Zelená kniha o evropské občanské iniciativě

17.11.2009
Euroskop

Komise zahájila 11. listopadu 2009 rozsáhlou veřejnou konzultaci týkající se tzv. evropské občanské iniciativy, která je nově obsažena v Lisabonské smlouvě. Konzultace se má zabývat praktickými detaily této novinky. Jako podklad ke konzultaci byla Komisí zveřejněna zelená kniha.

Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě (KOM(2009)622)

1. Pozadí

Lisabonská smlouva se snaží výrazněji posílit „demokratického ducha Evropské unie. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle má být i evropská občanská iniciativa. Ta je definována následovně: „Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.

Primární právo dále stanovuje, že postupy a podmínky požadované pro tuto občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet, budou stanoveny v nařízení.

Komise se zelenou knihou snaží iniciovat diskusi o prováděcích pravidlech k jednomu z klíčových ustanovení Lisabonské smlouvy.

2. Klíčové obsahové body zelené knihy

Zelená kniha, která je základem pro veřejnou konzultaci, se zabývá základními oblastmi nutnými k bezchybnému fungování nového nástroje. Komise shrnuje myslitelné přístupy a navrhuje jim odpovídající řešení.

  • Minimální počet členských států, ze kterých musí občané pocházet. Lisabonská smlouva uvádí pouze, že lidé podepsaní pod iniciativou musí pocházet z podstatného počtu členských států. Komise navrhuje coby minimální hranici stanovit třetinu členských států.
  • Minimální počet podepsaných osob na členský stát. Komise dospěla k tomu, že min. 0,2 % obyvatel každého státu podepsaného pod iniciativou by bylo přiměřeným prahem. Toto číslo má představovat analogii k poměru 1 mil. obyvatel nutných k sepsání iniciativy vůči zhruba 500 mil. obyvatel Unie (což je právě 0,2 %). V praxi by to znamenalo, že v Německu by muselo být shromážděno zhruba 160 tis. podpisů, v Belgii či Česku přibližně 20 tis.
  • Způsobilost k podpoře občanské iniciativy – minimální věk. Komise navrhuje použít minimální věk shodný s věkem, který státy požadují při volbách do Evropského parlamentu. Tedy vesměs 18 let, jen v Rakousku 16 let.
  • Forma a text občanské iniciativy. Komise navrhuje, aby stačilo, když bude iniciativa jasně formulovat předmět a cíle, tj. aby nemusela mít podobu právního návrhu.
  • Požadavky na sběr, ověřování a prokazování pravosti podpisů. Patrně nebude existovat jednotný ověřující orgán, za kontrolu budou odpovědné národní úřady. EU navrhuje harmonizaci některých základních pravidel týkajících se ověřování a prokazování pravosti podpisů na úrovni EU.
  • Lhůta pro sběr podpisů. Komise doporučuje zavedení, nenavrhuje však konkrétní dobu pro sběr podpisů.
  • Posouzení občanských iniciativ Komisí. Komise navrhuje zavedení lhůty v délce 6 měsíců od podání iniciativy.
  • Iniciativy na stejné téma. Otázka, zda je vhodné zavést pravidla, která by zabraňovala paralelním iniciativám na stejné téma.

3. Očekávaný vývoj

Veřejná konzultace, během níž se mají jednotlivci, skupiny, podniky a veřejné orgány možnost vyjádřit, poběží do konce ledna 2010. Po jejím ukončení vypracuje Komise návrh nařízení upravující konkrétní prováděcí opatření k občanské iniciativě obsažené v primárním právu. Návrh by měl být uveřejněn relativně brzy, tj. již v roce 2010, neboť začátkem roku 2011 by měla evropská občanská iniciativa začít fungovat.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.