infrastrukturu a tím, který je založen na externích nákladech. Členské státy mohou kombinovat obě tyto složky. Mýtné a/nebo poplatek za užívání může sestávat ze dvou částí: z části založené na nákladech na infrastrukturu a části založené na externích nákladech.

Členský stát by si měl vybrat mezi celostátním mýtným a časově vymezenými poplatky za užívání. Nemůže uplatňovat obojí. Časově vymezené poplatky by přitom neměly diskriminovat příležitostné uživatele. Dvojí zpoplatnění je zakázané. Členské státy, které vybírají poplatek za užívání, mohou ukládat jen zvýšené mýtné za použití mostů, tunelů a horských průsmyků. Členské státy mají navíc možnost zavést poplatky z používání městských komunikací v zastavených oblastech.

Rada ve svém postoji potvrdila, že státy budou moci uplatňovat vůči nákladním automobilům „poplatky za externality, které budou doplňovat již existující poplatky, jež slouží na opravu, údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury. Dopravní zácpy nebudou zahrnuty do stejné kategorie externalit jako hluk nebo emise, ale budou do určité míry regulovány právě navýšením již existujících poplatků, které podle této normy nesmí překročit maximální rozdíl 175 % po dobu maximálně 5 hodin denně.

Dnes vybírané mýtné se vztahuje jen na transevropské koridory, nová směrnice jej rozšíří na všechny dálnice v EU. Do 31. 12. 2011 si mohou členské státy vybrat, zda uloží mýtné a/nebo poplatky za užívání pouze z vozidel s maximální přípustnou celkovou hmotností nad 12 t. Od 1. 1. 2012 se bude směrnice vztahovat na veškerá vozidla silniční nákladní dopravy (nad 3,5 t).

Výše mýtného se bude odvíjet od typu vozidla, ujeté vzdálenosti, místa a času, kdy bylo dané komunikace použito. Na vozidla v emisní třídě EURO VI se bude směrnice vztahovat až po 4 letech od zavedení směrnice, tedy od 31. 12. 2017. Vozidla hybridní nebo s nízkými emisemi jsou z rámce směrnice vyňata zcela.

Rada potvrdila, že členské státy by měly (ale nemusejí) získané prostředky znovu použít na budování/údržbu infrastruktury.

Rada změnila původní návrh Komise hlavně ve 2 oblastech: nepodpořila povinnost členských státům použít získané finance v oblasti infrastruktury, jak to požadovala Komise a EP. Nezavedla ani nový poplatek (podle návrhu Komise), nýbrž umožnila navýšit stávající podle výskytu dopravní špičky na dané silnici.

Očekává se, že jednání mezi EP a Radou o podobě výsledného textu nebudou jednoduchá. Itálie a Španělsko už nyní hlasovaly proti, Irsko, Nizozemsko a Portugalsko se zdržely. Itálie argumentovala zvýšenou cenou dopravy, která se promítne do ceny zboží, což není v době ekonomické obnovy žádoucí. Poukazuje také na to, že ve výše položených hornatých oblastech může být mýtné až dvojnásobné. Irsko souhlasí s internalizací externích nákladů, ale ne v případě, že to negativně zatíží jeden dopravní sektor oproti jinému. Nizozemsko navrhovalo snížit procentní navýšení poplatků v době špičky.

Předpokládaný další vývoj

Text se v rámci spolurozhodovací procedury přesune do EP k druhému čtení, které proběhne patrně v červnu 2011.

Odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.