Nařízení zřizující Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů

08.07.2008
Euroskop

19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh nařízení, na jehož základě by vznikla agentura, která by na evropské úrovni doplňovala regulační úkoly, jež na vnitrostátní úrovni provádějí vnitrostátní regulační orgány.

Návrh nařízení zřizujícího Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (KOM(2007)530 v konečném znění)

19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh nařízení, na jehož základě by vznikla agentura, která by na evropské úrovni doplňovala regulační úkoly, jež na vnitrostátní úrovni provádějí vnitrostátní regulační orgány.

1. Legislativní pozadí

Snaha EU o liberalizaci trhu s elektřinou a plynem trvá již deset let. V červnu 2003 vstoupily v platnost normy, které platí doposud. Komise se zaměřila na pravidelné sledování jejich fungování. Zároveň uspořádala florentské Elektroenergetické a madridské Plynárenské fórum, kde se pravidelně scházeli zástupci ministerstev, vnitrostátních regulačních orgánů, Komise, provozovatelů přenosových a přepravních soustav, dodavatelů, obchodníků, spotřebitelů, odborů, uživatelů sítí a energetických burz.

8. března 2006 Komise představila zelenou knihu „Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii (KOM(2006)105). Ta vycházela z podnětu Evropské rady, která na konci roku 2005 vyzvala Komisi k vypracování nové podoby evropské energetické politiky. Dne 10. ledna 2007 pak Komise, po podrobném energetickém šetření a veřejných konzultacích, přijala závěrečnou zprávu, která obsahovala i soubor opatření, která by měla vést k nové energetické politice. Ve stejný den Komise vydala sdělení „Energetická politika pro Evropu (KOM(2007)1), kde byla Komisí zdůrazněna potřeba dokončení procesu liberalizace vnitřního trhu s elektrickou energií a plynem.

Na zasedání Evropské rady na jaře 2007 bylo rozhodnuto o pověření Komise k navržení dalších možných opatření. Mezi mnoha požadovanými cíli bylo například účinné oddělení dodavatelských a výrobních činností od provozování sítě a vytvoření nezávislého mechanismu pro spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů.

10. července 2007 vyjádřil Evropský parlament ve svém usnesení společné energetické politice podporu. Vyjádřil však také názor, že mezi trhem s elektřinou na jedné straně a zemním plynem na straně druhé jsou rozdíly, které musejí být při vytváření společné politiky vzaty v potaz.

Předložený legislativní návrh je předmětem tzv. spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice. Na straně Komise je za návrh odpovědné Generální ředitelství (DG) pro energetiku a dopravu, na straně Rady její formace pro dopravu, telekomunikace a energetiku a v případě Evropského parlamentu jde o Výbor pro průmysl, výzkum a energetika (ITRE). O stanovisko byly v Parlamentu požádány i Výbor pro hospodářství a měnu (ECON), Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO),Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), Výbor pro rozpočet (BUDG) a Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT).

2. Formální struktura legislativního návrhu

Dokument se skládá ze dvou hlavních částí a jedné přílohy. V úvodu jsou popsány především náležitosti související se samostatným aktem, tedy legislativní pozadí návrhu, důvody vedoucí k liberalizaci energetických trhů a zřízení agentury apod. Druhou částí dokumentu je samotný návrh nařízení, jenž sestává z 31 článků. Přílohou je finanční výkaz, jenž se zabývá rozpočtovými aspekty vzniku agentury.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Nařízení by mělo zřídit Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Jako součást třetího liberalizačního balíku by agentura měla na evropské úrovni doplňovat vnitrostátní regulační orgány, poskytovat rámec pro spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů a regulační dohled nad spoluprací mezi provozovateli přenosových a přepravních soustav.

Agentura by měla získat i individuální rozhodovací pravomoci; mělo by jí být svěřeno rozhodování ve věcech žádostí o výjimky týkající se infrastrukturního majetku evropského významu a také pravomoc rozhodovat o regulačním režimu platném na území více než jednoho členského státu. Ve vztahu ke Komisi by agentura měla plnit úlohu obecného poradenství.

Vrcholným orgánem agentury by měla být správní rada odpovědná za veškeré administrativní a rozpočtové záležitosti. Pro zajištění nestrannosti by měla být zřízena také rada regulačních orgánů, která by měla odpovídat za regulační opatření. Výběr osob na pozici ředitele agentury by měla provádět Komise. Ředitel by poté měl být jmenován správní radou. Měl by být osobou, která bude agenturu zastupovat navenek.

V dokumentu se objevuje i odhad celkových ročních nákladů na chod agentury, jenž se pohybuje ve výši 6-7 mil. €.

4. Stav legislativního procesu

Návrh byl Komisí představen v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku 19. září 2007. O dva dny později (21. září 2007) byl předán Radě a Evropskému parlamentu. V Radě se dostal na program jednání již třikrát, a to 3. prosince 2007, 28. února 2008 a 6. června 2008. V rámci pověřených výborů Evropského parlamentu byli k návrhům určeni zpravodajové (Giles Chichester, Velká Británie, EPP-ED v ITRE, Alain Lipietz, Francie, Verts/ALE v ECON, Gabriela Creţu, Rumunsko, PES v IMCO a Jutta Haug, Německo, PES v BUDG).

18. června 2008 proběhlo na půdě Evropského parlamentu první čtení. Návrh byl přijat s pozměňovacími návrhy (580 poslanců pro, 40 proti a 48 se zdrželo), které vyplynuly ze zprávy Výboru pro průmysl, výzkum a energetika (ITRE), stanoviska Výboru pro hospodářství a měnu (ECON), Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Výboru pro rozpočet (BUDG).

Parlament pozměňovacími návrhy přidal agentuře významné rozhodovací pravomoci. Zároveň jí svěřil větší regulační a finanční nezávislost. Změnu zaznamenala též plánovaná struktura vedení agentury a samotný výběr osob do tohoto vedení.

5. Očekávaný vývoj

Pozměňovací návrhy schválené plénem Evropského parlamentu byly již oficiálně předány Radě. Ta se nyní musí k dokumentu vyjádřit. Francouzské předsednictví připravilo jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku na 10. října 2008. Případné další jednání by mohlo proběhnout 8. prosince 2008. Rada může návrh buď bez výhrad přijmout, nebo vyjádřit společný postoj a vrátit jej zpět Evropskému parlamentu.

Předpokládá se, že po schválení návrhu budou mít jednotlivé členské státy 18 měsíců na jeho implementaci.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.