Kapitola 3: Volný pohyb služeb

29.05.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 3: Volný pohyb služeb

Další zásadou Jednotného vnitřního trhu je volný pohyb služeb. Její obecná právní úprava je obsažena ve Smlouvě o založení Evropského společenství. Speciální úprava probíhá na základě konkrétních harmonizačních směrnic, které jsou členské země povinny promítnout do svého národního zákonodárství. Sladění české legislativy s legislativou EU umožní českým občanům a subjektům bez jakéhokoliv omezení služby poskytovat resp. nakupovat. Společně cílená jednotná strategie umožní nabízené služby výrazně zkvalitnit a rozšířit.

Tato kapitola zahrnuje velmi široký rozsah typů služeb. Spadají sem bankovní služby, pojiš?ovací služby, investiční služby a trh cenných papírů, služby informační společnosti, účetnictví bank a pojiš?oven, problematika svobody podnikání a poskytování služeb a ochrana osobních údajů.

V oblasti bankovnictví se Česká republika zavázala zapojit do jednotného trhu bankovních služeb od okamžiku vstupu do EU v souladu s evropskými bankovními směrnicemi. V této oblasti došlo především díky přijetí novely zákona o bankách k plné harmonizaci právního řádu ČR s aktuálním právem EU a k vysoké míře souladu s ostatními mezinárodními standardy. Jmenujme alespoň některé pilíře této oblasti, mezi něž patří posílení bankovního dozoru a jeho spolupráce s podobnými orgány jiných států, zakotvení principu jednotné licence, spotřebitelům vstřícnější změny v systému pojištění vkladů, zavedení účinných postupů pro vyřizování stížností klientů, atd.

S oblastí bankovnictví je úzce spjata problematika ochrany osobních údajů, kde přijetí zákona o ochraně osobních údajů zajistí kromě harmonizace s právem EU především výrazné posílení ochrany osobních dat.

Pod oblast volného pohybu služeb spadá i problematika účetnictví bank a pojiš?oven. Tato oblast je rovněž plně harmonizována, spadá pod zákon o účetnictví. Principy a metodické postupy v této oblasti plně respektují mezinárodní účetní standardy. Harmonizace s legislativou EU v této oblasti nevyžaduje žádné organizační nebo institucionální změny.

Pro sektor pojiš?ovnictví jsou v souvislosti se vstupem očekávány zásadní změny. Příslušné novely zákonů či nové zákony budou řešit problematiku všech typů pojištění, a? se jedná o životní a neživotní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo penzijní připojištění. Změny se rovněž dotknou pojiš?ovacích zprostředkovatelů i likvidátorů pojistných událostí. Nový zákon o pojiš?ovnictví pokryje všechny tři generace směrnic EU o životním a neživotním pojištění, zdokonalí dohled nad pojiš?ovacím trhem, kde bude kladen důraz především na dozor na solventnost pojiš?oven, který je praktikován v EU.

V oblasti investičních služeb a trhu cenných papírů se v rámci harmonizace s právem EU očekává stanovení pevných podmínek pro podnikání na kapitálovém trhu a rozšíření možností pro kolektivní investování za účelem zvýšení efektivity a průhlednosti celého kapitálového trhu. Stejně jako v oblasti bankovnictví a pojiš?ovnictví i zde bude zavedena jednotná licence. Výrazně posílena byla pravomoc a rozšířeny kompetence dozorového orgánu nad kapitálovým trhem – Komise pro cenné papíry.

V oblasti nazvané „služby informační společnosti“ se očekává především zdokonalení elektronického obchodování, zavedení elektronického podpisu a jeho použití v praxi za účelem usnadnění volného pohybu služeb v rámci EU.

Pro oblast svobody usazování a poskytování služeb je stěžejní novela živnostenského zákona, která upravuje podmínky živnostenského podnikání v souladu s právem EU. S tím souvisí i zavedení systému vzájemného uznávání profesních kvalifikací, což po vstupu ČR do EU usnadní pohyb pracovních sil mezi jednotlivými členskými zeměmi s významným dopadem pro sektor služeb obecně.

Shrnutí

  • velmi rozsáhlá kapitola, která zajiš?uje harmonizaci s právem ES v oblastech, jako je bankovnictví, pojiš?ovnictví, investiční služby a trh s cennými papíry, ochrana osobních údajů a informační společnost
  • převzetí acquis bude mít zásadní vliv na řádné fungování výše uvedených činností, zajistí lepší ochranu všem subjektům na trhu a zlepší pro podnikatelské, ale i nepodnikatelské subjekty možnosti, jak využívat výhody, které jim dává společný evropský trh.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU