Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

15.07.2008
Euroskop

Komisařka Viviane Reding představila 13. listopadu 2007 návrh, na jehož základě by měl být zřízen úřad spolupracující s Komisí v oblasti fungování telekomunikačního trhu EU.

Návrh nařízení o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)699 v konečném znění)

Komise 13. listopadu představila návrh nařízení, řešící zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických telekomunikací (European Electronic Communications Market Authority; EECMA). Tento návrh je jedním z textů tzv. telekomunikačního balíku. Kromě nařízení zřizujícího EECMA balík sestává z návrhu směrnice, kterou se mění směrnice č. 19/2000, č. 20/2000 a č. 21/2000, návrhu směrnice, kterou se mění směrnice č. 22/2002 a č. 58/2002, posouzení dopadů (SEK(2007)1472) a sdělení stanovujícího hlavní směry politiky a informujícího o veřejných konzultacích. Úřad EECMA by měl plnit roli poradního orgánu Komise v oblasti fungování telekomunikačního trhu v EU.

1. Legislativní pozadí

Stávající rámec EU vyžaduje, aby Komise pravidelně zveřejňovala zprávy o jeho fungování. První z těchto zpráv Komise předložila v červnu 2006 (KOM(2006)334) a současně s tím zahájila i čtyřměsíční veřejnou konzultaci. Na základě jejích výsledků pak usoudila, že je třeba přistoupit k řešení objevivších se problémů. Komise se rozhodla soustředit zejména na problematiku roztříštěnosti regulace trhu a nedostatku koherence při uplatňování norem EU. Trhu a technologickému rozvoji podle jejího názoru škodí i nejednotné regulační přístupy vnitrostátních regulačních orgánů (ty se navíc liší také rozsahem svých pravomocí). To pak má za následek „nechuť telekomunikačních firem poskytovat nadnárodní (celoevropské) služby. Navrhovaný Evropský úřad pro trh elektronických telekomunikací by měl popsanou situaci napomoci vyřešit.

Návrh nařízení podléhá tzv. proceduře spolurozhodování podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice. Z toho vyplývá, že po předložení Komisí byl dokument předán Evropskému parlamentu a Radě. Za návrh je v Komisi odpovědné Generální ředitelství (DG) pro informační společnost a média, v jehož čele stojí komisařka Viviane Reding (Lucembursko). V Radě návrh spadá pod její formaci pro dopravu, telekomunikace a energii. V Parlamentu byla za zpravodajku určena Pilar del Castillo Vera (Španělsko, EPP-ED), která je členkou odpovědného Výboru pro průmysl, výzkum a energetika (ITRE). K návrhu se na půdě Parlamentu může vyjádřit také Výbor pro rozpočet (BUDG), Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT), Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT), Výbor pro právní záležitosti (JURI), Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a Výbor pro hospodářství a měnu (ECON).

Už před oficiálním zveřejněním návrhu se objevila kritika nového úřadu EECMA. Na české straně se nejvíce ozýval Český telekomunikační úřad. Mimo ČR je velkým kritikem také britský regulátor Ofcom. Dle názoru kritiků bude EECMA jen zbytečným byrokratickým subjektem, jenž na trh s elektronickými komunikacemi nebude mít žádný pozitivní vliv.

2. Formální struktura legislativního návrhu

Dokument sestává ze dvou hlavních částí. Na jedné straně jde o důvodovou zprávu, kde Komise vysvětluje své pohnutky, které ji vedly k předložení návrhu. Zároveň jsou zde stručně popsány hlavní úkoly, které by měl daný úřad vykonávat, a další záležitosti spojené s jeho fungováním. Druhou částí dokumentu je samotné znění návrhu nařízení. Návrh sestává z šesti kapitol a 57 článků. Text je rovněž doplněn přílohou – legislativním finančním výkazem, jenž se zabývá finančními aspekty zřízení EECMA.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

3.1 Zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických telekomunikací (EECMA)

Cílem návrhu je zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických telekomunikací (EECMA). Tento úřad by měl být nezávislý a měl by pracovat v úzké součinnosti s vnitrostátními regulačními orgány a Komisí. Měl by nahradit stávající Skupinu evropských regulátorů (ERG) a též agenturu ENISA. Právě ze zkušeností skupiny ERG Komise při zrodu návrhu vycházela. Komise je se spoluprací se skupinou ERG spokojena, ovšem upozorňuje na některé její nedostatky. Jedním z nich je například to, že společné přístupy skupiny jsou založeny na konsensu, a proto je jejich vypracovávání složité. Nový úřad by proto měl posílit pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů tím, že by převzal funkce ERG a ty by byly pevně a průhledně zakotveny v právu EU.

