Konečný rozpočtový „balíček“ pro Českou republiku

01.06.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Konečný rozpočtový „balíček“ pro Českou republiku

Zemědělství (pouze otázky, u nichž je EU ochotna jít za rámec Společné politiky)

Otázka Výsledky závěrečných jednání
Přímé platby Postupné zavádění přímých plateb EU zemědělcům: 25 % v r. 2004, 30 % v r. 2005 a 35 % v r. 2006.
Doplnění V letech 2004-2006 má Česká republika možnost doplňovat přímé platby od EU, a to:

  • buď na 45 % úrovně v EU v roce 2004, 50 % v r. 2005 a 55 % v r. 2006; od r. 2007 pak může Česká republika doplňovat přímé platby od EU o 20 procentních bodů nad příslušnou zaváděcí úroveň platnou pro daný rok. Pokud však jde o plodiny na orné půdě, může ČR v letech 2004-2006 provádět doplnění až na 50 % úrovně EU. Pokud jde o bramborový škrob, může Česká republika po celou dobu postupného zavádění přímých plateb provádět doplnění až na 100 % úrovně EU; nebo na celkovou úroveň přímé podpory, na niž by zemědělci v ČR měli nárok podle jednotlivých plodin před přistoupením (2003) podle podobného vlastního (národního) systému s navýšením o 10 procentních bodů;
  • nebo na celkovou úroveň přímé podpory, na niž by zemědělci v v ČR měli nárok podle jednotlivých plodin před přistoupením (2003) podle podobného vlastního (národního) systému s navýšením o 10 procentních bodů;

v žádném případě však nelze překročit 100 % úrovně přímých plateb, které budou v nynějších 15 členských státech EU.

V letech 2004-2006 se doplňování na 40 % úrovně, jaká bude v nynějších 15 členských státech EU, může zčásti financovat z prostředků na rozvoj venkova (z garanční části EAGGF – Evropského zemědělského garančního a podpůrného fondu), a to za těchto podmínek:

  • na doplnění lze použít maximálně 20 % přídělů na závazky, které jsou v této obálce dispozici na každý jednotlivý rok 2004, 2005 a 2006, případně 25 % v r. 2004, 20 % v r. 2005 a 15 % v r. 2006. Jakékoli další doplňování se už musí financovat z národního rozpočtu;
  • uplatní se příslušná maximální sazba spolufinancování ze strany EU (80 % v regionech spadajících pod cíl 1).
Bramborový škrob 33.660 t
Referenční výnos 4,20 t/ha
Kvóta na mléko Základní kvóta: 2.682.143 t
Restrukturalizační rezerva 2006 ve výši 55.788 t,
Celková kvóta: 2.737.931 t.
Prémie na krávy bez tržní produkce mléka 90.300.
Zvláštní prémie na výrobu hovězího masa 244.349 kusů
Jatečná prémie 483.382 kusů dospělého skotu a 27.380 telat.
Přírodní vlákna 1923 t dlouhá vlákna a 2866 t krátká vlákna.
Sušená krmiva 27.942 t
Prahové hodnoty pro ovoce a zeleninu 12.000 t na rajčata.
1287 t na broskve.
11 t na hrušky.
Prémie pro ovce 66.733.
Dodatečná platba na ovce 71.000 euro.
Vinařské zóny ČR je rozdělena do dvou vinařských zón – Čechy patří do zóny A a Morava do zóny B s tím, že je udělena výjimka z povinnosti destilovat vedlejší produkty vznikající při výrobě vína.
Práva na výsadbu vinic Získání práva na novou výsadbu vinic ve výši 2% z výměry vinic v ČR k 1. květnu 2004 a práva na opětovnou výsadbu vinic v rámci lhůt stanovených podle acquis.
Geografické určení výrobků Názvy Budějovické pivo a Českobudějovické pivo se uznávají za geografická označení. Tím však v rozšířené EU nejsou dotčena stávající práva spojená s ochrannou známkou ani další práva.
Rozvoj venkova Dodatečné prostředky ve výši 100 milionů € na léta 2004-2006

Rozpočtové otázky

Otázka Výsledky závěrečných jednání
Zálohy Nabídka rozdělení celkem 16 % na 10 % pro rok 2004 a 6 % pro rok 2005, pokud jde o strukturální fondy.
Reálné platby Snížení z:
– 3 % na 2 % na rok 2004, pokud jde o strukturální fondy a Fond soudržnosti;
– 35 % na 23,3 % na rok 2004, pokud jde o rozvoj venkova.
Prostředky na schengenský systém Česká republika nebude mít k dispozici žádné prostředky na Schengenský systém.
Předvstupní pomoc 181 milionů €
Zvláštní možnost čerpání prostředků na peněžní toky – celkem 1 mld. € Paušální částka 175 milionů € v roce 2004
Zvláštní možnost čerpání prostředků na peněžní toky ve výši 100 milionů eur na rok 2005/2006 (přesun dlouhodobých přídělů na závazky ze strukturálních fondů)
Paušální rozpočtová kompenzace 300 milionů € v letech 2004 – 2006 v rámci paušální rozpočtové kompenzace, dalších 30 milionů € místo prostředků na schengenský systém, a konečně dalších 155 milionů € jako další jednorázová (paušální) částka. Na rok 2005/2006 je určena celková částka ve výši 83,1 milionů eur.

