Kapitola 10: Daně

20.05.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 10: Daně

Hlavní zásady daňové problematiky na úrovni Evropských společenství jsou stanoveny ve Smlouvě o založení Evropského společenství z roku 1957 (Hlava VI., Kapitola 2) v článcích 90 – 93:

Článek 90 zakazuje jednotlivým členským státům uvalovat na výrobky jiných členských států jakékoliv znevýhodňující daně, nežli jsou uplatněny na domácí výrobky.

Článek 91 stanoví, že v případě vývozu výrobků do jiných členských států nesmí refundace vnitřních daní převýšit vnitřní daně, které byly na tyto výrobky uvaleny.

Článek 92 zakazuje zvýhodnění vývozu do členských států formou úlev na přímých daních a zároveň postih dovozu z členských států vyrovnávacími daňovými opatřeními, respektive je umožňuje pouze na omezenou dobu po schválení Radou na návrh Komise.

Článek 93 ukládá Radě, aby na základě doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem přijala opatření pro harmonizaci zákonodárství týkajícího se nepřímých daní v míře, která je nezbytná pro vytvoření a fungování jednotného vnitřního trhu.

Jak vyplývá ze znění těchto článků, oblast přímých daní zůstává i nadále v převážné pravomoci členských států. Naopak u nepřímých daní dochází k jejich harmonizaci, což znamená sbližování daňových systémů jednotlivých členských států, nikoliv vytváření jednotného evropského daňového režimu. Cílem sbližování daňových systémů členských států je tak odstranění překážek pro fungování jednotného vnitřního trhu.

I když harmonizace přímých daní není předmětem speciálního ustanovení Smlouvy o založení ES, v souvislosti s přechodem na jednotný trh bylo třeba upravit některé otázky týkající se daní z příjmů právnických osob a problematiku případného dvojího zdanění. V této souvislosti přijala Rada dvě směrnice, které mají společnostem umožnit využití jednotného trhu, aniž by docházelo k dvojímu zdaňování transakcí, které přesahují hranice jednoho členského státu.

Harmonizace v oblasti nepřímých daní dosáhla většího stupně oproti přímým daním. Je tomu tak proto, že nepřímé daně přímo ovlivňují pohyb zboží a služeb mezi členskými státy a mají tedy vliv na fungování jednotného vnitřního trhu. Z pohledu rozpočtu Evropské unie je nejvýznamnější daní daň z přidané hodnoty, nebo? je jedním z tzv. vlastních zdrojů Evropských společenství.

V souvislosti se vstupem České republiky do EU budou hlavní změny v oblasti daně z přidané hodnoty spočívat v zavedení úpravy tzv. intrakomunitárních (vnitrospolečenských) transakcí a přeřazení některých zboží a služeb ze základní sazby do snížené a naopak a ve snížení prahu pro povinnou registraci k DPH. Pojem intrakomunitárních transakcí znamená plnění uskutečněná mezi jednotlivými členskými státy, kdy se na takto uskutečněná plnění již nebudou uplatňovat pravidla týkající se dovozu a vývozu. Po vstupu do EU se budou pravidla pro dovoz a vývoz uplatňovat pouze na transakce uskutečněné se subjekty ze zemí mimo EU, z tzv. třetích zemí. Nová pravidla pro zdanění intrakomunitárních transakcí, která bylo nutno přijmout v důsledku zrušení hranic mezi členskými státy EU, budou znamenat větší zodpovědnost plátce při stanovení své daňové povinnosti.

Co se týče DPH, jak zboží tak i služby podléhají základní sazbě s tím, že na zboží a služby výslovně uvedené mohou členské státy uplatnit sazbu sníženou. V této souvislosti bude nutné upravit příslušná ustanovení zákona o DPH. Do základní sazby bude přeřazena většina služeb, což se týká např. kadeřnictví, telekomunikačních služeb, služeb instalatérů, malířů, prádelen, čistíren apod., služeb poradenských, advokátních apod. Rovněž některé druhy zboží budou muset být přeřazeny do základní sazby DPH, např. brýle či kontaktní čočky. Naopak některé zboží bude přeřazeno do snížené sazby, což se týká těch potravin, na které se v současnosti uplatňuje sazba základní, jako např. káva, některé cukrovinky, koření apod.

