Kapitola 4: Volný pohyb kapitálu

27.05.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 4: Volný pohyb kapitálu

Kapitola nazvaná Volný pohyb kapitálu zahrnuje především oblasti liberalizace volného pohybu kapitálu, platební systémy a boj proti praní špinavých peněz.

Česká republika přijala už v uplynulých letech v souvislosti se závazky OECD řadu opatření pro liberalizaci pohybu kapitálu, čímž byly vytvořeny předpoklady pro vstup do Evropské unie. Od roku 1995, kdy vstoupila v platnost Evropská dohoda, je liberalizován oboustranný pohyb přímých investic. V této době byl devizovým zákonem liberalizován kapitálový účet České republiky a současně bylo umožněno, aby např. tuzemci mohli přijímat úvěrů ze zahraničí. V roce 1999 byly liberalizovány pohyby na kapitálovém účtu platební bilance. Od roku 2001 je uvolněna možnost zakládání bankovních účtů v zahraničí. Tímto se Česká republika značně přiblížila ke standardům EU při zapojování do jejího jednotného trhu a všechny překážky volného pohybu kapitálu byly až na některá dílčích omezení (viz přechodná období) zrušeny.

V souvislosti s volným pohybem kapitálu je také nutno konstatovat, že za účelem zvýšení konkurence na trhu byly liberalizovány přímé investice do oblasti telekomunikací a rovněž dojde k liberalizaci přímých zahraničních investic do letecké dopravy. Zvýšením konkurence by mělo dojít k zlepšení služeb a v některých případech i snížení cenové hladiny.

Další oblastí týkající se kapitoly Volného pohybu kapitálu je problematika platebních systémů a vypořádání obchodů s cennými papíry. Konkrétně se jedná o implementace směrnic o přeshraničním platebním styku, o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a zohlednění doporučení o elektronických platebním prostředcích v rámci ochrany spotřebitele. Tato oblast byla harmonizována především zákonem o platebním styku. Pro uživatele bankovních služeb došlo ke zrychlení bankovních převodů, zlepšuje se rovněž bezpečnost při užívání platebních karet.

Důležitou součástí této kapitoly je boj proti praní špinavých peněz, nyní aktuální také v souvislosti s bojem proti terorismu. Jedním z opatření v rámci tohoto boje je zrušení anonymních vkladů, tzv. vkladních knížek na doručitele. Přímou spoluprací všech příslušných orgánů nejen v ČR , ale i v členských státech EU, se posiluje snaha proti praní špinavých peněz razantněji postupovat.

Přechodná období

České republice se v této kapitole podařilo vyjednat dvě přechodná období, která by měla napomoci časově překlenout počáteční fázi po vstupu do EU, kdy koupěschopnost českých občanů bude přece jen více zaostávat za občany bohatších zemí Unie. Konkrétně se podařilo vyjednat:

a) sedmileté přechodné období pro nabývání zemědělské půdy a lesů;

  • koupěschopnost obyvatel ČR ve vztahu k občanům zemí EU prozatím zaostává, co se týče základního výrobního prostředku – půdy
  • vyjednané přechodné období v délce 7 let by mělo umožnit tuto diskrepanci zmírnit
  • během třetího roku přechodného období bude na základě zprávy Evropské komise provedena revize
  • případné zkrácení či zrušení přechodného období musí být odsouhlaseno Radou jednomyslně, tzn. nemůže k němu dojít bez souhlasu ČR

b) pětileté přechodné období pro nabývání nemovitostí určených k vedlejšímu bydlení pro cizozemce – občany EU.

  • Restrikce pro nabývání nemovitostí ovšem již dnes neplatí pro právnické osoby registrované v ČR a pobočky zahraničních společností; od data vstupu se nebude vztahovat ani na podnikající fyzické osoby v zemědělství (tj. na samostatně hospodařící rolníky) s trvalým pobytem na území ČR.

Shrnutí

  • tato oblast vytváří jednotné podmínky pro liberalizaci kapitálových toků
  • ČR dosáhla dvou přechodných výjimek, které by měly napomoci časově překlenout počáteční fázi po vstupu do EU, kdy koupěschopnost českých občanů bude přece jen více zaostávat za občany bohatších zemí Unie.

Pozn.: Příslušná legislativa pro implementaci přechodného období pro prodej půdy a lesů a nabývání vedlejšího bydlení bude v domácí legislativě řešena novelou devizového zákona.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.