Společná pravidla pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy

14.07.2008
Euroskop

Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy. Cílem návrhu je sjednotit, zpřesnit a doplnit stávající legislativní akty upravující tuto oblast. Návrh byl po úpravách schválen Evropským parlamentem v prvním čtení, nyní je projednáván v Radě.

Návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (KOM(2007)264 v konečném znění)

Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy. Cílem návrhu nařízení je sjednotit, zpřesnit a doplnit stávající legislativní akty upravující tuto oblast. Návrh byl po úpravách schválen Evropským parlamentem v prvním čtení, nyní je projednáván v Radě.

1. Legislativní pozadí

Současná legislativa v oblasti silniční přepravy osob spočívá na několika pilířích, které mají být nově navrhovaným legislativním rámcem sjednoceny v jeden závazný dokument.

Prvním z dokumentů je směrnice č. 96/26 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy.

Dalším dokumentem je nařízení č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy. Podle tohoto nařízení musejí dopravci provozující přeshraniční linkovou přepravu osob žádat o povolení této přepravy skrze národní úřad všechny tranzitní země nacházející se na trase přepravy. Komise v odůvodnění nové legislativy uvádí, že i podle dopravců samotných tato pravidla představovala omezení pro vstup nových firem na trh, nehledě na zbytečné správní průtahy.

Nařízení č. 12/98 pak stanovuje podmínky, za nichž může cizozemský dopravce provozovat vnitrostátní přepravu cestujících uvnitř členského státu. Na základě tohoto nařízení se dopravcům uděluje licence Společenství za splnění určitých podmínek, mimo jiné zřízení pobočky firmy v jednom z členských států či schopnost platby (schopnost dostát finančním závazkům).

2. Formální struktura legislativního návrhu

V úvodní části dokumentu jsou obsaženy odůvodnění potřebnosti a analýza následků, stejně jako analýza souladu návrhu s principy subsidiarity a proporcionality. Jsou zde stručně analyzovány dosavadní legislativní akty v dané oblasti a nutnost jejich přepracování a syntézy.

Z formálního hlediska je návrh nařízení plný „škrtů, jež především odstraňují odkazy na články jiných dokumentů. Tento krok je dán snahou vytvořit nový legislativní rámec. Z bývalých článků jednotlivých legislativních aktů jsou dále odstraňována jednotlivá slova či nepřesné formulace – a jsou nahrazovány novými zpřesňujícími výrazy. To vše je názorně graficky demonstrováno.

Dokument obsahuje 61 stran, osm kapitol. Na konci jsou dvě přílohy; příloha II obsahuje tabulku zachycující přečíslování stávajících dokumentů.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy obsahuje především následující body:

1. Jedná se o nový rámec společných pravidel pro přístup na trh hromadné přepravy osob.

2. Definice pojmu kabotáž – vnitrostátní hromadná doprava vykonávaná v členském státě, který není sídelním státem dopravní firmy.

3. Vstupem navrhovaného nařízení v platnost se automaticky zruší nařízení č. 684/92 a 12/98.

4. Obsahové změny v návrhu učiněné Evropským parlamentem v prvním čtení: Evropský parlament v rámci prvního čtení do návrhu zapracoval ustanovení, na jehož základě by měly všechny autobusové spoje mezi 22:00 a 6:00 disponovat posádkou dvou střídajících se řidičů. Řidič provozující mezinárodní příležitostnou dopravní službu definovanou v nařízení č. 648/92 ve znění nařízení č. 11/98 by měl na základě změn učiněných Evropským parlamentem moci odložit týdenní dobu odpočinku až o dvanáct po sobě jdoucích dní (následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku).

4. Stav legislativního procesu

Po přijetí návrhu nařízení 23. května 2007 jej Komise v rámci procedury spolurozhodování předala Evropskému parlamentu a Radě. V září 2007 vydal své stanovisko Hospodářský a sociální výbor a návrhem se začaly zabývat jak Rada, tak Evropský parlament. Po projednání ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (zpravodaj Mathieu Grosch) byl návrh Komise přijat spolu s pozměňovacími návrhy plénem Evropského parlamentu v rámci prvního čtení (5. června 2008). Z přítomných českých europoslanců hlasovalo proti návrhu pouze šest zástupců zvolených za KSČM, nikdo se nezdržel.

V současné době se návrhem zabývá Rada, jejíž první zasedání v otázce daného návrhu nařízení proběhlo již v dubnu 2008. Na začátku června 2008 (na svém druhém zasedání týkajícím se dané problematiky) Rada dospěla k předběžné politické dohodě.

5. Očekávaný vývoj

V důsledku existence zmíněné politické dohody v Radě lze předpokládat, že Rada Parlamentem přepracovaný návrh přijme. V takovém případě vstoupí nařízení v platnost 1. ledna 2009.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

11. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám jedenácté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 km běh přátelství ve dvojici 🏃‍♂️🏃‍♀️ startuje už zítra! Registrace jsou stále otevřené, tak nezmeškejte šanci být součástí této skvělé akce na začátku českého předsednictví EU.

Více: bit.ly/3IippzX

------

5k friendship run in pairs 🏃‍♂️🏃‍♀️ starts tomorrow! Registration is still open, so don't miss your chance to be a part of this amazing event at the beginning of the Czech EU Presidency.

More: bit.ly/3yvXUzo
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.