3.2 Hlavní úkoly nově vzniklého nezávislého subjektu

Úřad by měl několik základních úkolů. Tím hlavním by mělo být zajištění rámce pro spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů. Jednou z pravomocí, které by měl úřad k plnění tohoto úkolu využívat, by měla být možnost urovnávat přeshraniční spory mezi vnitrostátními regulačními orgány. Dále by měl mít k dispozici postupy spolupráce mezi regulačními orgány. Z návrhu pro EECMA také vyplývá zadání vykonávat regulační dozor nad vymezením a analýzou trhů a nad prováděním nápravných opatření. Pokud jde o regulaci trhu, měl by Úřad – vzhledem ke Komisi – získat poradní úlohu. Měl by také poskytnout účinný a přiměřený mechanismus umožňující reagovat na růst nadnárodních trhů, jenž je se stoupající mobilitou stále aktuálnější.

Měla by být urychlena a zefektivněna politika radiového spektra. Komise toho hodlá dosáhnout povinností úřadu zpracovávat průběžné analýzy a podávat o nich zprávy. Úřad by také měl vést rejstřík o využívání spektra v celé EU.

Dalším důležitým bodem návrhu je pověření EECMA správou a rozvojem evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS). Tento prostor by měl obsahovat čísla s jednotným předčíslím pro celou EU (3883), které by bylo přidělováno organizacím, jež chtějí vytvořit celounijní telefonická centra.

3.3 Organizace úřadu EECMA

Úřad by měl být odpovědný Evropskému parlamentu, jemuž by měl pravidelně podávat zprávy o své činnosti. Roční rozpočet úřadu by neměl přesáhnout 27 mil. €. Organizační strukturu by mělo tvořit šest orgánů: správní rada, rada regulačních orgánů, ředitel, hlavní úředník pro bezpečnost sítí, stálá skupina zastoupených zájmů a odvolací senát.

Správní rada by měla být odpovědná za jmenování ředitele a hlavního úředníka pro bezpečnost sítí a přijímání ročního pracovního programu a rozpočtu. Rada regulačních orgánů by měla být tvořena jedním členem z každého členského státu (vedoucím vnitrostátního regulačního orgánu). Členem této rady by měl být i ředitel úřadu.

Ředitel by měl být plně odpovědný za plnění úkolu úřadu. Zároveň by měl sestavovat rozpočet, připravovat návrhy pracovního programu a starat se o personální otázky.

4. Stav legislativního procesu

Návrh nařízení Komise představila spolu s ostatními texty tzv. telekomunikačního balíku 13. listopadu 2007. Ve stejný den byl předán Radě a Evropskému parlamentu.

Rada návrh do svého programu zařadila dosud dvakrát. První z těchto zasedání se uskutečnilo ve dnech 29.-30. listopadu 2007 a 3. prosince, druhé pak 12. června 2008. Další zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku je na programu 27. listopadu 2008.

Na půdě Parlamentu dosud došlo pouze k určení jednotlivých zpravodajů (Pilar del Castillo Vera, Španělsko, EPP-ED v ITRE; Jutta Haug, Německo, PES v BUDG; Umberto Guidoni, Itálie, GUE/NGL v CONT; Bernhard Rapkay, Německo, PES v ECON; Edit Herczog, Maďarsko, PES v IMCO; Gyula Hegyi, Maďarsko, PES v CULT; Sharon Bowles, Velká Británie, ALDE v JURI a Alexander Alvaro, Německo, ALDE v LIBE). V Parlamentu zatím nebylo završeno první čtení. Návrh se má na programu plenárního zasedání objevit 2. září 2008, kdy by mělo dojít k projednání zprávy odpovědné zpravodajky del Castillo Vera, která její návrh předložila již 17. dubna 2008. Hlasování o návrhu by mohlo proběhnout na následujícím zasedání Parlamentu, jež proběhne ve dnech 22.-25. září 2008.

5. Očekávaný vývoj

Pokud bude návrh plénem Evropského parlamentu přijat, tak se podle pravidel procedury spolurozhodování stane text předmětem jednání v Radě. Komise vyjádřila názor, že celý telekomunikační balík by měl vstoupit v platnost před koncem roku 2009. Dá se však očekávat, že legislativní proces bude zpomalen. Telekomunikační balík je jako celek pro řadu aktérů velmi kontroverzní a předpokládají se poměrně ostré spory. Očekávaná doba přijetí je tedy spíše orientační.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU