AKTUALIZACE: Společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob

20.04.2009
Euroskop

Výbor Evropského parlamentu TRAN 2. dubna 2009 přijal doporučení pro druhé čtení tří návrhů tzv. silničního balíku, jež ustanovují společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a služeb.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (KOM(2007)264)

Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (KOM(2007)263)

1. Legislativní pozadí

Dne 23. května 2007 přijala Komise současně tři návrhy upravující podmínky na mezinárodním trhu silniční přepravy osob a zboží. Návrhy byly v souladu s procedurou spolurozhodování zaslány Evropskému parlamentu a Radě. Parlament přijal v prvním čtení 21. května 2008 usnesení, k nimž Rada vydala 9. ledna 2009 společné postoje. Nyní, v rámci druhého čtení, jsou návrhy opět projednávány v Evropském parlamentu. Výbor TRAN přijal 2. dubna 2009 doporučení k projednávání na plénu.

2. Klíčové obsahové body doporučení pro druhé čtení

2.1. Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží

Výbor TRAN v případě tohoto textu navrhl pro druhé čtení spíše menší změny, jež se týkají převážně zpřesnění formulací. Mezi ty významnější patří především tyto:

  • Komise by měla pečlivě sledovat situaci na trhu, a bude-li to vhodné, měla by navrhnout další otevření domácích trhů silniční přepravy včetně kabotáže.
  • Na vnitrostátní jízdy uskutečňované po silnici hostitelského členského státu, které nejsou podle směrnice Rady č. 92/106 součástí kombinované přepravy, se vztahuje definice kabotáže, a proto by měly splňovat požadavky tohoto nařízení.
  • Orgány státu, kde je dopravce usazen, sdělí orgánům členského státu, kde došlo ze strany dopravce k porušení pravidel, zda a jaké sankce byly uděleny. Rada se přiklonila ke lhůtě dvou měsíců pro sdělení této skutečnosti od rozhodnutí, výbor TRAN však navrhuje šest týdnů. Tento požadavek se týká všech tří návrhů v rámci silničního balíku.

2.2. Společná pravidla pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy

Nejdůležitějším bodem tohoto legislativního návrhu, v němž se poslanci ve svém doporučení rozcházejí s postojem Rady, je otázka odsunu odpočinku řidičů. Řidiči provozující jednorázovou mezinárodní příležitostnou dopravní službu autokary a autobusy by měli mít možnost odložit svou týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úseků v případě, že se účastní činností v oblasti osobní dopravy, jež za normálních okolností nezahrnují nepřetržité a dlouhé řízení. Parlament však upozorňuje, že Komise musí aplikaci této výjimky neustále sledovat a musí podniknout příslušné kroky, pokud by hrozilo snížení bezpečnosti silničního provozu.

2.3. Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy

V případě pravidel pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy přineslo doporučení rumunské zpravodajky Silvia-Adriana Ticau i pro druhé čtení značné množství pozměňovacích návrhů:

  • Před uložením sankcí z důvodu neplnění předpisů, mezi které patří i odejmutí povolení pro provozování silniční dopravy, je nutno podnik předem upozornit na nesrovnalosti a poskytnout mu přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy.
  • S cílem zlepšit průhlednost a umožnit zákazníkům ověřit si, zda má dopravní podnik nutné povolení, by měly být některé údaje z vnitrostátního elektronického rejstříku veřejně přístupné.
  • Členské státy průběžně ověřují, zda dopravci stále plní kritéria, na jejichž základě jim bylo uděleno oprávnění.
  • Osoby, které vlastní osvědčení o odborné způsobilosti, avšak během posledních pěti let neřídily podnik přepravy zboží či osob, mohou být členským státem vyzvány k rekvalifikaci. Jejím účelem je aktualizace znalostí týkajících se nejnovějšího vývoje v oblasti právních předpisů.
  • Členský stát může osvobodit od zkoušky způsobilosti osoby, které prokáží, že posledních deset let nepřetržitě řídily podnik silniční přepravy zboží či osob. Jedná se o mírnější variantu oproti postoji Rady, která navrhovala patnáct let.

3. Stav legislativního procesu

V současnosti lze mezi Radou a Evropským parlamentem, jako dvěma klíčovými institucemi v rámci procedury spolurozhodování, identifikovat mnohdy značně odlišné postoje.

V případě společných pravidel pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží přijala Rada 13 ze 48 pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu. Neshoda panuje především v oblasti definice kabotáže, dalšího otevření trhu kabotáže či částečné vykládky.

V případě přístupu na trh přepravy cestujících autokary a autobusy přijala Rada 10 z celkových 31 pozměňovacích návrhů Parlamentu, zpravodaj však vidí prostor pro nalezení kompromisu. Hlavní názorové rozdíly mezi oběma institucemi přetrvávají v oblasti přeshraniční linkové dopravy na krátké vzdálenosti v kontextu udělení možné výjimky pro tuto dopravu ze strany členských států. Rada stejně tak nevyřešila otázku odložení odpočinku řidičů mezinárodních příležitostných služeb.

V případě návrhu o výkonu povolání provozovatele silniční dopravy Rada reflektovala 70 ze 113 pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu. Rada Parlamentu nevyhověla, aby byl rejstřík rozdělen na veřejně přístupnou část a část s důvěrnými údaji. Stejně tak např. nesouhlasila s vytvořením rejstříku správců dopravy.

4. Očekávaný vývoj

Schválená doporučení budou projednána plénem Evropského parlamentu, jež zaujme stanovisko v rámci druhého čtení. V dalším kroku toto usnesení schválí, či odmítne Rada. Zamítnutí návrhů ze strany Parlamentu je v současnosti spíše nepředstavitelnou variantou. V kontextu existujících rozdílů mezi stanoviskem Evropského parlamentu a Rady je však velmi pravděpodobné, že vyjednávání kompromisu bude zdlouhavé, neboť ani opětovné projednání návrhů ve výborech zdaleka neodstranilo všechny rozpory.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Mathieu Grosch, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (KOM(2007)264)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Mathieu Grosch, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (KOM(2007)263)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodajka Silvia-Adriana Ticau, Rumunsko, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.