Obrat, při jehož dosažení se osoba bude muset registrovat jako plátce DPH, bude snížen na částku 1 milión korun (35 tis. EUR) za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Co se týče spotřebních daní, bude jimi po vstupu České republiky do EU stejně jako dnes zatíženo pět skupin výrobků – uhlovodíková paliva a maziva, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky. Zásadně se však změní správa spotřebních daní. Vzniknou přísně kontrolované daňové sklady a bude zaveden tzv. režim podmíněného osvobození od daně, ve kterém se bude zboží pohybovat nezatížené spotřebními daněmi až do dne, kdy bude toto zboží uvedeno do volného daňového oběhu. To znamená, že výrobci, dovozci a obchodníci nebudou povinni spotřební daň zaplatit dříve, než bude zboží dodáno s úmyslem konečné spotřeby. Tento režim bude v podstatě znamenat odklad vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, a proto podnikatelé nebudou mít své finanční prostředky vázány u státního rozpočtu ve formě odvedené spotřební daně, jako je tomu dosud. V novém režimu odpadnou starosti i těm výrobcům, kteří zboží zatížené spotřební daní vyvážejí a kteří v současném systému nejprve daň zaplatí a pak při vývozu žádají o její vrácení.

Evropská unie stanoví minimální sazby, které musí členské státy dodržovat. V rámci harmonizace daní se zvýší sazby spotřebních daní u tabákových výrobků a uhlovodíkových paliv a maziv.

Správa spotřebních daní, kterou dosud vykonávají finanční a při dovozu celní orgány, bude převedena výhradně pod celní úřady. Tímto dojde vlastně ke sjednocení správy spotřebních daní na jedno místo.

Přechodná období

  • trvalá výjimka pro možnost osvobození osob podléhajících dani od povinnosti povinně se registrovat k DPH, pokud jejich roční obrat je nižší než ekvivalent 35 000 eur v Kč,
  • přechodné období na uplatňování snížené sazby DPH na dodávky tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody, s výjimkou surovin určených pro výrobu tepelné energie domácnostem a malým podnikatelům, kteří nejsou plátci DPH, a to do 31. 12. 2007
  • přechodné období na uplatňování snížené sazby DPH na dodávky stavebních prací týkajících se staveb určených pro bydlení, které nejsou poskytnuty v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů, a to do 31.12.2007
  • přechodné období pro osvobození mezinárodní přepravy cestujících od DPH, a to do doby než Rada rozhodne o jejím zrušení anebo po dobu, kdy je toto osvobození uplatňováno některým stávajícím členským státem.

v oblasti spotřebních daní Česká republika získala přechodné období na postupné zvyšování sazeb spotřebních daní u cigaret a tabákových výrobků na úroveň minimálních sazeb platných v Evropské unii, a to do 31. 12. 2006 pro dosažení 57 % spotřební daně z ceny pro konečného spotřebitele a zároveň minimálně 60 euro (do 31. 12. 2007 minimálně 64 euro) za 1 000 cigaret nejžádanější cenové kategorie. Dále Česká republika získala trvalou výjimku pro úpravu pěstitelského pálení. Rovněž tato přechodná období a trvalá výjimka budou obsaženy v přístupové smlouvě k Evropské unii.

Shrnutí

Jedná se o kapitolu, která trvale vyžaduje mimořádnou pozornost vzhledem k její politické citlivosti a sociálním i rozpočtovým dopadům.

ČR se zavázala harmonizovat legislativu ČR s daňovým právem ES a vybudovat systém daňové a celní administrativy srovnatelný se systémy uplatňovanými v členských státech EU. Bylo dosaženo určitého zjednodušení daňových systémů a došlo k zefektivnění výběru daní, včetně účinnějšího boje s daňovými úniky.

Rozsah výjimek, které přitom ČR vyjednala, je značný. Především ČR získala tři přechodná období, která mírní ekonomické a sociální dopady vstupu na občany i podnikatelské subjekty:

  • 2 přechodná období do konce roku 2007, během nichž bude možné udržet sníženou sazbu daně z přidané hodnoty a tedy nižší ceny pro občany na dodávky tepla pro domácnosti a drobné podnikatele a na stavební práce pro účely bydlení.
  • přechodné období do konce roku 2006 na nižší sazby spotřební daně na cigarety a tabákové výrobky. Toto ujednání má současně výrazný protiinflační prvek a nezanedbatelný sociální aspekt.
  • EU akceptovala žádost ČR o trvalou výjimku na vyšší strop pro registraci plátců daně z přidané hodnoty (35 000 EUR), kterou uvítají především malí podnikatelé. Důslednost ve vyjednávání přinesla úspěch i v zachování nižší sazby spotřební daně pro produkty pěstitelského pálení. Byla to ČR, která jako první prosadila tento původně zdánlivě neprůchodný požadavek. Pozitivní výsledek sice není přínosný pro příjmovou stránku státního rozpočtu, o to více je však velmi citlivě vnímán statisíci drobných pěstitelů v Čechách i na Moravě. S dobrým vyjednávacím výsledkem ČR se posléze svezly další kandidátské země.

Přehled evropských vesmírných aktivit za listopad 2022

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších událostí z oblasti evropského vesmírného výzkumu za měsíc listopad. Výzkum vesmíru a vývoj nových kosmických technologií nabývá v současné době stále většího významu. Evropská unie proto…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.