Pracovní doba v silniční dopravě

17.10.2008
Euroskop

Komise 15. října 2008 zveřejnila návrh, jehož faktickým cílem je zahrnout do rámce stávající směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž se norma zatím nevztahuje.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650 v konečném znění)

Důvodem pro toto opatření je fakt, že řada OSVČ fakticky jako OSVČ nepůsobí: např. řidiči kamionů jsou ve firmách často vedeni jako „nepravé OSVČ, a tudíž se na ně nevztahují přísná pravidla týkající se ustanovení o pracovní době, době řízení a době odpočinku (jež naopak podle nařízení č. 561/2006 platí pro zaměstnance/pracovníky).

1. Legislativní pozadí

Mezi nejdůležitější texty, na nichž je návrh založen, patří nejen samotná směrnice č. 2002/15 (coby lex specialis ke směrnici č. 2003/88 a doplněk k nařízení č. 561/2006), ale např. i rozsudek Evropského soudního dvora ve věcech C-184/02 a C-223/02 nebo relevantní implementační zprávy (např. KOM(2007)266 nebo KOM(2007)622). Z poslední doby stojí za zmínku tzv. Cercasova zpráva, kterou přijalo plénum Evropského parlamentu 9. října 2008 (více zde a zde).

V letech 2006 a 2007 se ve věci návrhu uskutečnily dvě veřejné konzultace.

V případě, že by Komise návrh nepředložila, neexistovala by pro postavení OSVČ v silniční dopravě po 23. březnu 2009 adekvátní právní úprava (čl. 2 odst. 1 směrnice č. 2002/15).

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Komise nakonec nepřistoupila k „automatickému zahrnutí OSVČ do rámce směrnice (s argumentem, že pro to neexistuje přesvědčivý důvod; navíc řidiči-OSVČ podle ní nad rámec samotného řízení vykonávají řadu administrativních činností a jejich pracovní doba z tohoto hlediska musí být delší), ovšem navrhla zpřesnění jejich definice, aby pojem mobilní pracovník, na nějž se směrnice vztahuje, zahrnoval rovněž tzv. „nepravé OSVČ, tj. řidiče, kteří sice nejsou vázáni na žádného zaměstnavatele prostřednictvím pracovní smlouvy, avšak nemají volnost k vytvoření vztahů s více zákazníky (viz návrh nového čl. 3 písm. a)).

Návrh specifikuje také pojem „noční práce, jenž je obsažena v čl. 3 písm. i) směrnice č. 2002/15. Za noční práci by měla být považována nadále ta práce, jež je vykonávána v noci a v minimální délce dvou hodin (v případě nesplnění jedné z těchto podmínek by se o noční práci jednat nemělo; viz návrh nového čl. 3 písm. i)).

Členské státy by měly podle nového čl. 11 zajistit efektivní fungování nové (revidované) normy.

Směrnice by měla vstoupit v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

3. Stav legislativního procesu

Legislativní proces je na samotném počátku. Dosud nebyl určen ani zpravodaj návrhu v Evropském parlamentu, ani podrobnější harmonogram projednávání.

4. Očekávaný vývoj

Návrh je definován poměrně „pragmaticky (nebyly vzaty v úvahu restriktivní požadavky Cercasovy zprávy), tudíž lze očekávat, že bude pro zainteresované aktéry přijatelný (i když částečně může dojít k reregulaci směrem k členským státům, jež budou za provádění revidované normy odpovědné).

Za reálnou komplikaci je možné považovat pouze to, že by Evropský parlament (pod vlivem Cercasovy zprávy) požadoval zahrnutí OSVČ do rámce směrnice jako takových – byť by to jak z pohledu Komise, tak i z pohledu Rady (resp. členských států) představovalo pro poskytovatele silniční dopravy zbytečnou administrativní zátěž (a výsledky přijetí nové normy by navíc mohly být kontraproduktivní).

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2631, SEK(2008)2632

Právní báze: čl. 71 a 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: neurčeno

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: neurčena

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.