Kapitola 6: Hospodářská soutěž

25.05.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 6: Hospodářská soutěž

Pravidla hospodářské soutěže včetně pravidel o spojování podniků a veřejné podpoře patří k nejdůležitějším regulačním nástrojům pro fungování Jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Jejich prvořadým úkolem je podpora vytváření rovných podmínek pro všechny soutěžitele. Podílí se tak na odstraňování ekonomických i regulačních bariér a překážek, které mohou ztěžovat podnikání v určitém segmentu ekonomiky nebo které přinášejí nezaslouženou a neopodstatněnou výhodu určitému soutěžiteli nad jiným.

Ochrana pravidel hospodářské soutěže se stala významnou součástí hospodářské politiky všech hospodářsky nejvyspělejších států světa. Bráněním škodlivému protisoutěžnímu chování silných ekonomických subjektů je totiž přímo podporován rozvoj malého a středního podnikání a ovlivňována zaměstnanost. Prostřednictvím vytváření podmínek pro větší konkurenci dále podporuje růst produktivity práce, rychlost inovací a v konečném důsledku vede k vyšší kvalitě finálních produktů a zvýšené konkurenceschopnosti celých hospodářských odvětví. Jsou tak sekundárně naplňovány cíle Evropské unie v podobě trvalého a udržitelného růstu, hospodářské a sociální soudržnosti, zvyšování životní úrovně a dokončení budování jednotného evropského vnitřního trhu.

Fungování jednotného evropského trhu by nebylo bez společných pravidel hospodářské soutěže myslitelné. Není možné zabezpečit volné přelévání kapitálu, zboží, služeb nebo pracovních sil z jednoho geografického nebo výrobkového trhu na jiný trh, jestliže neexistují stejné podmínky pro podnikání. Jestliže je daný trh ovládán několika silnými soutěžiteli, kteří mají tendencí rozdělit si jeho jednotlivé oblasti mezi sebe nebo se dohodnout na prodejních cenách, pak dochází k degradaci a úpadku ostatních podniků i daného hospodářského odvětví jako celku. Ochrana hospodářské soutěže jde navíc ruku v ruce s procesem liberalizace ekonomiky, jejímž cílem je odstranění všech neekonomických faktorů a regulačních opatření, která přispívají k ochraně zavedených soutěžitelů a brání novým zájemcům ve vstupu na trh.

K zachovávání soutěžních pravidel ES se Česká republika přihlásila již podpisem Evropské dohody (článek 64). První zákon o ochraně hospodářské soutěže vstoupil v platnost již v roce 1991, v rámci harmonizace českého práva s právem ES byl několikrát novelizován a v roce 2001 byl přijat nový zákon, zákon č.143/2001 Sb., který je již plně slučitelný se soutěžním právem ES. V roce 2000 vstoupil v platnost zákon o veřejné podpoře č. 59/2000 Sb. Institucí, která je ze zákona pověřena ochranou pravidel soutěže a rozhodováním o slučitelnosti veřejné podpory s pravidly ES, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Nejdůležitějšími právními akty, které souvisí s politikou ochrany hospodářské soutěže a k jejichž dodržování se Česká republika ve Smlouvě o přistoupení k EU zavazuje, jsou články 81, 82, 87 a 88 Smlouvy o ES a nařízení Rady ES o kontrole spojování podniků.

Článek 81 zakazuje dohody mezi soutěžiteli, které omezují soutěž. Nejzávažnější z těchto dohod jsou dohody o cenách, dohody o rozdělení trhu, popřípadě dohody o objemu výroby mezi podniky. Takovéto dohody vedou vždy k vážnému poškození spotřebitele v podobě růstu cen a sníženého výběru zboží. K dohodám může docházet i mezi podniky v rámci distribučního řetězce, popřípadě mezi podniky působícími na různých trzích. Podle práva ES mohou být takové dohody vyjmuty ze zákazu, pokud se prokáže, že mají příznivý vliv na vývoj trhu.

Článek 82 zakazuje zneužití dominantního postavení. Dominantní postavení samo o sobě zakázané není. Podnik se k němu může dostat prostřednictvím svého vlastního úsilí, schopnosti a preferencí spotřebitelů. Pokud však svoji sílu zneužije s úmyslem omezení soutěže na daném trhu ke škodě jeho konkurentů, pak se jedná o porušení soutěžního práva, které je zakázané.

