Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy

04.08.2008
Euroskop

Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro provozovatele silniční dopravy. Cílem návrhu je sjednotit, zpřesnit a doplnit stávající legislativní akty upravující tuto oblast. Návrh byl po úpravách schválen Evropským parlamentem v prvním čtení, nyní je projednáván v Radě.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (KOM(2007)263 v konečném znění)

Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro provozovatele silniční dopravy. Cílem návrhu je sjednotit, zpřesnit a doplnit stávající legislativní akty upravující tuto oblast. Návrh byl po úpravách schválen Evropským parlamentem v prvním čtení, nyní je projednáván v Radě.

Daný text je jedním ze tří stěžejních návrhů, které Komise 23. května 2007 schválila. Další dva se týkají společných pravidel pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (zde) a společných pravidel pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (zde).

1. Legislativní pozadí

Dosavadní pravidla pro výkon povolání poskytovatele silniční dopravy jsou stanovena v jedné směrnici a čtyřech nařízeních. Jedná se o směrnici č. 96/26, která stanovuje pravidla pro přístup k povolání provozovatele silniční přepravy, dále pak o nařízení č. 881/92 o přístupu na trh silniční přepravy zboží, nařízení č. 3118/93 a č. 12/98 upravující podmínky, za nichž může nerezident vykonávat silniční přepravu zboží uvnitř členského státu, a nařízení č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy.

Hlavní motivací Komise pro vytvoření nové legislativní úpravy byla skutečnost, že některá ustanovení současného legislativního rámce se prováděla špatně nebo nejednotným způsobem. Na vině byla mnohdy jejich nejednoznačnost. Cílem nařízení je tedy nahrazení nefunkční směrnice, především pak náprava současného stavu, kdy podniky v jednotlivých členských státech nepodléhají ve stejné míře dohledu a kontrolám a mají velmi rozdílnou úroveň odborné způsobilosti a finanční stability. Komise své výtky směřuje především k podnikům s nízkou úrovní odborné způsobilosti, které nedbají dodržování předpisů o silniční bezpečnosti, a tím v důsledku poškozují pověst celého odvětví.

2. Formální struktura legislativního návrhu

V úvodní části dokumentu jsou obsaženy odůvodnění potřebnosti a posouzení dopadů, stejně jako analýza souladu návrhu s principy subsidiarity a proporcionality. V této části je rovněž popsána stávající směrnice upravující danou oblast (s důrazem na nedostatečnost této úpravy). Následuje seznam klíčových navrhovaných ustanovení.

Dokument obsahuje 39 stran, šest kapitol kapitol. Na konci jsou dvě přílohy; důležitá je především příloha I, neboť stanovuje přibližný rozsah znalostí pravidel, která by měl ovládat uchazeč o práci v dané oblasti silniční přepravy.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

  • závazná kritéria pro to, aby byl podnik v členském státě trvale a skutečně usazen, a aby tak mohl vnitrostátní orgán vydávající povolení k provádění činnosti vykonávat dohled nad jeho chováním;
  • minimální odborná příprava před zkouškou k osvědčení odborné způsobilosti musí obnášet alespoň 140 hodin (pouze v původním návrhu Komise!);
  • vytvoření elektronických registrů propojujících všechny členské státy s cílem snížit administrativní náklady na kontrolování podniků a ulehčit komunikaci mezi členskými státy;
  • postupné rušení dosavadních režimů odchylek, resp. výjimek tak, aby nebyla dále narušována hospodářská soutěž;
  • uznávání porušování pravidel ES v oblasti silniční dopravy mezi jednotlivýmičlenskými státy.

4. Stav legislativního procesu

Po zveřejnění návrhu nařízení 23. května 2007 jej Komise v rámci procedury spolurozhodování podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice předala Evropskému parlamentu a Radě. V lednu 2008 vydal své stanovisko Hospodářský a sociální výbor a návrhem se začaly zabývat jak Rada, tak Evropský parlament. Po projednání ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (zpravodajka Silvia-Adriana Ţicău, Rumunsko, PES) byl návrh Komise přijat spolu s pozměňovacími návrhy plénem Evropského parlamentu v rámci prvního čtení (21. května 2008).

V současné době se návrhem zabývá Rada, jejíž první zasedání v otázce daného návrhu proběhlo v dubnu 2008. 12. června 2008 (na svém druhém zasedání týkajícím se dané problematiky) Rada dospěla k předběžné politické dohodě.

4.1. Změny v návrhu učiněné Evropským parlamentem

Evropský parlament obecně vnímal návrh Komise jako příliš přísný, nehledě na fakt, že jako takový by měl sporné šance na úspěch v Radě. Parlament především zrušil ustanovení o povinném kurzu v délce 140 hodin. Komise dále navrhovala vznik funkce „správce dopravy, jinak též dopravního manažera, který by zpravoval účty až čtyřech firem (těch, které by samy o sobě byly nezpůsobilé). Podle návrhu Komise by mohl mít takový správce pod svým dohledem maximálně 12 vozů, podle změny učiněné Evropským parlamentem však až 50, pokud se k takovému kroku odhodlají jednotlivé členské státy.

4.2. Hlasování českých europoslanců

Z přítomných českých europoslanců hlasovalo proti návrhu osm poslanců zvolených za ODS a Vladimír Železný, tři členové Evropského parlamentu zvolení za KSČM se hlasování zdrželi (zbývající tři poslanci za tuto stranu byli pro návrh).

5. Očekávaný vývoj

V důsledku existence zmíněné politické dohody v Radě lze předpokládat, že Rada Parlamentem přepracovaný návrh přijme, jakkoliv jsou návrhy Komise považovány za poněkud přísné.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

11. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám jedenácté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 km běh přátelství ve dvojici 🏃‍♂️🏃‍♀️ startuje už zítra! Registrace jsou stále otevřené, tak nezmeškejte šanci být součástí této skvělé akce na začátku českého předsednictví EU.

Více: bit.ly/3IippzX

------

5k friendship run in pairs 🏃‍♂️🏃‍♀️ starts tomorrow! Registration is still open, so don't miss your chance to be a part of this amazing event at the beginning of the Czech EU Presidency.

More: bit.ly/3yvXUzo
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.