Emisní standardy u nových osobních automobilů

17.06.2008
Euroskop

19. prosince 2007 Komise přijala návrh nařízení stanovujícího emisní standardy o nových osobních automobilů. Podle tohoto dokumentu nemají od roku 2012 průměrné emise CO2 u nově vyrobených automobilů překračovat hranici 120 g/km. Návrh byl v rámci procedury spolurozhodování předán Radě a Evropskému parlamentu, kde je nyní projednáván.

Návrh nařízení stanovujícího emisní standardy u nových osobních automobilů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (KOM(2007)856 v konečném znění)

19. prosince 2007 Komise přijala návrh nařízení stanovujícího emisní standardy u nových osobních automobilů. Podle tohoto dokumentu nemají od roku 2012 průměrné emise CO2 u nově vyrobených automobilů překračovat hranici 120 g/km. Jedná se o značně kontroverzní návrh narážející na odpor především zemí s automobilovým průmyslem zaměřeným na výrobu velkých osobních aut. Návrh byl v rámci procedury spolurozhodování (podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice) předán Radě a Evropskému parlamentu, kde je nyní projednáván.

1. Legislativní pozadí

Již v roce 1995 přijala Komise strategii Společenství na snižování emisí CO2 z automobilů, přičemž strategie byla založena na dobrovolných závazcích automobilového průmyslu snížit emise. V letech 1998-1999 přijaly Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) a Japonská asociace výrobců automobilů (JAMA) závazky snížit průměrné emise na 140 g CO2/km do roku 2008, resp. 2009. Komise označila daný pokrok za příliš pomalý, neboť za stávajícího stavu nemůže vést ke konečným hodnotám 120 g CO2/km v roce 2012. Ve svém odůvodnění dále uvádí, že zatímco EU jako celek snížila své emise skleníkových plynů v období 1990-2004 o přibližně 5 % a emise v odvětvích, která nesouvisejí s dopravou, klesají, emise CO2 ze silniční dopravy se zvýšily o 26 %. Se stanovením legislativního rámce vyjádřily v průběhu roku 2007 souhlas Rada i Evropský parlament, které Komisi k takovému kroku přímo vyzvaly.

2. Formální struktura legislativního návrhu

Návrh nařízení byl Komisí přijat 19. prosince 2007. Dokument se skládá ze dvou hlavních částí. V úvodu jsou popsány především náležitosti související se samotným aktem, tedy legislativní pozadí návrhu, důvody vedoucí k regulaci, posouzení celkových dopadů a soulad se zásadami proporcionality a především subsidiarity, kde Komise odůvodňuje nutnost regulace dané problematiky na úrovni Společenství. Druhou část dokumentu tvoří samotný návrh nařízení (15 článků a přílohy).

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

1. Nařízení má zajistit, aby automobilky od začátku roku 2012 nepřekračovaly u nově vyráběných osobních automobilů emisní limit ve výši 120 g CO2/km. Hranice přitom není stanovena pro jednotlivé automobily, nýbrž pro emisní průměr celého vozového parku automobilky. Přesněji řečeno, podle legislativního návrhu má být výrobci dosaženo limitu 130 g CO2/km; dalšího snížení (o 10 g CO2/km) by pak mělo být dosaženo jinými technickými zlepšeními (pneumatiky, klimatizace atd.) a zvýšeným používáním biopaliv.

2. Komise dále navrhuje, aby od roku 2012 výrobci automobilů překračující dané limity platili poplatky, jejichž výši přesně stanovuje. Základní sazba by měla být za rok 2012 20 €, za rok 2013 35 €, za rok 2014 60 € a od roku 2015 90 €. Konečný poplatek by měl být vyjádřen základní sazbou krát počet překročených emisí krát počet nově vyrobených automobilů. Vybrané poplatky by měly být příjmem rozpočtu Evropské unie.

3. Komise ve svém návrhu počítá se speciální výjimkou pro nezávislé výrobce malých sérií. Jedná se o automobilky, u nichž počet registrovaných vozů v Evropské unii nepřekročí 10 000.

4. Stav legislativního procesu

Po projednání v Komisi byl návrh nařízení předán na konci roku 2007 v rámci procedury spolurozhodování Evropskému parlamentu a Radě. Jelikož se jedná o velmi kontroverzní problematiku s výraznými zájmy některých zemí s velkým objemem automobilového průmyslu (např. Německo, Švédsko), čeká se dlouhé projednávání.

Návrh byl projednáván již na dvou zasedáních Rady ministrů pro životní prostředí. Po posledním projednávání v Radě vyšlo najevo, že proti sobě stojí dva jasně vymezené tábory; obhájci návrhu jsou v tomto případě země vyrábějící menší vozy (mj. Francie, Itálie, Rumunsko). Hlavní jednání jsou nicméně v současnosti vedena bilaterálně – mezi Francií a Německem.

Jiná problematická diskuse je v Radě vedena nad otázkou, zda mají být automobily posuzovány podle váhy, jak to navrhuje Komise, nebo podle stopy (rozchod kol vynásobený rozvorem náprav), což je pozice zastávaná kupř. Itálií, Řeckem a Rumunskem.

Návrh je současně projednáván v Evropském parlamentu odpovědným Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (zpravodaj Guido Sacconi, Itálie, PES). Z návrhu Sacconiho zprávy vyplývá, že Parlament návrh Komise vítá, nesouhlasí s ní však, pokud jde kritérium hmotnosti vozidel; preferuje kritérium stopy tak, aby z návrhu nebyla vyňata velmi těžká vozidla. Stejně tak se ve zprávě navrhuje, aby vybrané poplatky za překročení emisních limitů nebyly pouhými příjmy Společenství, nýbrž aby byly využity k intenzivnější výzkumné činnosti a vývoji inovativních technologií. Návrh zprávy jde nad rámec předložené verze Komise i tím, že navrhuje do dokumentu explicitně včlenit ustanovení, podle kterého by od 1. ledna 2020 neměla průměrná úroveň emisí u nového vozového parku překračovat 95 g CO2/km.

5. Očekávaný vývoj

Schválení Sacconiho zprávy ve Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu je naplánováno na první polovinu září (9. září 2008), následovat bude první čtení v plénu Evropského parlamentu. Po schválení předlohy či pozměňovacích návrhů bude návrh oficiálně předán k vyjádření Radě, která jej buď bez výhrad schválí, nebo přijme společný postoj (tj. pozměňovací návrhy) a vrátí text Evropskému parlamentu.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

11. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám jedenácté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 km běh přátelství ve dvojici 🏃‍♂️🏃‍♀️ startuje už zítra! Registrace jsou stále otevřené, tak nezmeškejte šanci být součástí této skvělé akce na začátku českého předsednictví EU.

Více: bit.ly/3IippzX

------

5k friendship run in pairs 🏃‍♂️🏃‍♀️ starts tomorrow! Registration is still open, so don't miss your chance to be a part of this amazing event at the beginning of the Czech EU Presidency.

More: bit.ly/3yvXUzo
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.