Články 87 a 88 se týkají veřejné podpory. Veřejnou podporou rozumíme každou pomoc státních nebo samosprávných orgánů finančního i nefinančního charakteru, která zvýhodňuje jednoho soutěžitele na úkor jeho konkurentů. Státní pomocí tak může být jak udělení přímé finanční dotace, tak například poskytnutí půjčky s nižšími úroky, nebo prodej či pronájem státního majetku soutěžiteli za výhodnějších podmínek. Každý takový zásah bude mít samozřejmě negativní dopad na fungování hospodářské soutěže, nebo? automaticky dochází ke zvýhodnění některého soutěžitele nebo skupiny soutěžitelů. Článek 87 Smlouvy o ES, k jehož plnění se Česká republika Smlouvou o přistoupení zavazuje, z toho důvodu veřejnou podporu zakazuje.

Podobně jako je tomu v případě dohod mezi soutěžiteli, také v případě veřejné podpory se můžeme setkat se situacemi, kdy pozitivní dopad pro spotřebitele z udělení podpory může převážit její negativní důsledky. Jedná se například o typy podpor, které přispívají k rozvoji hospodářsky zaostalejších regionů. Veřejná podpora je v tomto případě přípustná a je dokonce nástrojem pro plnění jednoho z důležitých cílů Společenství, jímž je dosažení jeho ekonomické a sociální soudržnosti.

Další informace týkající se otázek spojených s přijetím kapitoly VI Přístupové smlouvy „Hospodářská soutěž“ je možno nalézt na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na stránkách DG-Competition.

Shrnutí

Plnění podmínek vyplývajících z acquis v dané kapitole představuje základní předpoklad pro bezproblémové fungování jednotného vnitřního trhu. Uzavření kapitoly, které bylo dlouhou dobu vázáno vypracováním programu restrukturalizace ocelářského průmyslu a zajištěním transparentnosti v oblasti poskytování veřejné podpory finančnímu sektoru, je výsledkem pokroku, který ČR v dané oblasti dosáhla.

  • z legislativního hlediska ČR dosáhla plné kompatibility již v roce 2001, kdy nabyl účinnosti zákon o hospodářské soutěži (pozn.: zákon o veřejné podpoře nabyl účinnosti již v roce 2000).
  • pozitivní hodnocení činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze strany Evropské komise při vyhodnocování opatření z oblasti veřejné podpory – poskytuje beneficientům veřejné podpory právní jistotu po vstupu do EU

Poskytování veřejné podpory

Pokud jde o ocelářský průmysl, Evropská komise akceptovala program restrukturalizace společností Nová Hu?, Vítkovice Steel a Válcovny plechu Frýdek-Místek v únoru 2002. Restrukturalizace odvětví předpokládala poskytnutí veřejné podpory a prodloužení výjimky na poskytnutí této podpory v souladu s Dodatkovým protokolem k Evropské dohodě.
(pozn.: Období, během kterého mohla ČR dle původně platné výjimky poskytovat veřejnou podporu ocelářskému průmyslu za účelem restrukturalizace, vypršelo dle Evropské dohody již 31.12.1996)

Rada EU tuto výjimku odsouhlasila dne 10.12.2002 a prodloužila její platnost až do konce roku 2005. Možností poskytnutí veřejné podpory tak program restrukturalizace dostal zelenou.

Specifickou otázkou je poskytování veřejné podpory bankovnímu sektoru. ČR předložila Evropské komisi ucelený přehled veřejné podpory poskytnuté bankovním institucím od roku 1997 – 2002. Na základě vyhodnocení jednotlivých případů EK rozhodne, které podpory budou dodatečně zařazeny do seznamu tzv. existujících podpor, tj. podpor, které budou moci pokračovat i po vstupu ČR do EU.

V Brně začalo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čeká čtyřdenní program skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního procesu EU, ale také diskusí s odborníky na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️ V Brně začalo modelové zasedání institucí EU ➡️ Celkem 50 středoškolských studentů z ČR a Slovenska čeká čtyřdenní program skládající se ze simulace legislativního procesu EU a diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi 🇪🇺

https://euroskop.cz/2023/01/26/v-brne-zacalo-modelove-zasedani-instituci-eu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.