AKTUALIZACE: Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

06.10.2008
Euroskop

Plénum Evropského parlamentu 24. září 2008 završilo první čtení návrhu nařízení, jímž by měl být zřízen Evropský úřad pro trh elektronických telekomunikací (EECMA).

AKTUALIZACE: Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)699 v konečném znění)

Plénum Evropského parlamentu 24. září 2008 v prvním čtení schválilo návrh nařízení, jímž by měl být zřízen Evropský úřad pro trh elektronických telekomunikací. Dokument, který Parlament schválil, však obsahuje zásadní pozměňovací návrhy, které vycházejí ze zprávy, jenž byla plénu předložena zpravodajkou Pilar del Castillo Vera (Španělsko, EPP-ED). Tyto návrhy se týkají samotné existence úřadu. Evropský parlament totiž navrhuje nahradit Evropský úřad pro trh elektronických komunikací úřadem (EECMA) BERT (viz dále).

1. Legislativní pozadí

Stávající předpisový rámec EU vyžaduje, aby Komise pravidelně zveřejňovala zprávy o jeho fungování. První z těchto zpráv Komise předložila v červnu 2006 (KOM(334)2006). Současně byla zahájena čtyřměsíční veřejná konzultace. Komise se na základě výsledků těchto přezkumných procesů rozhodla soustředit na problematiku roztříštěnosti regulace trhu, jemuž údajně škodí nejednotný přístup vnitrostátních regulačních orgánů (ty se navíc liší z hlediska svých pravomocí). Právě tyto problémy by měl podle Komise vyřešit navrhovaný Evropský úřad pro trh elektronických telekomunikací.

Návrh nařízení podléhá proceduře spolurozhodování podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice. Za návrh je v Komisi odpovědné Generální ředitelství (DG) Informační společnost a média, v jehož čele stojí komisařka Viviane Reding (Lucembursko). V Radě návrh spadá pod její formaci pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE). V Parlamentu byla hlavní zpravodajkou určena Pilar del Castillo Vera (Španělsko, EPP-ED), která je členkou odpovědného výboru pro průmysl, výzkum a energetika (ITRE).

Už před oficiálním zveřejněním návrhu se objevila kritika nového úřadu EECMA. Na české straně se nejvíce ozýval Český telekomunikační úřad. Mimo ČR je velkým kritikem také britský regulátor Ofcom. Dle názoru kritiků EECMA by byl tento úřad jen byrokratickým subjektem, který by neměl na trh s elektronickými komunikacemi žádný pozitivní vliv.

2. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

2.1. Nesouhlas se vznikem Evropského úřadu pro trh elektronických telekomunikací (EECMA)

Evropský parlament vyjádřil názor, že je nutné pokračovat v nastoleném trendu liberalizace trhu elektronických komunikací. Zdůraznil, že je stále možné se setkat s problémy přeshraničního charakteru a s nerovnoměrným vývojem členských států (například pokud jde o širokopásmový přístup, digitalizaci apod.), ovšem nepodpořil zřízení EECMA. Přijal názor zpavodajky, která se domnívá, že zřízení EECMA by znamenalo oslabení konkurenceschopnosti EU.

Zpravodajka dále upozornila na nekompatibilitu návrhu s principem subsidiarity, jelikož v praxi by došlo k oslabení pozic členských států a vnitrostátních regulačních orgánů. Parlament nepodpořil ani úmysl Komise sloučit úřad EECMA s agenturou ENISA.

2.2. Návrh na zřízení Orgánu pro evropské regulační orgány v oblasti telekomunikací (BERT) a jeho základní úkoly

Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu nahrazují kontroverzní EECMA novým Orgánem pro evropské regulační orgány v oblasti telekomunikací (BERT). Ten by měl funkčně zčásti vycházet z úřadu EECMA, ovšem měl by být méně „těžkopádný. BERT by měl být stejně jako EECMA hlavním poradním orgánem Komise. Novinkou by ale bylo, že BERT by mohl své názory vyjadřovat svobodně a nikoli pouze na žádost Komise. V návaznosti na kritiku spojení EECMA a ENISA by k tomuto kroku u nového orgánu nedošlo. Využity by měly být dobré zkušenosti skupiny ERG a mělo by se pokračovat v rozvíjení podrobných společných postojů týkajících se prioritních trhů, vytvoření shody pro sledování vnitrostátních regulačních orgánů a označení neodůvodněných odlišností.

2.3. Organizační okolnosti zřízení BERT

Organizační struktura BERT by měla být méně komplikovaná, než by tomu bylo v případě navrhované struktury EECMA. Orgán by měl být tvořen zástupci vnitrostátních regulačních orgánů každého členského státu, kteří by byli členy rady. Měla by vzniknout také pozice výkonného ředitele, což by mělo vést k posílení transparentnosti a viditelnosti orgánu. Ředitel by byl volen radou regulačních orgánů. Orgán by měl mít své vlastní zaměstnance, aby byla zaručena jeho nezávislost na Komisi a na členských státech. Financování by mělo být zajištěno vnitrostátními regulačními orgány (dvě třetiny finančních prostředků) a rozpočtem Společenství (třetina prostředků).

Pozměňovací návrhy také zdůrazňují přechodný charakter BERT. Jeho činnost by měla být ukončena ve chvíli, kdy již bude trh na takovém stupni vývoje, že nebude existovat potřeba regulovat jej ex ante.

3. Očekávaný vývoj

Návrh podléhá proceduře spolurozhodování; po prvním čtení na půdě Parlamentu bude následovat jeho projednání Radou. Rada TTE, pod kterou návrh spadá, má dle oficiálního programu francouzského předsednictví zasedat 9.-10. října 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU