Statut evropské soukromé společnosti

12.08.2008
Euroskop

Dne 25. června 2008 přijala Komise návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti. Legislativní návrh je součástí Aktu o drobném podnikání (Small Business Act), jenž je souborem iniciativ Komise v oblasti malého a středního podnikání. Cílem předloženého návrhu je vytvoření univerzálního typu evropské společnosti, jejíž minimální jmění by činilo pouhé jedno euro. Daný krok by měl být impulsem pro rozvoj malého podnikání.

Statut evropské soukromé společnosti

Návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti (KOM(2008)396 v konečném znění)

Dne 25. června 2008 přijala Komise návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti. Legislativní návrh je součástí Aktu o drobném podnikání (Small Business Act), který je souborem iniciativ Komise v oblasti malého a středního podnikání. Cílem předloženého návrhu je vytvoření univerzálního typu evropské společnosti, jejíž minimální jmění by činilo pouhé jedno euro. Daný krok by měl být impulsem pro rozvoj malého podnikání.

1. Legislativní pozadí

Návrh nařízení navazuje na dlouhodobou snahu Komise podporovat malé a střední podnikání. Konkrétní kroky v této oblasti Komise zformulovala v Aktu o drobném podnikání, v němž představila hned několik návrhů na podporu této oblasti. Vedle vzniku statutu evropské soukromé společnosti se dále jedná především o snížení sazby DPH na místně poskytované služby s vysokým podílem lidské práce, o revizi směrnice o pozdních platbách a o nařízení o blokových výjimkách.

Cílem Komise v případě tohoto konkrétního návrhu je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků, a to především tím, že usnadní jejich zakládání a fungování v rámci jednotného vnitřního trhu. Důležitost neustálého zlepšování rámcových podmínek pro podniky na jednotném trhu Komise také zdůraznila ve svém dokumentu „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století.

1.1 Legislativní a pracovní program Komise na rok 2008

Vznik statutu soukromé společnosti je jednou z prioritních iniciativ pracovního programu Komise na rok 2008. Ten vidí v konceptu evropské soukromé společnosti možnost k posílení mobility a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v Evropě. Přeshraniční podnikání umožní snadnější zakládání nových podniků v dalších členských státech. Dalším benefitem podle Komise bude také skutečnost, že jednotná úprava obchodních pravidel umožní snížení nákladů na dodržování předpisů.

1.2 Návrh nařízení – odůvodnění iniciativy

Komise v odůvodnění své iniciativy upozorňuje především na skutečnost, že jakkoliv právě malé a střední podniky tvoří zásadní většinu všech společností v Evropské unii (99 %), jen 8 % z nich se zabývá přeshraničním obchodem a jen 5 % z nich má dceřinné společnosti nebo společné podniky v zahraničí. Komise v malých a středních podnicích vidí potenciál, jenž se nedostatečně rozvíjí právě v důsledku existence stávajících překážek.

2. Formální struktura legislativního návrhu

Dokument sestává z důvodové zprávy, samotného návrhu nařízení a příloh.

  • Důvodová zpráva stručně shrnuje souvislosti vzniku návrhu, jeho cíle, právní základ, soulad s principy subsidiarity a proporcionality, stejně jako popisuje konzultaci zainteresovaných aktérů, jež se uskutečnila před vyhotovením návrhu. Součástí je též analýza dopadů.
  • Samotný návrh má 47 článků obsažených v deseti kapitolách. Přílohy obsahují manuál pro vytvoření stanov společnosti (body, které stanovy musejí obsahovat) a formulář k registraci sídla společnosti do rejstříku.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

  • Soukromá společnost představuje jednotnou právní formu pro celé Společenství, určenou pro malé podniky. Povaha této společnosti je soukromá, tj. její podíly nesmějí být veřejně nabízeny ani obchodovány na kapitálových trzích. Sídlo a hlavní provozovna soukromé společnosti mohou být v různých státech Společenství, stejně jako platí, že mohou migrovat z jednoho členského státu do druhého. Toto pravidlo má zdůraznit plné využívání pozitiv vnitřního trhu.
  • V případě založení soukromé společnosti je dostačující, činí-li její základní kapitál jedno euro.
  • Soukromá společnost má právní subjektivitu, zakládá ji jedna či více fyzických či právnických osob.
  • Za názvem firmy typu SPE (soukromá společnost) by se měla od vstupu nařízení v platnost uvádět zkratka SPE.
  • SPE má být z daňového hlediska kompatibilní s jinými národními právními formami; daňové zacházení s SPE má být stejné jako s jinými existujícími společnostmi v národních státech.

4. Stav legislativního procesu

Legislativní proces je v tomto případě na úplném počátku. Návrh byl v rámci Komise vypracován v Generálním ředitelství pro vnitřní trh a služby. Po přijetí plénem Komise byl (po připojení několika dodatků) zaslán Radě a Evropskému parlamentu. Při projednávání se uplatní procedura konzultace.

5. Očekávaný vývoj

Procedura konzultace sice staví Evropský parlament do pozice, kdy nemůže návrh změnit či odmítnout, současně ale platí, že neexistuje žádný závazný časový limit, do kdy se musí k předloženému textu vyjádřit. Časová posloupnost jednotlivých kroků v rámci legislativního procesu je tak jen těžko předvídatelná. Oficiálně by však mělo nařízení platit od 1. července 2010.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.