Kapitola 5: Právo společností

26.05.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 5: Právo společností

Do této kapitoly spadá právo obchodních společností jako takové, dále pak účetnictví a audit, ochrana práv duševního vlastnictví a průmyslových práv a jejich vynucování příslušnými státními orgány.

V zájmu rozvoje vnitřního trhu a upevnění jeho předností a omezení jeho možných nevýhod přistupuje Evropská unie k úpravě podnikatelského prostředí. V oblasti práva obchodních společností jako takových je proto upravena komunitárním právem například ochrana věřitelů a minoritních akcionářů, obchodní zastoupení, zrušení a likvidace společnosti apod. Nejvýznamnější směrnice ES v této oblasti již byly zapracovány do obchodního zákoníku. Na jejich základě byla kromě výše uvedeného přijata přesnější ustanovení pro fúze a rozdělování společností, přesnější pravidla pro registraci společností v obchodním rejstříku nebo úprava srovnávací reklamy. Evropská unie rovněž postupně přistupuje k úpravě evropských obchodních společností, která bude takovým společnostem usnadňovat jejich ekonomickou činnost na území Společenství.

Nezbytnou podmínkou pro začlenění České republiky do fungování vnitřního trhu v rámci Evropské unie je sladění účetního systému se systémem platným v členských státech Unie. Za tímto účelem zapracovala Česká republika příslušné směrnice ES do našeho právního řádu tak, aby systém byl funkční a pomohl zjednodušit komunikaci podnikatelských subjektů. Měl by být podporou pro podnikatele a srovnatelností výkaznictví mezi členskými státy EU by tudíž měl usnadnit fungování vnitřního trhu.

Oblast ochrany duševního vlastnictví představuje především nový autorský zákon, který v návaznosti na komunitární legislativu upravuje zejména počítačové programy, satelitní vysílání, databáze, nájemní a úvěrová práva, autorská a související práva a v neposlední řadě autorská práva v informační společnosti. Zákon odráží z velké části požadavky Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském a o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, ke kterým Česká republika přistoupila v roce 2002.

V oblasti práv k průmyslovému vlastnictví byla přijata celá řada zákonů, které harmonizovaly českou legislativu s legislativou Evropských společenství. Jako příklad lze uvést zákony o ochraně biotechnologických vynálezů, o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách apod. Problematická zde byla otázka definice podmínek úpravy již dohodnutého tzv. specifického mechanismu týkajícího se paralelního dovozu léčiv. Ten spočívá v právu majitele patentu či dodatkového ochranného osvědčení (SPC) nebo jiné oprávněné osoby zabránit dovozu či obchodování s léčivem, jehož patentovou či SPC ochranu nebylo možné získat v novém členském státě v době, kdy o ni bylo žádáno v tom členském státě, do něhož má být dovoz, resp. umístění na trh uskutečněno. Smlouva stanovuje, že dovozce či obchodník bude oznamovat úřadu v rámci žádosti o povolení dovozu/uvedení na trh léčiva, na něž se vztahuje výše uvedené právo, že měsíc před podáním žádosti informoval o zamýšleném dovozu/uvedení na trh majitele patentu/SPC či jinou oprávněnou osobu

Úspěšné završení integračního procesu v oblasti průmyslových práv je mezi jinými spatřováno v přistoupení České republiky k Evropské patentové úmluvě a v našem členství v Evropské patentové organizaci. Oblast vynucování práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví byla posílena novelami obecných procesních předpisů – zejména občanského soudního řádu a trestního řádu. Významným počinem v této oblasti je přijetí zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Podle tohoto zákona může celní úřad přijímat opatření, má-li důvodné podezření, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu u relevantního zboží. Celní úřady jsou také oprávněny v nesporných případech v řízení o přestupku nebo o správním deliktu uznat zboží za padělek nebo nedovolenou napodobeninu, nařídit zničení nebo jiné znehodnocení zboží, které bylo celním úřadem nebo soudem uznáno za padělek nebo nedovolenou napodobeninu, a projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona. Vstupem České republiky do Evropské unie se praxe celních orgánů v této oblasti nijak podstatně nezmění.

V rámci předvstupních negociací ke kapitole 5 – Právo obchodních společností – si Česká republika nevyžádala žádné přechodné období.

Shrnutí

  • různé aspekty podnikání a odstraňování některých překážek jednotného vnitřního trhu.

Hlavní oblasti v rámci kapitoly

  1. ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
  2. otázky související s fungováním obchodních společností.
  • v oblastech ochrany duševního a zvláště pak průmyslového vlastnictví došlo v ČR velmi brzy k vysokému stupni harmonizace legislativy (řádově o několik let dříve než v ostatních kandidátských zemích)
  • ČR měla v tomto ohledu poměrně silnou negociační pozici
  • ze strany EU byl na kandidátské země vyvíjen velký tlak na přijetí jejích návrhů na tzv. zvláštní mechanismy z oblasti patentové ochrany léčiv = mechanismy umožňující jednak retroaktivně udělovat dodatková ochranná osvědčení (SPC), která by prodloužila ochranu po vypršení patentu až o 5 let – patentovaným léčivům bez ohledu na to, kdy byla uvedena na trh, jednak zamezit tzv. paralelním dovozům, resp. neaplikovat institut vyčerpání práv.

Pro ČR bylo nanejvýš důležité, že EU nakonec v našem případě ustoupila od požadavku uplatňování retroaktivity u udělování SPC (což znamená, že do přístupu ČR k EU budou SPC udělována podle národního práva, po přístupu pak podle práva komunitárního). Tento negociační úspěch přinese českému farmaceutickému průmyslu odhadem roční zisk 2 mld. Kč.

ČR se podařilo vyjednat kompromis (a tím lepší podmínky než ostatní KZ) díky tomu, že srovnatelná patentová ochrana léčiv je v ČR zajištěna od r. 1991 (což je dokonce dřív než u některých stávajících členských států /Řecko, Portugalsko, Španělsko/) a že ČR poměrně brzy zavedla i SPC (novelou patentového zákona účinnou od dubna 2000, tudíž o SPC bylo možné žádat pro léčiva uvedená na trh již od října 1999).

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.