Ostatní

Otázka Výsledky závěrečných jednání
Nákup půdy Tříleté ochranné opatření (navíc k 7-letému přechodnému období). Opatření řízené podle COM je zdůvodněno závažnými poruchami na trhu půdy.
Doprava EU prosadila svou pozici
Instituce 2 další členové Evropského parlamentu (znamená to, že v příštím Evropském parlamentu bude ČR mít další 3 poslance).
Daně Snížená spotřební daň do úrovně 50 litrů alkoholu na 1 domácnost.

Odhadovaná čistá pozice ČR po vstupu do EU

ceny 1999 2004 2005 2006 2004-2006
Kurz 31 Kc/€ mil € mld Kč mil € mld Kč mil € mld Kč mil € mld Kč
předvstupní pomoc 181

5 625

153 4 750 98 3 028 432 13 403
zemědělství 100

3 102

392 12 167 483 14 959 975 30 228
strukturální operace 169 5 224 355 11 014 427 13 223 950 29 461
vnitřní politiky 44 1 364 76 2 348 102 3 171 222 6 883
dodatecné výdaje 7 219 9 280 9 272 25 771
kompenzace 300 9 304 270 8 355 177 5 476 747 23 136
celkové příjmy 801 24 838 1 255 38 914 1 294 40 129 3 351 103 881
tradiční vlastní zdroje -66 -2 048 -105 -3 261 -105 -3 261 -276 -8 570
zdroj DPH -74 -2 300 -116 -3 601 -119 -3 679 -309 -9 579
zdroj HNP -426 -13 217 -653 -20 251 -670 -20 777 -1 750 -54 246
rabat VB -56 -1 750 -88 -2 725 -93 -2 896 -238 -7 371
celkové odvody -623 -19 315 -963 -29 838 -988 -30 613 -2 573 -79 766
Čistá pozice 178 5 522 293 9 076 307 9 516 778 24 115

Finanční rámec pro rozšíření 2004-2006

Indikativní příděly na závazky (závazné přísliby) a na Platby – přistoupení 1. 5. 2004; vyjednaný balíček z 10. prosince, v milionech €, v cenách z roku 1999, Česká republika

Příděly na závazky 2004 2005 2006 2004-2006
1. Zemědělství.
1a – Společná zemědělská politika
Tržní opatření

45,0

109,0

111,0

265,1

Přímé platby

0,0

168,9

204,5

373,4

1a celkem

45,0

277,9

315,5

638,4

1b – Rozvoj venkova

147,9

161,6

172,0

481,5

Kapitola 1 celkem

193,0

439,6

487,5

1.120,0

2. Strukturální opatření po doplnění
Strukturální fond

396,3

531,5

663,4

1.591,2

Fond soudržnosti

286,2

235,6

314,5

836,3

Sjednocení Kypru
Kapitola 2 celkem

682,5

767,1

977,9

2.427,5

3. Vnitřní politika
Stávající politika

122,2

127,2

132,2

381,7

Jaderná bezpečnost
Budování institucí

19,6

11,8

5,9

37,2

Schengen

0,0

0,0

0,0

0,0

Kapitola 3 celkem

141,8

139,0

138,1

418,9

mezisoučet

1.017,3

1.345,6

1.603,5

3.966,4

Paušální částka na peněžní toky

174,7

0,0

0,0

174,7

Rozpočtové kompenzace

125,4

178,0

85,1

388,5

Celkové příděly na závazky

1.317,4

1.523,6

1.688,6

4.529,6

Příděly na platby 2004 2005 2006 2004-2006
1. Zemědělství.
1a – Společná zemědělská politika
Tržní opatření

45,0

109,0

111,0

265,1

Přímé platby

0,0

168,9

204,5

373,4

1a celkem

45,0

277,9

315,5

638,4

1b – Rozvoj venkova

55,0

114,6

167,1

336,6

Kapitola 1 celkem

100,1

392,5

482,5

975,1

2. Strukturální opatření po doplnění
Strukturální fond

173,7

308,7

328,7

811,1

Fond soudržnosti

5,7

66,0

118,5

190,2

Sjednocení Kypru
Kapitola 2 celkem

179,4

374,7

447,2

1.001,3

3. Vnitřní politika
Stávající politika

44,0

75,8

102,3

222,0

Jaderná bezpečnost
Budování institucí

7,1

9,0

8,8

24,9

Schengen

0,0

0,0

0,0

0,0

Kapitola 3 celkem

51,0

84,8

111,0

246,9

mezisoučet

330,5

852,0

1.040,8

2.223,3

Paušální částka na peněžní toky

174,7

0,0

0,0

174,7

Rozpočtové kompenzace

125,4

178,0

85,1

388,5

Příděly na platby celkem

630,7

1.029,9

1.125,9

2.786,5

Aktuální stav k 20.2.2004
Zdroj:
Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo financí

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.